9
Gode amola Ea Musa: Ilegei Fi (Isala:ili Fi)
Na da dafawane sia:sa! Na da Gelesu dunu. Amaiba:le, na da ogogosu hame dawa:. Gode Ea A:silibu Hadigidafa da na asigi dawa:su amoma na da hame ogogosa sia:sa. Na da da:i dioi bagade. Na dogo ganodini mae yolesili se naba. Bai na da na osobo bagade fi dunu amo dawa:beba:le, se naba. Amo hou da na fi fidimu ganiaba, na da Godema gagabusu aligi amola Gelesu amoma afafae hame higala:loba. * Gadili Asi 9:4Ilia da Gode Ea fi dunu esala. E da ili amo Ea mano hamone, Ea hadigi ili ba:ma:ne ilima olelei. E da ilima Ea gousa:su hou olelei amola ilima Sema i dagoi,. Ilia da sia:ne gadosu houdafa dawa:. Gode Ea hahawane dogolegele iasu ilegele sia:i liligi huluane da ilima doaga:i dagoi. Ilia da musa: Hibulu siba fi dunu bagade amo ilia mano esala. Yesu Gelesu da osobo bagade dunu ea da:i hodo lale, ilia fi amo ganodini lalelegei. Gode da liligi huluane amoma ouligisuwane esalebeba:le, Ema eso huluane nodonanumu da defea. Ama.
Gode Ea fi dunuma hahawane dogolegele imunu ilegele sia:i, - amo da yolesi dagoi na da hame sia:sa. Isala:ili dunu mogili da Gode Ea fi dunu, mogili da Gode Ea fi dunu hame. Mui 21:12Amola A:ibalaha:me ea fi dunu mogili ilia da Gode Ea mano hame. Gode da A:ibalaha:mema amane sia:i, “Aisage ea mano lalelegesea, amo fawane da digaga manodafa fi Na da dima ilegele sia:i defele, esalumu.” Bai agoane diala. Mano da osobo bagade dunu ilia hou defele lalelegesea da Gode Ea mano hame. Be Gode Ea hahawane dogolegele ilegele sia:beba:le lalelegei mano, ilia fawane da Gode Egaga fidafa. Mui 18:10Gode da hahawane dogolegele iasu imunusa: amane ilegele sia:i, “Na eso ilegei amoga Na da bu masea, Sela da dunu mano lalelegemu.”
10 Be amo fawane hame. Lebega ea dunu mano aduna da eda afadafa fawane esalu. Elea eda da ninia aowa Aisage esalu. 11 - 12  § Mui 25:23Be Gode da Hi fawane Ea mano ilegesa amo olelema:ne, E da Lebegama amane olelei, “Magobo mano da fa:no lalelegei mano amoma hawa: hamosu dunu agoane ba:mu.” Ela da mae lalelegele, wadela:i mae hamone, hou ida:i mae hamone, Gode da hidadea amo olelebeba:le, dunu ilia hawa: hamobeba:le hame, be Ea hanaiba:le fawane ilegesa, amo olelei. 13  ** Ma:lagai 1:2-3Amo defele Gode Sia: da agoane dedei diala, “Na Ya:igobema asigiba:le ilegei. Be Na da Iso hame hanaiba:le yolesi dagoi.
14 Amaiba:le Gode Ea hou da defele hame, moloi hame, amo ninia da sia:ma:bela:? Hame mabu! 15  †† Gadili Asi 33:19Gode da Mousesema amane sia:i, “Nowa dunuma Na da gogolema:ne olofomusa: dawa:sea, Na da ea hou gogolema:ne olofomu. Nowa dunuma Na asigimu dawa:sea, Na da ema asigimu.” 16 Amaiba:le, hou huluane bai da dunu ilia hanaiba:le o hawa: hamobeba:le hame, be bai da Gode Ea hanaiba:le gogolema:ne olofosu hou fawane ba:sa. 17  ‡‡ Gadili Asi 9:16Gode Sia: da agoane dedei diala, “Gode da Idibidi Ouligisu dunuma amane sia:i, ‘Na gasa olelema:ne amola osobo bagade fifi asi gala dunu huluane Na hou dawa:ma:ne, Na da di Idibidi ouligisu ilegei dagoi!’ ” 18 Amaiba:le, Gode da nowa dunuma olofosu imunusa: dawa:sea, E da amo dunuma olofosu iaha. Amola nowa dunu ea dogo E da igiwane hamomusa: dawa:sea, E da amo dunu ea dogo igiwane hamosa.
Gode Ea Ougi Hou amola Ea Olofosu Hou
