9
* Ma:diu 4:15Ilia da amo bidi hamoi amoga hobeale masunu da hamedei ba:mu.
Fa:no Misunu Hina Bagade
Sebiula:ne fi dunu amola Na:badalai fi dunu da musa: gogosiasu fawane ba:i. Be fa:no eno dunu da amo soge fi dunu ilima nodone dawa:mu. Amo soge da Medidela:inia Wayabo Bagade amoga eso mabe la:ididili asili, soge amo Yodane eso mabe la:ididi diala doaga:sa. Amola amo soge ganodini da Ga:lili Hano wayabo soge (amo ganodini ga fi dunu esala)
Ma:diu 4:16; Luge 1:79Dunu ilia da gasi ganodini ahoasu da hadigi bagade ba:i dagoi.
Ilia da soge amo ganodini baba fawane galu.
Be wali hadigi bagade da ilima diga:i dagoi.
Hina Gode! Di da ilia fi bu bagade hamoi.
Di da ilima hahawane bagade i.
Dunu da gagoma faisia, o dunu enoma hasanasiba:le,
ilia liligi laha, ilia da hahawane ba:sa, amo defele,
Dia hamobeba:le, ilia da hahawane bagade gala.
Dia da musa: Midia:ne dadi gagui dunu ili hasali.
Amo defele, di da Isala:ili dunu ilia da:i dioi bagade ‘youge’ fi dagoi,
amola galiamo amo da ilia gida da:iya fasu,
amo Di da wadela:lesi.
Fi amo da Dia fi ilima se bagade iasu, amo Di da hasali dagoi.
Ganodini golili doaga:la:su dadi gagui dunu
ilia emo salasu amola ilia abula amo da maga:mega ledo hamoi,
huluane da laluga nei dagoi ba:mu.
Bai ninima da Mano lalelegei.
Gode da ninima Dunu Mano i dagoi.
E da ninima ouligisu esalumu. Ema da dio agoane asuli ba:mu,
amo, “Noga:idafa Fada:i Sia:su, Gode Bagadedafa,
Fifi Ahoanusu Ada, Olofosu Ouligisu Bagade.”
Luge 1:32-33Ea ouligisu hou da mae dagole, asigilalumu.
Amola Ea Hinadafa Hou amo ganodini, olofosu fawane ba:mu.
E da Hina bagade Da:ibidi ea ouligisu hou lamu.
Ea ouligisu hou da moloidafa amola moloidafa fofada:su hou ba:mu,
amola E da mae fisili, eso huluane ouligilalumu.
Hina Gode Bagadedafa da amo hou huluane hamone dagomu.
Hina Gode da Isala:ili Fi Dunuma Se Imunu
Hina Gode da Isala:ili Fi (Ya:igobe egaga fi) ilima fofada:ne se ima:ne sia:i dagoi.
Hina Gode da amo hou hamoi dagoi, amo Isala:ili fi dunu huluane amola dunu huluane Samelia moilai bai bagade amo ganodini esala da dawa:mu. Wali ilia da gasa fili agoane, 10 amane sia:sa, “Osoboga hamoi ga:i (brick) diasu huluane da mugululi dagoi, be ninia da bu igiga hamoi diasu gagumu. Figi ifa huluane da abi dagoi, be ninia da bu dolo ifa bugimu.”
11 Hina Gode da Isala:ili dunu ilia ha lai ilima doagala:musa:, dogo denesi. 12 Ilima eso mabe la:idi Silia amola eso dabe la:idi Filisidia da Isala:ili moma:ne, ela lafi dagalesi dagoi. Be Hina Gode Ea ougi da hame dagoi. E da ilima se ima:ne, Ea lobo ililua:le lela.
13 Isala:ili fi dunu da hame gogosiane, Godema hame sinidigi. Hina Gode Bagadedafa da ilima se i dagoi, be ilia da Ema hame sinidigi. 14 Hina Gode da eso afadafa fawane amo ganodini Isala:ili dunu amola ilia ouligisu dunu ilima se bidi imunu. E da ili hedofamu. Dialuma amola la:go, huluane E da hedofamu. 15 Asigilai dunu amola dunu ilima eno dunu da nodosa, amo da Isala:ili ea dialuma. Amola ogogosu ba:la:lusu dunu amo da ilima ogogole olelesa, amo da la:go. 16 Isala:ili dunu ilia bisisu dunu da ilima ogogoiba:le, ilia da adi dafawaneyale dawa:ma:bela:le dawa:lala. 17 Amaiba:le, Hina Gode da ayeligi dunu ilima hobeale logo hame olelemu. E da didalo amola guluba: mano ilima hame asigimu. Bai dunu huluane da Gode Ea hou yolesi dagoi. Ilia hou da wadela:i fawane ba:sa amola ilia sia: huluanedafa da wadela:i fawane. Be Hina Gode da amo se ianu, Ea ougi da hame dagoi ba:mu. E da se eno ima:ne, Ea lobo ililua:le lela.
18 Dunu huluane ilia wadela:i hou da lalu amo da aya: gaga:nomei amola gagalobo ulagilala defele gia:i bagade ba:sa. Ilia wadela:i hou da lalu amo da iwila ulagisia, mobi mogomogoi heda:sa, amo defele gia:i bagade ba:sa. 19 Amola Hina Gode Bagadedafa da ougi bagadeba:le, Ea ougi da Isala:ili soge ganodini lalu agoane, dunu wadela:ma:ne nenana. Amola dunu da ea sama fane legesa. 20 Isala:ili soge ganodini, dunu huluane da ha:i bagadeba:le, ha:i manu lama:ne logo hogosa, be ilia da hamedafa sadisa. Ilia da ilia manodafa amo gobele naha. 21 Mana:se fi dunu da Ifala:ime fi dunu ilima doagala:sa amola Ifala:ime dunu da ilima bu doagala:sa. Amola ela gilisili Yuda dunuma doagala:sa. Be Hina Gode Ea ougi da hame gumi ba:sa. E da ilima se ima:ne, Ea lobo ililua:le lela.

*9:1: Ma:diu 4:15

9:2: Ma:diu 4:16; Luge 1:79

9:7: Luge 1:32-33