26
Aisage amola Abimelege
Soge huluane da ha:i bagade eno ba:i. Musa:, A:ibalaha:me ea esoga ha:i bagade ba:i, be amo da eno. Aisage da Abimelege amo Filisidini hina bagade Gila moilai bai bagade ganodini esalu, ema asi. Hina Gode da Aisagema misini, amane sia:i, “Idibidi amoga mae masa. Be na olelemu soge amo ganodini esaloma. * Mui 22:16-18Amo soge ganodini fonobahadi ouesaloma. Amalalu, Na amola gilisili esalumu amola dima hahawane dogolegele fidimu. Bai Na da amo soge huluane Na da dima amola dia fa:no lalelegemu fi ilima imunu. Na da gousa:su dia ada A:ibalaha:mema hamoi, amo Na da didili hamomu. Na da digaga fi dunu amo gasumuni ilia idi defele hamomu. Amo soge huluane ilima imunu. Amola ilia houba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane da hahawane dogolegele hou ba:mu. Bai A:ibalaha:me da Na sia: nabasu. E da Na hanai amola Na Sema amola Na hamoma:ne sia:i huluane mae fili, nabasu hou hamosu.
Amaiba:le, Aisage da Gila moilai bai bagade ganodini esalu. Mui 12:13, 20:2Amo soge dunu da ea uda ea hou ema adole ba:loba, e da amane sia:i, “E da na dalusi.” E da, “Amo da na uda” sia:musa: bagade beda:i galu. Bai e agoane dawa:i, “Amo soge dunu da Lebega da na uda dawa:sea, na fane legemu. Bai e da noga:iwane ba:sa.” Aisage amogai eso bagohame esaloba, Filisidini hina bagade dunu Abimelege, da ea fo misa:ne agenesi amoga gududili ba:loba, Aisage ea uda Lebega amo nonogonanebe ba:i.
Amaiba:le, Abimelege da Aisagema misa:ne sia:i. E da amane sia:i, “Amo da dia uda. Di da abuli, ‘amo da na dalusi’ sia:bela:?”
Aisage da ema bu adole i, “Na da enoga medosa:besa:le, agoane hamoi.”
10 Amalalu, Abimelege da amane sia:i, “Di da ninima adi hamobela:? Ninia fi dunu afae da ema gilisili golai ganiaba, ninia huluane da wadela:i dunu fi ba:la:loba.”
11 Amaiba:le, Abimelege da ea fi dunu ilima amane sia:i, “Nowa da amo dunu o ea uda wadela:sea, amo dunu ninia fane legemu.”
12 Aisage da amo soge ganodini, ha:i manu bugi. Hina Gode da hahawane dogolegelewane fidibiba:le, amo bugi da ha:i manu bagade legei. 13 E da bagade gagui dunu agoane ba:i. Ea gagui da asigilabeba:le, ea gagui da bagadedafa ba:i. 14 E sibi, goudi amola bulamagau bagohame gaguiba:le, Filisidini dunu da e mudale ba:i.
15 Amaiba:le, Filisidini dunu da hano uli dogoi huluane amo ea ada hawa: hamosu dunu da A:ibalaha:me ea esoga dogoi, amo huluane ga:si. Ilia huluane osoboga nabasu.
16 Amalalu, Abimelege da Aisagema amane sia:i, “Di nini yolesili masa! Bai di da gasa bagade hamoi dagoi.” 17 Amaiba:le, Aisage da amo soge yolesili, Gila Fago amoga esalu. 18 Amoga hano uli dogoi amo A:ibalaha:me ea esoga dogoi be Filisidini dunu da ga:i, amo Aisage bu doasi. Amola dio A:ibalaha:me da amo uli dogoi amoma asuli, amo dio Aisage bu asuli. 19 Aisage da umi amo ganodini dogolalu, noga:iwane hano ba:i. 20 Be Gila sibi ouligisu dunu da Aisage ea sibi ouligisu dunu ilima sia:ga gegei. Ilia amane sia:i, “Amo hano da ninia:.” Amaiba:le, e da amo hanoma “Sia:ga Gegesu” dio asuli.
21 Amalalu ilia da hano uli dou eno dogoi. Be ilia amoga eno sia:ga gegei. Amaiba:le, e da amo hanoma Sidina (Ha Lai) dio asuli. 22 Bu asili, e da hano uli eno dogoi. Amoga ilia da hame sia:ga gegei. Amaiba:le, e da amo hano uli dogoima Lihoubode (Hahawane Halegale Lala) dio asuli. E amane sia:i, “Wali Hina Gode da sogebi defele ninima ia dagoiba:le, ninia da hahawane soge ganodini udigili lala.”
23 Amoga asili, e da Biasiba amoga asi. 24 Amo gasia, Hina Gode da ema misini amane sia:i, “Na da dia ada A:ibalaha:me amo ea Gode esala. Mae beda:ma! Na da di amola gilisili lala. Na da Na hawa: hamosu dunu A:ibalaha:mema hahawane sia:beba:le, Na dima hahawane dogolegele hamomu amola digaga lalelegemu fi amo bagade hamomu.” 25 Aisage da amo sogega oloda hamone, Hina Godema nodone sia:ne gadoi. E amoga abula diasu gagui, amola ea hawa: hamosu dunu da hano uli dogoi.
Aisage amola Abimelege da Gousa:su Hamoi
26  Mui 21:22Abimelege, ea fidisu dunu Ahusa:de amola ea dadi gagui dunu hina amo Fa:igole da Gila moilai bai bagade yolesili, Aisagema doaga:i. 27 Amalalu, Aisage ema amane adole ba:i, “Di da musa: nama ha laiba:le, dia soge fisili masa:ne nama sia:i dagoi. Amaiba:le, di abuliba:le nama waha misi?”
28 Ilia bu adole i, “Wali ninia dawa:! Hina Gode da dia fidisu esala. Ninia wali gousa:sudafa hamomu da defea.
29 Di ninima se maedafa ima:ne sia:ma. Ninia da dima se hame i, amo defele di da nini fidimu da defea. Ninia da dima asigi hou hamonanu, dia ga masa:ne logo doasi dagoi. Amola wali Hina Gode da dima hahawane dogolegele ilegei dagoi.” 30 Aisage da ili moma:ne, lolo nasu hamoi. Ilia huluane ha:i amola waini hano mai dagoi.
31 Aya hahabedafa, Aisage amola Filisidini dunu da gousa:su hamoi. Aisage da ilima “asigibio” sia:nanu, ilia olofole agoane afafai. 32 Amo esoga, Aisage ea hawa: hamosu dunu da ema misini, ilia da hano uli dogoi amo olelei. Ilia da amane sia:i, “Ninia hano ba:i dagoi.” 33 E da amo hano Siba (“hou ilegele sia:” o eno dawaloma:ne da “fesuale hano”). Biasiba da amoga ea dio lai dagoi.
Iso da Ga Fi Uda Lai
34 Iso da ode 40 lai dagoi. Amalalu, e da Hidaide a:fini aduna lai dagoi. Afae ea dio da Yudide amo Bieli ea mano. Eno da Basemade amo Ilone ea mano. 35 Aisage amola Lebega da amo hou ba:beba:le, se bagade nabasu.

*26:3: Mui 22:16-18

26:7: Mui 12:13, 20:2

26:26: Mui 21:22