12
Gode da A:ibala:mema Misa:ne Sia:i
* Asunasi Dunu Ilia Hou 7:2-3; Hibulu 11:8Gode da A:ibala:mema amane adole i, “Dia soge, dia fi amola dia ada diasu amo yolesili, soge enoga masa. Dia fimu soge na da dima olelemu. Na da dima mano bagohame imunu. Dia mano fifi misunu da hobea bagadewane fi dialumu. Na da dima hahawane dogolegemu amola dia dio gasi gadomu.
Gala:isia 3:8Nowa dunu da dima hahawane dogolegele fidisia,
amo dunu Na da hahawane dogolegele fidimu.
Be nowa dunu da dima gagabusu aligima:ne sia:sea,
Na da ilima gagabusu aligima:ne sia:mu.
Dia hou amo ganodini na da osobo bagade fifi asi gala dunu huluane
ilima hahawane dogolegesu imunu.”
A:ibala:me da ode 75 lai dagoi. Amalalu e da Gode Ea adoi defele Ha:ila:ne moilai yolesili asi. Lode amola da sigi asi. A:ibala:me da ea uda Selai, eaowa Lode amola ea liligi gagui huluane aguni amola ea udigili hawa: hamosu dunu amo e da Ha:ila:ne moilaiga lai, amo huluane oule asili, Ga:ina:ne moilaiga doaga:musa: asi. Ahoana, ilia da Ga:ina:ne sogega doaga:i. A:ibala:me da Ga:ina:ne soge ganodini ahoanu, sema ifa amo ea dio Mole amo Siegeme moilai bai bagade ganodini galu amoga doaga:i. (amo esoga Ga:ina:ne dunu da amo soge ganodini esalu) Asunasi Dunu Ilia Hou 7:5; Gala:isia 3:16Gode da A:ibala:mema misini amane sia:i, “Na da amo soge, digaga fi ilima imunu.” Amalalu, A:ibala:me da Hina Gode ba:i dagoiba:le, e da Godema nodoma:ne oloda hamoi dagoi.
Amalalu, e da ga (south) asili, goumi soge amo da Bedele moilaiga gusu dialu, amoga abula diasu gagui. Ea moilai da Bedele moilai amo guma: amola A:iai moilai gusuli dogoa dialebe ba:i. Amo sogebiga e da oloda eno hamone, Godema nodoi.
Amalalu e da amo soge yolesili, sogebi eno amola sogebi eno amoga asili Ga:ina:ne soge ga (south) la:ididili doaga:musa: ahoanu.
A:ibala:me da Idibidi Sogega Esalu
10 Gibu da hame sa:iba:le, ha:i bagade doaga:i. Ha:i bagadeba:le, A:ibala:me da Idibidi sogega fonobahadi esalumusa: asi. 11 E da Idibidi soge bega: doaga:loba, e da idua Selai ema amane sia:i, “Di da uda ida:iwane ba:sa amo na dawa:. 12 Idibidi dunu da di ba:sea amane sia:mu, ‘Amo da ea uda.’ Amasea, ilia da na fane legemu be di esaloma:ne yolesimu. 13  § Mui 20:2, 26:7Amaiba:le di da na dalusi ilima sia:ma. Amasea, ilia nama hahawane hamomu amola ilia dima asigiba:le, na hame fane legemu.
14 A:ibala:me da Idibidi sogega doaga:loba, Idibidi dunu da Selai da uda isisima:goi ba:i. 15 Felou ea hou ouligisu dunu da Selai ba:loba, ilia da ea hou Felouma nodoi. Amanoba Felou da Selai ea diasu esalumusa: oule misi. 16 Felou da Selaima dawa:beba:le, Felou da A:ibala:me hahawane fidi. Amalalu, A:ibala:me da sibi, bulamagau, dougi (gawali amola aseme), hawa: hamosu (dunu amola uda) amola ga:mele lai.
17 Be Hina Gode da Felou amola ea diasuga esalebe fi ilima olo bagade iasi. E da A:ibala:me ea uda Selai laiba:le, amo olo iasi.
18 Amaiba:le, Felou da A:ibala:me ema misa:ne sia:i. E amane sia:i, “Di da nama adi hamobela:? Amo da dia uda. Abuli hame adobela:? 19 Di da abuli ‘amo da na dalusi!’ sia:bela:? amalalu amo uda na da lai dagoi. Defea! Dia uda da goea. Lale masa!”
20 Felou da ea ouligisu hina dunu ilima sia:beba:le, ilia A:ibala:me amola idua amola ea gagui liligi huluane gadili asunasi dagoi.

*12:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:2-3; Hibulu 11:8

12:3: Gala:isia 3:8

12:7: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:5; Gala:isia 3:16

§12:13: Mui 20:2, 26:7