8
Aisaia egefe da Yuda Dunu Ilima Dawa:digima:ne Olelesu
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dia meloa bioi bagade lale, amoga dunu noga:le idima:ne agoane dedemu, ‘Ma:ihi Sia:ila:ile Ha:isaba:se ‘(dawaloma:ne da hedolo wamolale, gaguli masa)’ Amo dedei dafawaneyale ba:ma:ne, ba:su dunu moloidafa aduna ilegemu. Amo da gobele salasu ouligisu ea dio amo Iulaia amola Segalaia (Yibeligaia egefe) ilegema.
Fa:no, na uda da abula agui ba:i. Ania dunu mano lalelegeloba, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dia manoma ‘Ma:ihi Sia:ila:ile Ha:isiaba:se” dio asulima. E da fonobahadi fawane asigilale, ‘Ada’ amola ‘Ame’ amo sia:musa: dawa:mu. Be hidadea, amo sia:mu hamedei galea, Asilia hina bagade da Dama:sagase amola Samelia, amo ea muni amola liligi ida:iwane wamolale, gaguli masunu.”
Asilia Hina bagade Manebe Ba:mu
Hina Gode da bu nama sia:i. E da amane sia:i, “Yuda dunu da Hano Siloua:me ea olofoi hano amo higa:i dagoi. Amola ilia da hina bagade Lisini amola hina bagade Biga amoma beda:iba:le, yagugusa. Amaiba:le, Na, Hina Gode, da Asilia hina bagade amola ea dadi gagui dunu huluane, amo Yuda dunu fi ilima doagala:musa: oule misunu. Iufala:idisi Hano da neda:le, ea bega: nabale aduga:le daha amo defele ilia da misunu. Ilia da Yuda sogega hano bagade neda:i agoane misini, bagade heda:le, liligi huluane dedebomu.” Gode da nini esala! Ea ougia ligia gadole da ninia soge gaga:sa.
Dilia fifi asi gala dunu fi huluane beda:iwane gilisima! Soge sedaga fi huluane, nabima! Gegemusa: momagema, be beda:ma! Dafawane! Momagema, be beda:iwane dawa:ma! 10 Gegemusa: ilegema! Be dilia ilegesu da dafamu. Baligiliwane fada:i sia:ma! Be dilia momagesu da hamedei. Bai Gode da ninima esala.
Hina Gode da Aisaiama Sisane Sia:i
11 Hina Gode da Ea gasa bagade amoga, na da Yuda dunu eno ilima mae fa:no bobogema:ne sisane sia:i. 12  * 1 Bida 3:14-15E da amane sia:i, “Di da amo dunu ilia ilegesu amoma mae gilisima, amola liligi amoma ilia da beda:i, amoba:le di mae beda:ma. 13 Na, Hina Gode Bagadedafa da Hadigi (Houli)! Amo mae gogolema! Di da eno dunuma mae beda:ne, Nama fawane beda:ma. 14  1 Bida 2:8Na da baligili Hadigidafa. Amaiba:le, Na da fedege agoane, igi amoga dunu da emo udasisu gala. Na da sani amoga Yuda amola Isala:ili dunu amola Yelusaleme dunu daha. 15 Dunu bagohame da dafane, goudai dagoi ba:mu. Ilia da amo saniga sa:imu.”
Hina Gode da Bogoi A:silibu ilima Mae Adole Ba:ma:ne Sia:i.
16 Dilia! Na adoba:su dunu! Dilia sia:, amo Gode da nama i, amo noga:le ouligima! 17  Hibulu 2:13Hina Gode da Ea fi dunu E mae ba:ma:ne, wamoaligi dagoi. Be na da Ea hou dafawaneyale dawa:be, amola E da fa:no misunu hou amo noga:le ouligisu na dawa:. 18  § Hibulu 2:13Na amola mano amo Hina Gode da nama i, da lela. Hina Gode Bagadedafa Ea Fisu da Saione Goumiga gala, amola E da nini sia:ne iasu esala agoane Isala:ili fi dunu ilima asunasi dagoi. 19 Be eno dunu da dilia udigili ba:la:lusu dunu amola gesami dasu (amo da gesami hea:sa amola hehedosa) amoma adole ba:ma:ne sia:mu. Be abuliba:le esala dunu fidima:ne, bogoi dunu amoma adole ba:ma:bela:?”
20 Be dilia bu adole ima, “Gode Ea sema amola Ea dedei huluane amo fawane dawa:ma. Gesami dasu dunu ilia sia: maedafa nabima! Eno dunu da Gode Ea sia: defele hame sia:sea, amo dunu da hadigi hame, ogogosu fawane dawa:ma.”
Bidi Hamosu Eso
21 Isala:ili dunu da ha:i nabawane amola da:i dione, udigili soge ganodini lalumu. Ilia da ha:iba:le amola ougiba:le, ba:le gadole ilia Hina bagade amola Godema gagabusu aligima:ne sia:mu. 22 Amasea, ilia da osoboga ba:le guduli, be bidi hamoi amola gasi amola beda:ma:ne gasi amoga Gode da ili sefasilala, amo fawane ba:mu.

*8:12: 1 Bida 3:14-15

8:14: 1 Bida 2:8

8:17: Hibulu 2:13

§8:18: Hibulu 2:13