3
* Gesami Hea:su 110:1Gode da dili bu gaheabolo esalusu lama:ne, Yesu Gelesu defele wa:lesili uhinisi. Amaiba:le Yesu Gelesu da Ea Fisuga Gode Ea lobodafadili fibiba:le, dilia Hebene diasuga doaga:musa:, mae beba:le, dilia dogo ganodini Hebene liligi fawane dawa:musa: ilegema! Dilia asigi dawa:su ganodini, osobo bagade liligi mae dawa:le, Hebene ganodini hou fawane dawa:musa: ilegema!. Bai dilia da fedege agoane bogoi dagoi. Gode da dilia esalusu ouligima:ne, gilisili Yesu Gelesu amola wamolegei dagoi. Dilia esalusudafa ea bai da Yesu Gelesu. E da Ea hadigi lai dagoiwane bu masea, dilia amola da Ea hadigi lai dagoiwane, E gilisili ba:mu.
Hea Esalusu amola Gaheabolo Esalusu
Amaiba:le, dilia da:i hodo hanai osobo bagade hou wali dilia dogo ganodini hawa: hamonanebe, amo bogoma:ne fane legema. Amo osobo bagade hou da wadela:i uda lasu hou, hou eno dunu ilia ba:beba:le gogosiasu hou, inia uda amola muni liligi amoma gasawane hanai hou amola uasu hou, (uasu mudasu da loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima hanaiwane sia:ne gadosu hou defele gala). Hame nabasu dunu da amo hou hamonanebeba:le, Gode Ea ougi gia:i bagade agoane ba:mu. Musa:, amo liligi da dilima ouligisuwane esalebeba:le, dilia amo hou hamosu.
Be wali amo hou huluane (ougi hou, uda eno lamu hanai hou amola eno dunuma higasu hou) dilia fadegale fasima. Dilia lafidili, eno dunu wadela:ma:ne mae sia:ma. Wadela:i sia: amola uda fofosu sia: maedafa sia:ma. Efesase 4:22Dilia musa: hou gadofo agoane dilia alalo houga:i dagoiba:le, enoma enoma mae ogogoma. 10  Efesase 4:24; Mui 1:26Dilia gaheabolo hou da dilia gaheabolo gadofo fedege agoane ba:sa. Amo hou da gaheabolo dunu agoane. Gode da amo gaheabolo dunu hahamoi dagoi. Amola Gode da eso huluane, gaheabolo dunu da Ea hou huluane noga:le dawa:ma:ne, gaheabolo hou ea dogo ganodini hamonana.
11 Amaiba:le, wali Dienadaile amola Yu dunu da hame afafai. Gadofo damui amola hame damui da hame afafai. Iwilaga esalu dunudafa, udigili hawa: hamosu dunu amola halegale lalebe dunu, da hame afafai. Yesu Gelesu da Baidafa amola E da dunu huluane amo ganodini esala.
12  § Efesase 4:2Dilia da Gode Ea fidafa esala. Gode da dili ba:beba:le amola dilima asigiba:le, Ea fi ganodini esaloma:ne, dili ilegei. Amaiba:le, asigi hou, enoma fidisu hou, fonoboi hou amola gebewane hamosu hou abula agoane idiniginisima. 13  ** Efesase 4:32Eno dunu ea giadofai amoma hedolo mae ougima. Eno dunu da dima wadela:le hamosea, hedolowane gogolema:ne olofoma. Hina Gode da dilia hou gogolema:ne olofoi, amo defele dilia eno dunu ilia hou gogolema:ne olofoma. 14 Asigi hou da liligi huluane afadafa olofole hamomusa: gilisisa. Amaiba:le eno hou ida:iwane huluane amoma asigi hou gilisima.
15 Yesu Gelesu da dilima olofosu iaha. Gode da amo olofosu olelemusa:, dilima wele sia:nanu, dili huluane fi afadafa hamoi. Ea hawa: hamobeba:le, nodone dawa:ma.
16  †† Efesase 5:19-20Yesu Gelesu Ea Sia: Ida:iwane gala dilia dogo ganodini dialumu da defea. Dilia dawa:iwane enoma enoma olelema. Gesami Hea:su dedei amola Gode gesami hea:ma. Dilia dogo ganodini nodone dawa:beba:le, Godema nodone gesami hea:ma.
17 Dilia Yesu Gelesu Ea Dioba:le, Ada Godema nodone sia:sea, dilia hawa: hamosu amola dilia sia: huluane, Hina Gode Yesu Gelesu Ea Dioba:le hamoma.
Eno Dunuma Hou Hamosu
18  ‡‡ Efesase 5:22; 1 Bida 3:1Uda! Diligua ilia sia: nabawane hamoma! Yesu Gelesu Ea hou lalegaguiba:le, amo hou hamomu da defea.
19  §§ Efesase 5:25; 1 Bida 3:7Dunu! Dilia uda ili se nabasa:besa:le, ilima mae ougima. Ilima asigima!
20  *** Efesase 6:1Mano dilia! Dilia Yesuma fa:no bobogebeba:le, dilia ada amola ame, ela sia: nabawane hamoma. Bai Gode da amo hou hahawane ba:sa.
21  ††† Efesase 6:4Ame amola ada! Dilia mano da baligiliwane da:i diosa:besa:le, ilima udigili ougili mae sia:ma.
22  ‡‡‡ Efesase 6:5-8Udigili hawa: hamosu dunu dilia! Dilia osobo bagade ouligisu dunu ilia sia: nabawane hamoma. Ilia siga hahawane ba:ma:ne fawane hame, be dilia dogo ganodini dilia da moloiwane Godema nodonanebeba:le, noga:le hamoma. 23 Dilia dogoga hanaiwane hawa: hamoma. Dilia osobo bagade dunu ba:ma:ne hame, be dilia Hina Gode Ea hawa: hamosu hamonanebeba:le, amo defele noga:le hawa: hamoma. 24 Mae gogolema! Hina Gode da Ea fi dunuma ima:ne, bidi ida:iwane ilegei. Amo E da dilima imunuyo. Dilia hawa: hamosu Hinadafa da Yesu Gelesu. 25  §§§ Mousese ea Malasu 10:17; Efesase 6:9Be wadela:i hou hamosu dunu da ea wadela:i hou defele bidi lamu. Gode da dunu huluanedafa defele ba:lalu fofada:sa.

*3:1: Gesami Hea:su 110:1

3:9: Efesase 4:22

3:10: Efesase 4:24; Mui 1:26

§3:12: Efesase 4:2

**3:13: Efesase 4:32

††3:16: Efesase 5:19-20

‡‡3:18: Efesase 5:22; 1 Bida 3:1

§§3:19: Efesase 5:25; 1 Bida 3:7

***3:20: Efesase 6:1

†††3:21: Efesase 6:4

‡‡‡3:22: Efesase 6:5-8

§§§3:25: Mousese ea Malasu 10:17; Efesase 6:9