27
Aisage da Ya:igobema ea Magobo Mano Nana Lama:ne Hahawane Dogolegele Sia:i
Aisage da da:idafa hamoi galu. Ea si amola da dofoi dagoi. Eso afaega e da ea magobo mano misa:ne sia:i. E da ema amane sia:i, “Nagofe!”
Iso bu adole i, “Na wea!”
Aisage da amane sia:i, “Na da da:i hamoi dagoi. Na bogomu eso hame dawa:.
Dia dadi lale, sogega asili, na moma:ne sigua ohe fi afae fane legema. Amalalu, ha:i manu amo na hanai liligi gobelalu, nama gaguli misa. Na da amo nanu, magobo mano amoma Gode Ea hahawane dogolegele ilegema:ne defele nana sia:su, amo dima imunu.
Lebega da Aisage amo Isoma sia: daloba nabi dagoi. Amaiba:le, Iso da benea ahoanoba, e da Ya:igobema amane sia:i, ‘Na da wali dia ada Isoma sia: dalebe nabi. E amane sia:i, ‘Sigua ohe amo na moma:ne gaguli misa. Na da amo ha:i nanu, na da bogomu gadeneiba:le, Gode ba:ma:ne dima magobo mano hahawane dogolegele ilegema:ne nana sia: imunu.’
Defea! Nagofe! Nabima! Na da hou dima olelemu.
Di da goudi gilisisu amoga asili, goudi mano aduna sefena gala amo lama. Amo na da gobele, dia ada ea hanai ha:i manu hamomu. 10 Amalalu, e moma:ne di gaguli masa. E da mae bogole, magobo mano hahawane dogolegele ilegema:ne nana sia: dima imunu.
11 Be Ya:igobe da ea:mema bu adole i, “Di dawa:! Iso ea gadofo da hinabo bagade gala. Be na da:i da hinabo hame. 12 Na ada da na gadofo digili ba:sea, e da na ogogoi dawa:mu. Amasea na da hahawane dogolegele ilegesu sia: mae ba:le, gagabusu aligi dagoi fawane ba:mu.
13 Ea:me bu adole i, “Nagofe! Gagabui aligisu da doaga:sea, amo da dima hame be nama fawane doaga:mu. Na sia: defele hamoma. Di goudi amo nama gaguli misa.”
14 Amaiba:le, e da goudi lala asili, ema bu gaguli misi. Lebega da Aisage ea hanai ha:i manu gobei. 15 Amalalu, Lebega da Iso ea abula noga:i amo da diasu ganodini dialu, amo lale, Ya:igobema idiniginisi. 16 E da goudi ea gadofo amo Ya:igobe ea laboso amola ea ogomagi, amoga ligisi. 17 E da ha:i manu hedai gala, amola agi gobei Ya:igobema i.
18 Amalalu, Ya:igobe da ea adama asili, amane sia:i, “Ada!”
Aisage da bu adole ba:i, “Di da na mano habola:?”
19 Ya:igobe da bu adole i, “Na da dia magobo mano amo Iso. Na da dia hamoma:ne sia:i amo hamoi dagoi. Di wa:lefima. Hu amo na da dima gaguli misi, moma. Amasea, ada! Dia hahawane dogolegele sia: sia:musa: sia:i amo sia:ne ima.”
20 Aisage da amane adole ba:i, “Nagofe! Di da habodane hedolodafa amo ha:i manu ba:bala:?”
Ya:igobe da bu adole i, “Dia Hina Gode da fidibiba:le, na da hedolo ba:i.”
21 Aisage da Ya:igobema amane sia:i, “Na da di digili ba:musa:, gadenene misa. Di da dafawane Isola:?” 22 Ya:igobe da ea ada gadenene misi. Aisage da ea gadofo digili ba:lalu, amane sia:i, “Dia sia: da Ya:igobe ea sia: defele naba, be dia laboso da Iso ea laboso defele digili ba:sa.” 23 Ya:igobe ea laboso da hinabo bagade Iso ea laboso defele amo dawa:beba:le, e da lelu dunu da Ya:igobe hame dawa:i galu. E da ema Gode da hahawane dogolegele fidima:ne magobo mano nana sia: defei imunusa: dawa:i.
24 Be e bu adole ba:i, “Di da dafawane Isola:?”
“Ma,” Ya:igobe bu adole i.
25 Aisage da amane sia:i, “Ohe hu afae nama gaguli misa. Amo nanu na da dima hahawane dogolegele misa:ne hou sia: imunu.” Ya:igobe da amo ha:i manu gaguli misi amola waini hano gaguli misi.