19 Be dunu afae da nama agoane adole ba:mu, “Gode da agoane hamoi dagoiba:le, e da abuliba:le osobo bagade dunuma fofada:sala:? Gode Ea hanai hou afadenemu da ninima hamedei galebe.” 20  §§ Aisaia 29:16, 45:9Be agoane sia:mu galea, na da bu adole imunu, “Na:iyado! Di da Godema bu gagabole sia:mu da hamedei. Ofodo amo da laga osoboga hamoi, da amo ofodo hahamosu dunuma bu gagabole amane sia:mu, “Dia da abuliba:le na agoane hamobela:? amo sia:mu da hamedei!” na amane adole imunu. 21 Ofodo hahamosu dunu, hi fawane da ea hanai defele osobo hamone, ofodo hisu hisu hamomu da defea. E da ofodo afadafa eso bagade lolo nabe eso agoane ganodini ha:i manu ligisimusa: hisu hamosa, eno da eso fonobahadi ganodini ha:i manu ligisimusa: hisu hamomu da defea.
22 Gode Ea hou hamoi da amo defele diala. E da wadela:i hou amoga Ea ougi hou amola Ea gasa bagade hou, amo olelemusa: dawa:i. Be E da dunu hobea Ea wadela:ma:ne fofada:su ba:mu dunu, ilima E da hedolo hame se dabe iasu i. 23 Eno amola E da Ea baligiliwane hadigi hou olelemusa: dawa:i. Amo hou E da nini (Ea gogolema:ne olofosu lai dagoi dunu, Ea hadigi lama:ne E da hahamoi) ninima Ea hadigi hou E da baligiliwane i dagoi. 24 Gode da Yu dunuma fawane hame wele sia:su, be Dienadaile dunu amola ilima wele sia:i dagoi. Ninia da amo fi diala.
25  *** Hosia 2:23Gode da Hosia meloa ganodini agoane sia:sa,
“Musa: fi dunu amo da Na fi dunu hame Na sia:i.
Be Na da hobea amo fi dunu da Na fi dunu sia:mu.
Fi dunu da musa: Na da ilima hame asigi,
amo fi dunuma Na da amane sia:mu,
‘Dilia da Na dogolegei fi!’
26  ††† Hosia 1:10Amola sogebi amo ganodini Na da musa: ilima sia:i,
‘Dilia da Na fi dunu hame!’
amo sogebi ganodini Na da ilima amane sia:mu,
‘Dilia da Esalebe Gode Ea mano!’
27  ‡‡‡ Aisaia 10:22-23Gode Sia: eno da agoane dedei diala. Aisaia da Isala:ili dunu ilia hou olelemusa: amane sia:sa, “Isala:ili dunu ilia idi da sa:i amo hano bagade bega: diala, amo ea idi defele gala ba:sa ganiaba, bagahame fawane da Gode Ea gaga:su hou ba:mu. 28 Bai Gode Ea wadela:ma:ne fofada:su da osobo bagadega hedolowane doaga:mu!”
29  §§§ Aisaia 1:9Amola Aisaia da Isala:ili fi ilia hou dawa:beba:le, amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa da ninigaga fi ganodini afae afae hame fane legei ganiaba, ninia da Sodame moilai fi amola Goumola moilai fi, agoaiwane ba:la:loba.”
Isala:ili Fi Dunu Ilia Dafawaneyale Hame Dawa:su Hou
30 Amaiba:le, ninia agoane dawa:. Dienadaile dunu da Gode ba:ma:ne, ilia hou afadenei moloidafa hamoi, amo ba:ma:ne logo hame hogoi. Be ilia Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, ilia afadenene bu moloidafa hamoi ba:i dagoi 31 Be Gode Ea fidafa dunu da sema hamobeba:le, ilia da Gode da ili hahawane moloidafa hamoi dagoi dawa:i galu. Be amo logo hogoi helele, hame ba:i. 32 Ilia dafawaneyale dawa:su hou mae dawa:le, be ilisu hawa: hamobe amo dawa:beba:le, logo hame ba:i. Amaiba:le fedege agoane, ilia igi amoga emo udagagubiba:le, dafai. 33  * Aisaia 28:16Amo igi ea hou olelema:ne, Gode Sia: da amane dedei diala,
“Ba:ma! Na da dunu ilia emo udagaguli dafama:ne,
Saione moilai amo ganodini igi ligisimu.
Dunu da amo igiga dafamu.
Be nowa dunu da Gode Ea hou dafawaneyale dawa:sea,
amo da hamedafa gogosiamu.”

*9:4: Gadili Asi 9:4

9:7: Mui 21:12

9:9: Mui 18:10

§9:12: Mui 25:23

**9:13: Ma:lagai 1:2-3

††9:15: Gadili Asi 33:19

‡‡9:17: Gadili Asi 9:16

§§9:20: Aisaia 29:16, 45:9

***9:25: Hosia 2:23

†††9:26: Hosia 1:10

‡‡‡9:27: Aisaia 10:22-23

§§§9:29: Aisaia 1:9

*9:33: Aisaia 28:16