110
Hina Gode amola Ea ilegei Hina Bagade
* Ma:diu 22:44; Maga 12:36; Luge 20:42-43; Asunasi Dunu Ilia Hou 2:34-35; 1 Golidia 15:25; Efesase 1:20-22; Golosia 3:1; Hibulu 1:13; 8:1; 10:12-13Hina Gode da na Hina Godema amane sia:i, “Na lobodafadili fili, amogai
esaleawane, Na da Dia ha lai dunu da Dia emoga osa:laligima:ne hasalasimu.
Saione Goumia, Hina Gode da Dia Hina Bagade hou sedagilisimu.
E amane sia:sa, “Dia ha lai dunu ili ouligima.”
Dia ha lai dunuma gegebe eso amoga,
Dia fi dunu da hahawane Di fuligala:musa: misunu.
Hehebolo mabe galu oubi mogele defele,
Dia ayeligi dunu da Di hadigi agologa esalea, amogai Di fidimusa: misunu.
Hibulu 5:6; 6:20; 7:17,21Hina Gode da dafawanedafa ilegele sia:i.
Amo E da bu hame afadenemu. E amane sia:i, “Di da Melegisedege gobele
salasu dunu ea sosogo fi amo ganodini
eso huluanedafa gobele salasu dunu esalumu.”
Hina Gode da Dia lobodafadili lela.
E da ougi heda:sea, osobo bagade hina bagade dunu hasalasimu.
E da fifi asi gala huluanema fofada:mu.
E da gegesu sogebi amo, bogoi da:i hodo amoga nabalesimu.
E da osobo bagade huluane amo ganodini,
Hina bagade dunu huluane hasalasimu.
Hina Bagade da hano amo logo bega: dalebe, amoga dili manu.
Amola amoga gasa laiba:le, E da gasa fili aligili, gegenanu hasalasimu.

*110:1: Ma:diu 22:44; Maga 12:36; Luge 20:42-43; Asunasi Dunu Ilia Hou 2:34-35; 1 Golidia 15:25; Efesase 1:20-22; Golosia 3:1; Hibulu 1:13; 8:1; 10:12-13

110:4: Hibulu 5:6; 6:20; 7:17,21