26 Amalalu, ea ada da ema amane sia:i, “Gadenene misa, nagofe! Nama nonogoma!” 27  * Hibulu 11:20E da nonogomusa: manoba, Aisage da ea abula naba ba:i. E da ema hahawane dogolegele misa:ne hou nana sia: sia:i dagoi. E amane sia:i, “Na mano ea naba ba:su da gisi soge amo Gode da hahawane hamoi, amo ea gabusiga: defele gala. 28 Gode da dima hebene doasili, oubi baea dima imunu da defea. E da dia soge osobo amo ha:i manu bagade heda:ma:ne hahamomu. E da gagoma amola waini hano bagohame dima imunu da defea. 29  Mui 12:3Dunu fifi asi gala da dima hawa: hamosu dunu ba:mu da defea. Dunu huluane da dima begudumu, amola di da dia fi dunu ilima hinawane esalumu. Dia:me ea mano da dima begudumu da defea. Dunu da dima gagabusu aligima:ne sia:sea, ilima gagabusu aligimu da defea, amola nowa da dima hahawane dogolegele sia:sea, ilia amola da hahawane dogolegele iasu ba:mu da defea.”
Iso da Magobo Mano Hahawane Dogolegele Sia: Lama:ne Edegei
30 Aisage da Ya:igobema hahawane dogolegele magobo mano nana misa:ne sia: i dagoi. Amanoba, Ya:igobe da yolesili asi. Amola Iso da benea ahoanu, misi dagoi.
31 E amola da ha:i manu ida:iwane gobele, ea adama gaguli misi. E da adama amane sia:i, “Di wa:lefima! Hu amo na da dima gaguli misi moma! Amasea, ada dia hahawane dogolegele sia: sia:musa: nana sia:i amo sia:ne ima.”
32 Aisage da amane adole ba:i, “Di da nowala:?”
E da bu adole i, “Na da dia magobo mano Iso.”
33 Aisage da bagade yaguguli, amane adole ba:i, “Amaiba:le, nowa da ohe medole, nama gaguli misibala:? Wahadafa, di mae misini na da mai dagoi. Na da magobo mano hahawane dogolegele nana sia: ema iabeba:le, amo da mae yolesili dialalalumu.”
34 Amo nabaloba, Iso da digini wele sia:i, “Ada! Dia hahawane dogolegele misa:ne nana sia: nama amola ima!”
35 Be Aisage da bu adole i, “Diaeya da misini nama ogogoi dagoi. E da dia hahawane dogolegele misa:ne hou nana sia: amo wamolai dagoi.”
36  Mui 25:29-34Iso da amane sia:i, “E da musa: amola wali nama ogogoi. Ea dio da Ya:igobe (ogogosu gagusu) dafawane. E na magobo mano nana liligi amo lai amola wali e da nama hahawane dogolegele misa:ne sia: amo wamolai dagoi. Di da hahawane dogolegele misa:ne hou sia: afadafa nama ima:ne ganabela:?”
37 Aisage e bu adole i, “Na da e amo dima hina hamoi dagoi amola ea fi ema udigili hawa: hamosu dunu esaloma:ne, na hamoi dagoi. Na da gagoma amola waini hano ema i dagoi. Na dima eno imunu hamedei ba:sa.”
38  § Hibulu 12:17Iso da mae yolesili, Aisagema edegelalu. “Ada! Hahawane dogolegele misa:ne hou sia: afadafa nama ima! Di da afadafa fawane gaguila:?” E muni dinanu.
39  ** Hibulu 11:20Amalalu, Aisage ema amane sia:i,
“Dia da mu amoga oubi baea hame ba:mu.
Ha:i manu soge noga:i hame ba:mu.
40  †† Mui 36:8; 2 Hina Bagade 8:20Di da gobihei bagadega gegesea fawane
ha:i manu amola esalebe diasu amola ba:mu.
Di da diaeya amo ea udigili hawa: hamosu dunu ba:mu.
Be di da ea sia: mae nabawane odoga:sea, ea ouligisu yolesimu.”
41 Aisage da Ya:igobema hahawane dogolegele misa:ne hou sia:i dagoiba:le, Iso da Ya:igobe bagade higasu. E amane dawa:i, “Na ada ea bogomu da gadenei. Amasea, ema asigi didiga:su dagosea, na da Ya:igobe fane legemu.”
42 Be Lebega da Iso ea ilegesu nabaloba, e da Ya:igobe misa:ne sia:ne, ema amane sia:i, “Nabima! Dia ola Iso da dima dabemu. E da di fane legemusa: dawa:lala.
43 Nagofe! Na sia: noga:le nabima! Di da na ola La:iba:ne, ea diasu amo Halane soge ganodini diala, amoga masa. 44 Dia ola ea ougi amo gumima:ne, La:iba:ne ea diasuga ouesaloma. 45 Dia ola da di da ema hamoi gogolesea, na da di guiguda: oule misa:ne, dunu eno dima asunasimu. Na da na mano aduna eso afae amo ganodini fisimu bagadewane higasa.”
Aisage da Ya:igobe amo La:iba:ne ea Diasuga Asunasi
46 Lebega da Aisagema amane sia:i, “Na da Iso ea ga fi uda lai amo ela houga bagade helebe. Ya:igobe da amo Hidaide uda lasea, na da bogomu da defea.”

*27:27: Hibulu 11:20

27:29: Mui 12:3

27:36: Mui 25:29-34

§27:38: Hibulu 12:17

**27:39: Hibulu 11:20

††27:40: Mui 36:8; 2 Hina Bagade 8:20