20
A:ibalaha:me amola Abimelege
A:ibalaha:me da Ma:melei soge yolesili, Ga:ina:ne soge ga (south) la:idiga asi. E da diasu aduna amo Ga:idesie amola Sie amoga dogoa moilai bai bagade ea dio amo Gila esalu. * Mui 12:13, 26:7Amoga, A:ibalaha:me da ea uda Sela amo da ea dalusi sia:i. Amalalu, Gila hina bagade dunu amo Abimelege da Sela ema misa:ne sia:i. E da ea diasuga esaloma:ne lai. Be Gode da simasia ganodini Abimelegema amane sia:i, “Di da bogoi dunu defele. Bai amo uda di da lai, amo da dunu eno idua.” Be Abimelege da Sela amoma hame doaga:i galu. Amaiba:le, e amane sia:i, “Hina Gode! Di da fi amo wadela:le hame hamoi amo wadela:ma:bela:? A:ibalaha:me da nama amane sia:i, ‘E da na dalusi,’ amola uda da nama amane sia:i, ‘E da na ola’. Na da amo sia: da dafawane dawa:beba:le, wadela:le hame hamoi.”
Amalalu, Gode da amo simasia ganodini ema amane sia:i, “Dafawane! Na dawa:. Di da asigi dawa:su dodofei dagoi amoga hamoi. Amaiba:le, Na da dia wadela:i hamomu logo damui dagoi. Bai di da e mae digili ba:ma:ne, Na da amo logo ga:i.
Be wali amo dunu ea uda ema bu ima. E da balofede dunu amola e da di fidima:ne sia:ne gadomu. Amasea, di da hame bogole esalumu. Be ema bu hame iasea, di amola dia fi huluane da bogogia:mu, amo noga:le dawa:ma.”
Hahabedafa, Abimelege da ea eagene ouligisu dunu huluane misa:ne sia:i. Amo hou huluane ilima olelelalu, ilia da bagadewane beda:i. Amalalu, Abimelege da A:ibalaha:me misa:ne sia:i. E da ema amane sia:i, “Di da ninima adi hamobela:? Dia hou hamoiba:le, na amola na fi da se bagade nabi. Na da dima adi wadela:i hou hamobela:? Di da ninima hou hamoi da defea hame.” 10 Amola Abimelege da A:ibalaha:mema amane adole ba:i, “Adi baiga di da amo hou hamobela:?”
11 A:ibalaha:me da bu adole i, “Na da na dogo ganodini amane sia:i, ‘Amo soge ganodini, dunu fi da Godema hame beda:sa. Ilia da na uda ba:sea, na fane legemu.’
12 Amola, amo uda da dafawane na dalusi. E da na ada ea mano be eme ea mano hame. Amola amo na da lai dagoi. 13 Amola Gode da nama nada ea fi amo fisili ga masa:ne sia:noba, na da Selama amane sia:i, ‘Di da dia nama asigi hou agoane olelema. Soge huluane ani ahoasea, na hou agoane olelema; E da na ola!’ ”
14 Amalalu, Abimelege da sibi, bulamagau, udigili hawa: hamosu dunu amola udigili hawa: hamosu uda, amo oule misini, A:ibalaha:mema i. Amola ea uda Sela amo ema bu i. 15 Amola Abimelege da ema amane sia:i, “Na soge huluane ba:ma. Dia hanaiga amogai fima.” 16 E da Selama amane sia:i, “Na da dia olama silifa muni 1000 amo iaha. Amo da dunu huluane ilima di da wadela:i hame hamoi amo olelema:ne. Dunu huluane da di da wadela:i hame hamoi amo dawa:mu.”
17 Amalalu, A:ibalaha:me da Godema sia:ne gadoi. Amola Gode da Abimelege, ea uda amola ea udigili hawa: hamosu a:fini huluane uhinisi dagoi. Amalalu, ilia da mano eno bu lamu hou dawa:i. 18 Bai Hina Gode da A:ibalaha:me idua Selama asigiba:le, Abimelege ea fi uda ilia mano lamu logo amo huluane ga:si dagoi. Be wali bu doasi.

*20:2: Mui 12:13, 26:7