10
Dilia da se iasu bagade ba:mu! Dilia da Na fi dunu se nabima:ne, sema moloihame hamonana. Amoga, hame gagui dunu ilia hou moloidafa hame ba:sa. Amo sema moloihame hamobeba:le, dilia da didalo amola guluba: mano ilia soge amola liligi wamolaha. Gode da dilima se iasea, dilia da adi hamoma:bela:? Gode da dili wadela:musa:, sedaga esala ga fi oule masea, dilia da adi hamoma:bela:? Dilia da eno dunu dili fidima:ne, habidili hobeama:bela:? Dilia muni amola noga:i liligi, habodili wamolegema:bela:? Dilia da gegesu ganodini fane legei dagoi ba:mu. Mogili, dilia da enoga afugili, se iasu diasuga hawa: hamoma:ne mugululi asi dagoi ba:mu. Be amo hamonanu, Hina Gode Ea ougi da hame gumi ba:mu. E da se eno ima:ne, Ea lobo ililua:le lelebe ba:mu.
Isala:ili Dunu ilima Se Ima:ne, Gode da Asilia hina bagade Fuligala:mu
* Aisaia 14:24-27; Na:ihame 1:1-3,19 Sefanaia 2:13-15Hina Gode da amane sia:i, “Na da Asilia hina bagade amo dunu amoma Na da ougi gala ilima se ima:ne, Na da Asilia hina bagade ogoma agoane hamoi. Na da Asilia dunu amo dunu fi da Na fisibiba:le amoma Na da ougi gala, ilima doagala:musa: asunasi. Ilia da amo dunu ilia liligi wamolale, amola ilima osobo agoane osa:gili, hasanasima:ne, Na da Asilia dunu amo asunasi dagoi.
Be Asilia hina bagade, e da hi nimi bagade hi hanai hou hamomusa: dawa:lala. E da dunu fifi asi gala bagohame wadela:musa: dawa:lala. E da gasa fili agoane sia:sa “Na dadi gagui ouligisu dunu afae afae huluane da hina bagade gala. Na da Ga:lanou, Gagimisi, Ha:ima:de, Aba:de, Samelia amola Dama:sagase, amo moilai bai bagade huluane hasali dagoi. 10 Na da fifi asi gala amo da loboga hamoi ‘gode’ ilima sia:ne gadosa, (ilia loboga hamoi liligi idi da Yelusaleme amola Samelia ilia ‘gode’ hamoi liligi idi baligisa) ilima se ima:ne, na da doagala:i. 11 Na da Samelia dunu fi amola ilia loboga hamoi ‘gode’ amo wadela:lesi dagoi. Amola na da Yelusaleme amola, ilia loboga hamoi liligi amoma ilia sia:ne gadosa, amo defele gugunufinisimu.”
12 Be Hina Gode da amane sia:sa, “Na da wali hamobe Saione Goumi amola Yelusaleme amo ganodini amo dagosea, Na da Asilia hina bagade ema se bidi imunu. Bai e da hidale gasa fi bagade hamosa.”
13 Asilia hina bagade da hidale agoane sia:sa, “Na nisu agoane hamoi. Na da gasa bagade amola bagade dawa:su. Na da fifi asi gala ilia alalo legesu mugululi, ilia ha:i manu amola liligi legesu amo lai dagoi. Na da bulamagau gawali defele, dunu amogawi esalu amoga osa:gi dagoi. 14 Osobo bagade fifi asi gala da sio bibi agoane ba:i. Na da sio ea oso labe defele, asabole fifi asi gala ilia liligi huluane lai dagoi. Na beda:ma:ne, ougia afae yagugui hame ba:i. Nama gua:ma:ne, misu afae da hame dagai.”
15 Be Hina Gode da amane sia:sa, “Goahei da dunu amoga hawa: hamosa, amo ea hou baligisala:? So hedofasu da dunu amoga hawa: hamosa, amo ea hou baligisala:? Ogoma da dunu hame gaguia gadosa. Be dunu da ogoma gaguia gadosa.”
16 Hina Gode Bagadedafa da dunu amo da wali sadi gala ilima se ima:ne, olo iasimu. Ilia da olo madelabeba:le, ilia da:i hodo ganodini, lalu mae ha:ba:done nenanumu.
