Hibulu
(Da:i Sia:-Hebrews; Modu-Heberu; Bisini-Hibru)
Hidadea Sia:
Hibulu Dunu ilima Meloa Dedene i.
Hibulu da Isala:ili o Yu dunu ilia dio eno. Hibulu Yesu Ea hou lalegagui dunu mogili da se bagade nababeba:le, ilia dafawaneyale dawa:su hou yolesimusa: gadenei ba:i. Amo dunu fidima:ne, Hibulu meloa dedene i. Nowa da dedebela:? Mogili da Bolo dedei agoane dawa:sa. Be Bolo da ea dio hame dedeiba:le, eno dunu da dedebela:? Mogili da Banabase dedei agoane dawa:sa amola eno da Abolese dedei agoane dawa:sa. Be liligi afadafa ninia dawa:. Hibulu buga da Gode Ea Sia: amola Gode Ea A:silibu Hadigidafa da amo Sia: dedesu dunuma olelei.
Dedesu dunu da dafawane sia: udianawane olelesa:-
1 Yesu da Gode Egefedafa. E da eso huluane esalu amola esala amola esalalalumu. E da se nababeba:le, Godema nabasu hou huluane dawa:. Ea hou da balofede dunu, a:igele dunu amola Mousese, amo huluane ilia hou baligi dagoi.
2 Yesu da eso huluane esalalalumu Gobele Salasu Ouligisu Dunu, Gode da sia:i dagoi. E da Musa: Gousa:su Buga gobele salasu dunu amo ili hou baligi.
3 Yesu Ea hou lalegagui dunu da Yesuma madelagiba:le, e da wali wadela:i hou, beda:su hou amola bogosu hou, amoga gaga:i dagoi. Yesu da ninia Gobele Salasu Ouligisudafa Dunu amo hamoiba:le, Ea gobele salasu hou da ninima gaga:sudafa olelesa. Musa: Isala:ili dunu fi amo ganodini, ilia hou amola ohe fi gobele salasu, amo da fedege fawane Yesu Ea hobea hamomu olelemusa: hamoi. Hibulu buga dedesu dunu da Isala:ili aowalali dunu ilia dafawaneyale dawa:su hou olelelalu, waha fi esala dunu ilia amo defele lalegaguma:ne, e da olelesa. Ea da ili mae beba:le, Yesu fawane ba:le, se nabasu mae dawa:le, hahawane logo dibiga doaga:ma:ne olelesa.
Sia Dedei
1 Hidadea Sia:. Yesu da Gode Ea Hou Olelela Misi...Sia:alalo 1:1-3
2 Gelesu da A:igele Dunu Baligi...Sia:alalo 1:4-2:18
3 Gelesu da Mousese amola Yosiua Baligi...Sia:alalo 3:1-4:13
4 Gelesu da musa: Gobele salasu dunu ilia hou Baligi...Sia:alalo 4:14-7:28
5 Gelesu Sema Gaheabolo da Musa: Sema Baligi...Sia:alalo 8:1-9:22
6 Gelesu Gobele Iasu Hou da Musa: Gobele Iasu Baligi...Sia:alalo 9:23-10:39
7 Dafawaneyale Dawa:su Hou da Bisisa...Sia:alalo 11:1-12:29
8 Dagomu Sia: amola Fada:i Sia:...Sia:alalo 13:22-25
1
Hibulu
Gode da Eagofe Asunasiba:le, Ea Sia: Olelei
Musa: hemonega Gode da eso bagohame amola hou bagohame, amoga Ea balofede dunu ilia lafidili Ea Sia: olelesu. Be wali, soge wadela:mu eso da gadeneiba:le, E da Eagofe asunasili, Ea Sia:dafa ninima olelei dagoi. Gode da Eagofe Ea loboga osobo bagade, mu amola liligi huluane hahamoi. Gode da Eagofe amo soge wadela:mu eso doaga:sea, liligi huluane gaguma:ne, Ema ilegei dagoi. Yesu Gelesu da Gode Ea hadigi defele hadigi gala. E da Gode defele esala. E da Ea sia:ga, osobo bagade, mu amola liligi huluane, amo mae muguluma:ne gagulaligisa. Ea hawa: hamobeba:le, osobo bagade dunuma ima:ne gogolema:ne olofosu lai dagoiba:le, E da Hebene ganodini Gode, Hina Gasa Bagadedafa, amo Ea afodafa dafulili fi dagoi.
Gode Eagofe da Gasa Bagade
Gode da Eagofe Ema Dio amo da a:igele dunu huluane ilia dio baligi, asuli. Amo defele, Gode Eagofe Ea hou da a:igele dunu ilia hou baligisa. * Gesami Hea:su 2:7; 2 Sa:miuele 7:14; 1 Hou Olelesu 17:13Gode da a:igele dunu ilima amane hame sia:i,
“Di da Nagofe.
Na da wali eso Dia Ada hamoi.”
Amola a:igele dunu Ea hou olelema:ne, Gode da amane hame sia:i,
“Na da Ea Ada esalumu.
E da Nagofe esalumu.”
Mousese ea Malasu 32:43Be Gode da Ea magobo Manodafa osobo bagadega asunasimusa: dawa:loba, E amane sia:i,
“Gode Ea a:igele dunu huluane da Nagofe Ema nodone sia:ne gadoma:mu!”
Gesami Hea:su 104:4Gode da a:igele dunu ilia hou olelema:ne, amane sia:i,
“Gode da Ea a:igele dunu fo agoane hamosa.
E da Ea hawa: hamosu dunu ili lalu gona:su agoane hamosa.”
§ Gesami Hea:su 45:6-7Be Gode da Egefedafa, amo Ea hou olelema:ne, amane sia:i,
“Gode! Dia Hinadafa Hou da eso huluane dialalalumu.
Di da moloidafa Dia fi dunu ouligilalumu.
Di da moloidafa hou amoma asigisa, amola wadela:i hou higasa.
Amaiba:le, Gode, amo Dia Gode, da Di ilegele,
Dia na:iyado dunu ili baligimusa:,
Dima hahawane baligili bagade sogebi ia dagoi.”
10  ** Gesami Hea:su 102:25-27Gode da eno amane sia:i.
“Hina Gode! Di da bisi eso amoga osobo bagade hahamoi.
Disu Dia loboga mu hahamoi.
11 Osobo bagade amola mu da mugululi hamedafa ba:mu.
Be Di da eso huluane esalalalumu.
Ilia da hea abula agoane nuini abubula masunu.
12 Dia da ili abula agoane selefamu.
Ilia da abula agoane hea fadegale, gaheabolo sali dagoi ba:mu.
Be Di da afadenemu hame dawa:.
Di da eso huluane mae bogole, esalalalumu.”
13  †† Gesami Hea:su 110:1Gode da a:igele dunuma amane hamedafa sia:i,
“Dia Na afodafa dafulili fima, amogainini Na da Di osa:le heda:musa:,
Dia ha lai dunu Dia emo haguduga ligisimu.”
14 Amaiba:le, a:igele dunu ilia hou da adi houla:? Ilia da Gode Ea fidisu hawa: hamosu a:silibu. Gode da Ea gaga:su lamu dunu amo fidima:ne, a:igele dunu asuna ahoa.

*1:5: Gesami Hea:su 2:7; 2 Sa:miuele 7:14; 1 Hou Olelesu 17:13

1:6: Mousese ea Malasu 32:43

1:7: Gesami Hea:su 104:4

§1:8: Gesami Hea:su 45:6-7

**1:10: Gesami Hea:su 102:25-27

††1:13: Gesami Hea:su 110:1