36
Iso egaga Fifi Misi
(1 Hou Olelesu 1:34-37)
Iso (eno dio da Idome) ea mano fi da hagudu dedei. * Mui 26:34Iso da Ga:ina:ne uda lai. Amo da A:ida (Hidaide dunu Ilone idiwi) amola Ouholibama (A:ina [Haifaide dunu Sibeone ea mano] amo idiwi), Mui 28:9amola Isiama:ile idiwi Basemade (Neba:iode eya).
A:ida da Elifa:se lalelegei. Basemade da Leuele lalelegei. Ouholibama da Yeuse, Yalame amola Gola lalelegei. Amo Iso ea mano huluane da Ga:ina:ne soge ganodini lalelegei.
Amalalu, Iso da ea uda, egefe, idiwi, ea fi huluane, ea lai gebo, amola ea liligi huluane e da Ga:ina:ne sogega lai, amo huluane lale, ea eya Ya:igobe amo yolesili asili, soge enoga asi. Bai soge amoga e amola Ya:igobe amoga esalu da fonobahadi ba:i. Lai gebo fi da bagade heda:iba:le, ela gilisili esalumu da hamedei ba:i. Amaiba:le, Iso da Idome goumi sogega esalu.
Iso amo Idome dunu ilia eda, amo ea mano da agoane. 10-13 Iso idua A:ida da ema dunu mano afae lai amo Elifa:se. Elifa:se da dunu manolali lalelegei amo Dimane, Ouma, Sifou, Ga:idame, amola Giha:se. Uda eno amo Dimina da ema eno mano lai amo A:malege.
Iso idua Basemade da ema dunu mano lalelegei amo Leuele. Leuele da dunu mano biyaduyale lai amo Na:ihade, Sila, Siama amola Misa.
14 Iso idua Ouholibama da dunu mano udiana lalelegei amo Yeuse, Yalame amola Gola.
15 Iso ea dunu fifi misi da agoane. Iso ea magobo mano Elifa:se da amo hagudu dedei fi ilima eda esalu amo Dimane, Ouma, Sifou amola Gina:se, 16 Gola, Gadame amola A:malege. Amo huluane da Iso idua A:ida ea mano.
17 Iso ea mano Leuele amo ema mabe fi da Na:ihade, Sila, Siama amola Misa. Amo huluane da Iso idua Ba:sema:de ea mano. 18 Iso ea fi amo e da idua Ouholibama (A:ina idiwi) amoga lai da Yeuese, Yalame amola Gola. 19 Amo fi huluane da Iso egaga fi dunu.
Sie Egaga Fifi Misi
(1 Hou Olelesu 1:38-42)
20-21 Musa: fi Idome soge ganodini da afafane fifi misi hamoi. Ilia eda da Sie (Holaide dunu). Amo ea mano fifi misi da Louda:ine, Sahouba:le, Sibiane, A:ina, Disione, Ise amola Disia:ne.
22 Louda:ine ea mano fi da Houlai amola Hima:ne. (Louda:ine ea dalusi da Dimina)
23 Siouba:le ea mano fifi misi da A:lafa:ne, Ma:naha:de, Iba:le, Sifou amola Ouna:me.
24 Sibione da mano aduna lai amo A:iya amola A:ina. (A:ina da wadela:i hafoga:i soge ganodini ea eda ea dougi ouligilaloba, gia:i hano uli dogoi gilisi ba:i.) 25-26 A:ina ea mano da Disione amola Disione ea mano fifi misi da Hemeda:ne, Eseba:ne, Idela:ne amola Gila:ne. A:ina ea uda mano da Ouholibama.
27 Ise ea mano fifi misi da Bilihane, Sa:iafa:ne, amola A:iga:ne.
28 Disia:ne ea mano fi da Ase amola A:ila:ne.
29-30 Houlaide fi Idome soge ganodini esalu da Louda:ine, Sahouba:le, Sibiane, A:ina, Disione, Ise amola Disia:ne.
Idome hina bagade Dunu
(1 Hou Olelesu 1:43-54)
31-39 Isala:ili soge da hina bagade hame galu. Amo esoga, Idome soge ganodini, hagudu dedei dunu da hina bagade esalu.
hina bagade dio Ilia Soge
1 Bila (Bio ea mano) Dinihaba
2 Youbabe (Sila ea mano) Bosala
3 Husia:me Dima:ne
4 Ha:ida:de (Bidade ea mano. E da Moua:be soge ganodini Midianaide dunu
fi fanelegei.) Ea soge da...A:ifide
5 Sa:mila Ma:saliga
6 Siole Lihoubode (Hano Bega Gala)
7 Bale Ha:ina:ne (A:gabo ea mano)
8 Ha:idade (ea uda da Mehedabele amo Ma:idalede ea mano amola
Mesa:iha:be ea aowa) Ea soge da...Ba:ie
40-43 Iso egaga fi da Idome fi hagudu dedei. Ilia dio da Dimina, A:lifa, Yidede, Ouholibama, Ila, Bainone, Gina:se, Dima:ne, Mibisa, Magadiele amola Ila:mea. Amo fi huluane da ilia esalebe soge amoga ilia fi dio asuli.

*36:2: Mui 26:34

36:3: Mui 28:9