21
Aisage da Lalelegei
Hina Gode da Ea ilegele sia:i defele Selama hahawane hamoi. * Hibulu 11:11Amo eso defei, Gode da sia:i defele, Sela da abula agui amola dunu mano lalelegei. A:ibalaha:me da da:i hamone, amo esoga Sela da ema dunu mano lai. Amo dunu mano Sela da ema lai, A:ibalaha:me da dio asuli amo Aisage. Mui 17:12; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:8Aisage da eso godoane esalu, A:ibalaha:me da Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ea gadofo damui. Aisage da lalelegeloba, A:ibalaha:me ea ode esalu da ode 100 ba:i. Sela da amane sia:i, “Gode da nama hahawane ousu i. Dunu huluane amo hou nabasea da hahawaneba:le, ilia da na amola gilisili oumu.” E eno amane sia:i, “Dunu da Sela da manoma dodo maga:me imunu hamedei liligi agoane sia:mu galu. Be na da A:ibalaha:me ea da:i hamoi esoga ema dunu mano lai.” Aisage da asigilalasi amola ea:me ea dodo nasu fisi. Amo esoga, A:ibalaha:me da lolo nasu bagade hamoi.
A:ibalaha:me da Ha:iga amola Isama:ile ga Asunasi
Isiama:ile (amo Idibidi hawa: hamosu uda Ha:iga ea mano) da Aisagema habosesele hedei. 10  Gala:isia 4:29-30Sela da amo hou ba:beba:le, A:ibalaha:mema amane sia:i, “Amo udigili hawa: hamosu uda amola ea mano sefasima. Amo uda ea mano da dia nana liligi amola muni la:idi lamu da defea hame galebe. Nagofe Aisage hi fawane lamu da defea.” 11 Amo sia: nababeba:le, A:ibalaha:me da se bagade nabi. Bai Isiama:ile amola da ea mano galu. 12  § Louma 9:7; Hibulu 11:18Be Gode da A:ibalaha:mema amane sia:i, “Isiama:ile amola dia udigili hawa: hamosu uda Ha:iga ela hou dawa:beba:le, mae da:i dioma. Sela ea sia: defele hamoma. Dia fidafa da Aisagema lalelegemu. 13 Be Na da udigili hawa: hamosu uda ea mano ema mano bagohame imunu. E amola da fi bagade hamomu. Bai e amola da dia mano.”
14 Aya hahabedafa, A:ibalaha:me da ha:i manu amola gadofo houga:i hano nasu hano amoga nabai, amo Ha:igama i. E da Isiama:ile amo Ha:iga ea baligi da:iya ligisili, ela asunasi. Ha:iga da asili, Biasiba wadela:i hafoga:i soge ganodini udigili lalu. 15 Hano amo da gadofo houga:i dialu amo huluane da ebele ba:loba, e da mano ifa fonobahadi hagudu ligisili, 16 asili, dadi gala:i ea defei amoga asili, fi galu. E amane dawa:i, “Na da na mano bogomu ba:mu higasa.” E da muni esala dinanu.
17 Gode da mano ea dibi nabi dagoi. Gode Ea a:igele dunu da Hebene amoga Ha:igama welalu, amane sia:i, “Ha:iga! Di da abuli da:i diobela:? Mae beda:ma! Gode da mano ea dibi nabi dagoi. 18 Di da dia mano lobolele wa:lesima. Na da ea lalelegemu fi bagade hamomu.” 19 Amalalu, Gode da Ha:iga ea si fadegale, e da hano uli dou ba:i. Amaiba:le, e da asili gadofo houga:i amo hanoga nabalu, ea manoma i. 20 Asili, amo mano da asigilaloba, Gode da noga:le fidi. E da hano hame wadela:i soge ganodini esalu. E da dadiga gala:su hou bagade dawa:i. 21 E da Balane wadela:i hafoga:i soge amo ganodini esalea, ea:me da Idibidi uda Isiama:ile lama:ne hogole, ema i.
Biasiba Gousa:su
22 Amo esoga, Abimelege amola ea dadi gagui ouligisu dunu amo Faigole, da A:ibalaha:mema amane sia:i, “Dia hou huluane amo ganodini Gode da noga:le fidilala.
23 Amaiba:le, wali nama gousa:su hamoma. Gode ba:ma:ne, moloidafa sia:ma! Di da na mano amola nagaga fi ilima hame ogogomu amola hame hohonomu, amane ilegele sia:ma! Di da nama amola na soge amo di da sofe misi defele ganodini esala, amoma asigi hou na da dima olelei defele hamoma.”
24 A:ibalaha:me da amane sia:i, “Na da amane dafawane ilegesa!”
25 Amalalu, A:ibalaha:me da Abimelegema egai. Bai Abimelege ea hawa: hamosu dunu ilia da hano uli dou gegene gasawane lai. Amola A:ibalaha:me da amo hou higale ba:i. 26 Be Abimelege da bu adole i, “Na da hame dawa:! Nowa da hamobela:? Di da nama hame adoi. Na da wahadafa nabi.” 27 Amaiba:le, A:ibalaha:me da sibi amola bulamagau lale Abimelegema i. Ela da gousa:su hamoi dagoi. 28 A:ibalaha:me da sibi mano aseme fesuale gala ea sibi gilisisu amoma afafai.
29 Amola Abimelege da A:ibalaha:mema amane adole ba:i, “Amo sibi mano aseme fesuale gala di da afafai, amo ea bai da adila:?”
30 A:ibalaha:me da bu adole i, “Amo sibi mano fesuale gala, di lama! Amo da na amo hano uli dou nisu dogoi, amo dafawane dawa:ma:ne, amo sibi da ba:su ilegei gala.”
31 Amaiba:le, amo hano uli dou ea dio da Biasiba. Bai amo dunu aduna da gasa bagade gousa:su amogai hamoi galu.
32  ** Mui 26:26Biasiba amoga ilia gousa:su hamonanu, Abimelege amola ea dadi gagui ouligisu dunu amo Faigole, da Filisidini fi ilia sogega buhagi. 33 A:ibalaha:me da ‘da:malisigi’ ifa Biasiba sogega bugi. Amoga e da Hina Gode, Eso huluane Esalalalusu Gode, Ema nodone sia:ne gadoi. 34 Amola A:ibalaha:me da Filisidini soge amo ganodini ode bagohame esalu.

*21:2: Hibulu 11:11

21:4: Mui 17:12; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:8

21:10: Gala:isia 4:29-30

§21:12: Louma 9:7; Hibulu 11:18

**21:32: Mui 26:26