5
Hadigi Ganodini Esaloma
Dilia da Gode Ea manolali hamoi dagoiba:le, dilia da Ea hou defele hamomusa:gini logo hogoi helemu da defea. * Gadili Asi 29:18; Gesami Hea:su 40:6Yesu Gelesu Ea hou dawa:ma. E da ninima asigiba:le, Ea esalusu fisi dagoi. Amo hou da Godema gabusiga: gobele salasu hou agoane hamoiba:le, Gode da hahawane ba:i. Amo defelewane, asigi hou da dilima ouligisuwane dialoma:mu.
Dilia gilisisu ganodini, wadela:i uda lasu sia:, uda fofosu sia:, uasu amola mudasu hou huluane da hamedafa ba:ma:mu. Bai dilia da Gode Ea hadigi fi. Be wadela:i sia: amola uda fofosu sia: amola udigili wadela:i oufesega:su sia: sa:imu da dilima hamedei. Amo yolesili, Godema fawane nodone sia:ma. Noga:le dawa:ma! Wadela:i uda lasu dunu, hou noga:i hame olelesu dunu, uasu amola mudasu dunu, (uasu dunu Ea hou da loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosu hou defele gala), amo dunu huluane ilia Yesu Gelesu amola Gode Ea Hinadafa Hou hamedafa ba:mu.
Eno dunu ilia ogogole gagaoui sia: dilima olelesea, ilia hou mae lalegaguma. Amo hou hamobeba:le, hame nabasu dunu da Gode Ea ougi hou ba:mu. Amaiba:le, amo dunuma fi hamoma:ne mae gilisima! Dilia amola da musa: gasi dunasi ganodini esalu. Be Hina Gode Ea fi ilima heda:beba:le, dilia gasi yolesili, hadigi ganodini misi. Amaiba:le, dilia hou da hadigi ganodini esalebe dunu, ilia hou defele ba:mu da defea.
Hadigi hou da ida:iwane liligi, noga:i hou, dafawane hou amola wadela:i hame gala hou, fage agoane legesa. 10 Hina Gode Ea hahawane ba:ma:ne hou dilia dawa:musa:, hogoi helema. 11 Be noga:i hame liligi, wadela:i dunu ilia gasi ganodini hamosu hou, amo higale, maedafa ba:ma. Be dunu da amo hou yolesima:ne, hadigi amo ganodini olelema. 12 (Wadela:i dunu ilia wamolegei hou hamobe amoma ninia gogosiabeba:le, sia:mu hamedei liligi agoane ba:sa.) 13 Be liligi huluane da hadigiga olelemusa: gaguli masea, ilia houdafa ninia noga:le ba:sa. 14 Bai liligi huluane amo da noga:le ba:sea, afadenene, hadigi agoane hamosa. Amaiba:le, sia: da agoane dedei diala,
“Golai dunu!
Di nedigima!
Dia bogoi yolesili, wa:legadobeba:le,
Gelesu da dima hadigimu.”
15 Amaiba:le, dawa:iwane esaloma! Gagaoui dunu agoane mae esaloma! Be bagade dawa:su dunu defele esaloma! 16  Golosia 4:5Wali esoga wadela:i dunu ilia da wadela:i bagadewane hamonanebeba:le, dilia da hou ida:iwane hamomusa:gini logo ba:sea, hamoma. 17 Gagaoui agoane mae hamoma! Be Gode Ea hanai liligi, amo hogoi helele, noga:le dawa:ma.
Gode Ea A:silibu amoga Nabai Hou
18 Adini bagade mae ba:ma. Dilia wadela:mu logo da goea. Be amo yolesili, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala dilia dogo nabama:ne, logo fodoma. 19  Golosia 3:16-17Gode Ea sia: dedei dilia amola eno dunu, gilisili sia: sa:ima. Gode Ea gesami amola hadigi gesami, hea:ma. Dilia dogo ganodini Hina Godema nodone dawa:beba:le, Gode Ea gesami hahawane hea:ma. 20 Liligi huluane amola hou huluane, dilima doaga:beba:le, Hina Gode Yesu Gelesu Ea Dioba:le, Ada Godema nodone sia:ne gadoma. 21 Dilia Yesu Gelesuma nodone dawa:beba:le, dilia dunu enoma dunu enoma dilia hou fonobone, eno ea sia: nabawane hamoma.
Uda amola Egoa
22  § Golosia 3:18; 1 Bida 3:1Dilia uda! Dilia Hina Gode Ea sia: nabawane hamobeba:le, dilia egoa ilia sia: nabawane hamoma. 23 Bai Yesu Gelesu da Ea fa:no bobogesu fi ilima Hina esala. Amo defele egoa da ea udama hina esala. Amola Yesu Gelesu da Ea fa:no bobogesu fi (Ea da:i hodo) ilima Gaga:su dunu esala. 24 Amaiba:le, sese fi dunu da Yesu Gelesu Ea sia: mae hihiniwane naba, amo defelewane dilia uda, dili egoa sia: mae hihiniwane nabawane hamoma.
25  ** Golosia 3:19; 1 Bida 3:7Udalai dunu! Yesu Gelesu da Ea fa:no bobogesu fi dunu ilima asigiba:le, ili gaga:ma:ne Ea esalusu fisi, amo hou defele dilia uda ilima asigima. 26 Yesu Gelesu Ea esalusu fisi amo ea bai da agoane diala. E da Ea fa:no bobogesu fi dunu ilia hou afadenene, Gode Ea sia: hano agoane amoga dodofele, Gode Ea hawa: fawane hamomusa:gini, Godema ima:ne, Ea esalusu fisi. 27 Amasea, sese da bu ida:iwane, wadela:i hame gala, ledo hamedei, amo ida:iwane hamoi fi E da eso huluane gagumusa: lama:ne, Ea esalusu fisi dagoi. 28 Dunu da ilisu da:i hodo amoma asigi hou defelewane, ilia uda amoma asigimu da defea. Dunu da ea udama asigi galea, e da ea da:i hodo amoma asigisa. 29 (Dunu da hi da:i hodo hame higasa. Be ea da:i hodo amoma ha:i manu iaha amola ouligisa. Amo defele Yesu Gelesu da sese fi ouligisa.
30 Bai ninia da Yesu Gelesu Ea da:i hodo liligi gala.) 31  †† Mui 2:24Gode Sia: da agoane dedei diala, “Amaiba:le, dunu da ea ada amola eme yolesili, ea udama madelagimu. Amasea, aduna da hu afadafa hamoi dagoi ba:mu.” 32 Amo Gode Sia: ganodini da wamolegei sia: dedei diala. Be na dawa:loba, amo sia: da Gelesu amola sese fi, ilia hou olelesa.
33 Be amo sia: da dilima amola olelesa. Dunu huluane ilia da:i hodo amoma asigi hou defelewane, ilia udama asigimu da defea. Amola uda huluane ilia egoa ilima dawa:iwane amola asigiwane nabimu da defea.

*5:2: Gadili Asi 29:18; Gesami Hea:su 40:6

5:16: Golosia 4:5

5:19: Golosia 3:16-17

§5:22: Golosia 3:18; 1 Bida 3:1

**5:25: Golosia 3:19; 1 Bida 3:7

††5:31: Mui 2:24