17 Gode da Isala:ili fi ilima hadigi gamali agoane. Be E da afadanene bu lalu agoane hamomu. Isala:ili ilia Hadigi Gode da lalu gona:su agoane ba:mu. Amo da eso afadafa amoga, liligi huluane amola aya: gaga:nomei amola gagalobo nei dagomu. 18 Iwila ida:iwane gala amola ifabi nasegagi amola da bogosu olo da dunu wadela:sa defele, amo wadela:lesi dagoi ba:mu. 19 Isala:ili sogega da ifa bagahame dialebeba:le, mano fonobahadi ilia idimu da defele ba:mu.
Dunu Bagahame da Buhagimu
20 Eso da misunu, amoga Isala:ili dunu amo da mae bogole esala, ilia da dunu fi da ilia fi wadela:lesi, ilima hame fa:no bobogemu. Be ilia da Hina Gode, Isala:ili fi ilia Hadigi Gode, amo Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, lalegagumu. 21 Isala:ili dunu mogili bagahame da ilia Gode Bagadedafa Ema sinidigimu. 22  Louma 9:27Wali Isala:ili dunu ilia idi da hano wayabo bagade bega: sa:iboso dialebe, amo ea idi defele ba:sa. Be dunu bagahame fawane da buhagimu. Isala:ili dunu fi da wadela:lesi dagoi ba:mu. Amola ilia da amo dabe ba:mu da defeadafa. 23 Dafawane! Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da Ea sia:i defele soge huluane amo ganodini, gugunufinisisu fawane iasimu.
Hina Gode da Asilia Fi ilima Se Imunu
24 Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da Ea dunu ilia Saione Goumi amoga esala, ilima amane sia:sa, “Asilia dunu da Idibidi dunu defele, dilima se imunu. Be iliba:le mae beda:ma. 25 Na da eso bagahame fawane dilima se ianu, dagomu. Amasea, Na da Asilia dunu gugunufinisimu. 26 Na, Hina Gode Bagadedafa, da Na fegasuga Midia:ne dunu Oulebe Igi sogega fasu. Amo defele Na da Asilia dunu Na fegasuga famu. Na da Idibidi fi dunu ilima se iasu amo defele, Na da Asilia dunuma se bidi imunu. 27 Amo esoga, Na da Asilia ilia gasa bagade hou amo da wali dilima hasanasisa, amo Na da gugunufinisimu. Ilia dioi bagade “youge” da fa:no dilia gidagi bu hame banenesimu.”
Golili Doagala:su Dunu da Misi Dagoi
28 Isala:ili dunu ilia ha lai da A:iai moilai bai bagade suguli lai dagoi. Ilia da Migalone moilai golili sa:ili baligi dagoi. Ilia momagei liligi ilia da Migema:se moilaiga legele yolesi. 29 Ilia da goumi logo holei goulosu amo baligili, wali gasia Giba moilai bai bagadega diaha. Lama moilai fi dunu da bagadewane beda:be amola hina bagade Solo ea moilai (Gibia) amo ea fi dunu huluane da hobea:i dagoi.
30 Ga:limi moilai dunu! Wema mabu! La:isia moilai bai bagade dunu! Nabima! A:nadode moilai dunu! Bu adole ima! 31 Ma:damina moilai dunu da hobeale asi dagoi. Gibimi moilai dunu da hobeale, wamoaligisa. 32 Wali eso, ninia ha lai dunu da Noube moilai bai bagadega doaga:le, ilia lobo usunawane, Saione Goumi amola Yelusaleme, amoga yagugusa.
33 Be Hina Gode Bagadedafa da dunu ilia da ifa amoda abasea, ilia osoboga gisalugala:sa, amo defele E da Asilia dunu gisalugala:mu. Gasa fi dunu gado bagade heda:i, amo huluane da hedofai dagoi ba:beba:le, gogosiasu lamu. 34 Dunu ilia da iwila ifa amola ifa noga:iwane Lebanone soge ganodini gala, amo goaheiga abasu, amo defele, Hina Gode da Asilia dunu abimu.

*10:5: Aisaia 14:24-27; Na:ihame 1:1-3,19 Sefanaia 2:13-15

10:22: Louma 9:27