3
Uda amola Egoa
* Efesase 5:22; Golosia 3:18Dilia uda! Yesuma fa:no bobogesu hou defele, dilia egoa ilia sia nabawane hamoma. Amasea, egoa mogili ilia da Gode Ea sia: dafawaneyale hame dawa:sea, ilia da dili hou ida:iwane ba:sea, Godema sinidigili, Ea sia: amola dafawaneyale dawa:mu.
Dilia da mae sia:ne, dilia hou da fonoboiwane amola ledo hamedei, amo fawane ilia ba:sea, ilia da sinidigimu. 1 Dimodi 2:9Dilia da:i da noga:iwane ba:ma:ne, dabua liligi amo sua: ulasu amola abula ida:iwane, nina: hamosu liligi mae dawa:ma. Be dilia odagi amola da:i hahawane ba:su hou da dilia dogo ganodini olofoiwane hamoi amoga maha. Amo ganodini hahawane ba:su hou, Gode da ba:mu hanasa. Bai aowalali fi amo ganodini Godema dawa:su uda ilia da egoa amoma nabasu hou hamobeba:le, ilia odagi amola da:i da ba:su ida:iwane ba:i. Mui 18:12Sela da amo hou dawa:i galu. E da A:ibalaha:me ea sia: nabasu amola ema “Hina!” sia:i. Amaiba:le, dilia da mae beda:iwane hou ida:iwane hamosea, dilia da wali Sela idiwi defele esala. § Efesase 5:25; Golosia 3:19Amo hou defele, dilia udalai dunu, dilia uda da:i hodo da fonobahadi gasa hame dawa:beba:le, ilima dawa:iwane gilisili esaloma. Ili amola dili defele Gode Ea hahawane dogolegele iasu (eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu) lamu, amo dawa:beba:le, ilima dawa:iwane, asigiwane esaloma. Agoane hamosea, dilia sia:ne gadosu logo hame hedofai agoane ba:mu.
Hou Ida:iwane Hamobeba:le Se Nabasu Hou
Sia: dagomusa:, dilia huluane asigi dawa:su afadafa amola hou afadafa lalegaguma. Dilia da fi afadafa hamoiba:le, fi dunu eno da fi dunu eno ilima asigimu da defea. Gebewane amola asigiwane, dunu eno enoma hamoma. Dunu da dilima wadela:le hamosea o gagabusu aligima:ne sia:sea, bu dabe wadela:i hou o gagabusu ilima aligima:ne mae sia:ma. Be Gode da dilima wele sia:noba, dilima hahawane hou imunusa: sia:i dagoiba:le, dilia dabe agoane ilima hahawane hou olelema. 10  ** Gesami Hea:su 34:12-16Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Nowa dunu e da hahawane esalumusa: dawa:sea, e da wadela:i sia: yolesili
amola ogogosu sia: yolesimu da defea.
11 E da wadela:i hou yolesili,
hou ida:iwane hamomu da defea.
E da bagadewane olofosu hou hogoi helemu da defea.
12 Bai Hina Gode da moloidafa hamoi dunu ouligisa.
E da ilia sia:ne gadosu naba.
Be E da wadela:i hamosu dunu ilimagai hame.”
13 Dilia da hou ida:iwane hamomusa: hanai galea, nowa da di wadela:ma:bela:?
14  †† Ma:diu 5:10; Aisaia 8:12-13Be dilia hou ida:iwane hamobeba:le, se nabasea, defea, dilia da hahawane gala. Dunu enoma mae beda:ma amola mae da:i dioma. 15 Be dilia dogo ganodini Yesu Gelesuma fawane beda:ma amola E da dilima Hina Gode esalebeba:le, Ema nodoma. Eso huluane, dunu ilia dilima hobea misunu dafawane esaloma:beyale amola hamoma:beyale dawa:lusu di lale gagusa, amo ea bai dilima adole ba:sea, ilima bu adole imunusa: momagele ouesaloma. 16 Be bu adole iasea, gebewane amola asigiwane bu adole ima. Dilia asigi dawa:su amo ganodini dilia da wadela:i hou hame hamosa amo dawa:lalumu da defea. Amasea, dunu ilia da dili Yesuma fa:no bobogebeba:le hou ida:iwane hamobe, amoma lasogole sia:beba:le, ilia da hobea gogosiamu. 17 Dilia da hou ida:iwane hamobeba:le, Gode da logo hame hedofasea, dilia mae hihini se nabimu da defea. Be dilia wadela:i hou hamobeba:le, se naba, amo da dilia hou hame fidisa.
Yesu Gelesu Bogosu ea Bai
18 Bai Gelesu (Dunu ida:iwane) da dili Godema oule masa:ne, wadela:i hou hamosu dunu gaga:ma:ne bogoi dagoi. Dunu eno da Yesu Ea da:i hodo medole legei. Be Gode da Gelesu Ea A:silibu bu esaloma:ne uhinisi. 19 Amasea, E da asili, bogoi dunu ilia a:silibu se iasu diasu amo ganodini esalebe, ilima Gode Sia: Ida:iwane olelei.
20  ‡‡ Mui 6:1 - 7:24Amo bogoi dunu ilia musa: Nowa: amo ea eso amoga e da dusagai hamonanebeba:le, Gode da se dabe iasu hedolo mae iawane ouesalu. Ilia da amo hou mae dawa:le hame nabasu hou hamoi. Dunu bagahame, godoane fawane, da dusagai ga fila heda:beba:le, hame bogoi. Fedege agoane, ilia da hanoga gaga:i dagoi. 21 Amo hou da fedege agoane, hanoga fane salasu hou amo da ninia gaga:su ilegei hou olelesa. Da:i ledo dodofeiba:le da nini hame gaga:sa. Be ninia da ninia asigi dawa:su ganodini wadela:i hou yolesi dagoi dafawaneyale dawa:beba:le, Godema ilegele sia:sea, gaga:su ba:sa. Hanoga fane salasu amo da Yesu Gelesu da wa:legadoi dagoiba:le, nini da gaga:i dagoi olelesa.
22 Yesu da wali Hebene diasuga heda:le, Gode Ea lobodafa amoga esala. E da wali a:igele dunu, Hebene ouligisu dunu amola gasa hou huluane ouligilala.

*3:1: Efesase 5:22; Golosia 3:18

3:3: 1 Dimodi 2:9

3:6: Mui 18:12

§3:7: Efesase 5:25; Golosia 3:19

**3:10: Gesami Hea:su 34:12-16

††3:14: Ma:diu 5:10; Aisaia 8:12-13

‡‡3:20: Mui 6:1 - 7:24