109
Dunu amo da Bidi Hamosu Ba:i amoea Egasu
Gode! Na Dima nodosa!
Amaiba:le, mae ouiya:le fima!
2-3 Wadela:i hamosu dunu amola ogogosu dunu da nama doagala:i.
Ilia da na hou ogogolewane olelesa.
Ilia da bai hame amomane nama udigili doagala:sa.
Na da ilima asigisa, amola ili fidima:ne Dima sia:ne gadosa.
Be amomane, ilia da nama higale ha lai gala.
Na da ilima noga:i hou amola asigi hou hamosa.
Be ilia nama wadela:i dabe iaha.
Nama ha lai dunuma fofada:ma:ne, ogogosu fofada:su dunu ilegema.
Ema ha lai dunu da e diwaneya udidimu da defea.
E da fofada:nanu, dafawane wadela:i hou hamoi dagoi ba:mu da defea.
Ea sia:ne gadosu amolawane da fofada:su ganodini,
wadela:i sia:ne gadosu ba:mu da defea.
* Asunasi Dunu Ilia Hou 1:20E da hedolo bogomu da defea.
Amola ea bidi lamusa: hawa: hamosu, enoga gesoamu da defea.
Ea mano da guluba: mano agoane ba:mu da defea.
Amola ea uda da didalomu da defea.
10 Ea mano da diasu hamedene, udigili edegesa doulalalumu da defea.
Dunu oda ilia da ea mano ilia diasu mebua esalebe,
amodili sefasimu da defea.
11 Dunu ilima e da muni imunu gala,
ilia ea gagui liligi huluanedafa samogemu da defea.
Liligi huluane e bidi lamusa: hawa: hamoi,
amo huluane ga fi dunu ilia lamu da defea.
12 Amola dunu afadafa da ema hamedafa dogolegemu da defea.
Amola ea guluba: mano yolesi da enoga hamedafa ouligimu da defea.
13 Egaga fifi mabe huluane bogogia:mu da defea.
Amola eno buga:le fifi mabe, ilia da ea dio gogolemu da defea.
14 Hina Gode da eso huluane ea aowalalia wadela:i hou dawa:lalumu da defea.
Amola eme ea wadela:i hou hamedafa gogolema:ne olofomu da defea.
15 Hina Gode da eso huluane ilia wadela:i hou hamedafa gogolemu da defea.
Be fa:no fifi mabe, ilia da ili hamedafa dawa:mu da defea.
16 Amo dunu da eno dunuma asigimusa: hamedafa dawa:i,
amola e da hamedafa gagui dunu
amola hahani dunu huluane se iawene fane legesu.
17 E da dunu gagabui aligima:ne hanasa.
Be e da gagabuiga aligimu da defea.
E da enoma hahawane dogolegele hou imunu higasa.
Amaiba:le, enoga ema hahawane dogolegele hou hame imunu da defea.
18 E da eso huluane abula ga:nelala defele,
e da eso huluane eno dunuma gagabui aligima:ne dawa:i.
Ea gagabui da hima hano agoane ea da:i ganodini gasogimu da defea,
amola ea gasa ganodini susuligi agoane gasogimu da defea.
19 Amo gagabui aligisu da hina: da:i abulaga sosobe agoane
amola eso huluane bulu idinigibi agoane aligimu da defea.
20 Hina Gode! Na ha lai dunu ilia da nama lasogole sia:sa.
Amo dunuma agoane se dabe ima.
21 Be Na Ouligisudafa Hina Gode!
Dia ilegele sia:i defele, na fidima. Amola na gaga:ma!
Bai Di da Dia noga:idafa hou amola asigidafa hamosu dawa:.
22 Na da hame gagui amola hahanisa,
amola na da se bagadedafa naba.
23 Na da daeya galu da:i baba agoai hedolowane alalolesimu agoai gala.
Na da danuba: agoai, foga mini asi dagoi.
24 Na da ha:i hame nabeba:le, muguni gasa hamedene emo healesa.
Na da:i da geloga:le gasa dabua heda:i.
25  Ma:diu 27:39; Maga 15:29Dunu ilia da naba:le oufesega:sa,
amola ilia nama higale busa:gi fofoga:sa.
26 Na Hina Gode! Na fidima!
Dia eso huluane mae fisili asigidafa hou, amoga na gaga:ma.
27 Di fawane da na gaga:su dunu.
Na ha lai dunu, ilia amo dawa:digima:ne, Di hamoma.
28 Ilia da na aligima:ne gagabumu.
Be Di da na hahawane esaloma:ne hamomu.
Nama se iasu dunu, amo Di hasalasima.
Na, Dia hawa: hamosu dunu, da hahawane ba:mu da defea.
29 Na ha lai dunu da gogosiamu da defea.
Ilia gogosiasu da abula agoane ili dedebomu da defea.
30 Na da Hina Godema ha:giwane nodone wele sia:mu.
Na da dunu ilia gilisisu amogai Ema nodone sia:mu.
31 Bai E da hame gagui dunu gaga:sa.
Dunu mogili da hame gagui dunuma medoma:ne fofada:sa.
Be Hina Gode da ili gaga:sa.

*109:8: Asunasi Dunu Ilia Hou 1:20

109:25: Ma:diu 27:39; Maga 15:29