35
Gode da Bedele sogega Ya:igobe Hahawane Dogolegele Ima:ne Sia:i
* Mui 28:11-17Gode da Ya:igobema amane sia:i, “Di da Bedele sogega hedolo asili, esaloma. Amoga Nama oloda hamoma. Na da Gode amo di da Isoba:le hobealoba, Na da dima misi.”
Amaiba:le, Ya:igobe da ea sosogo fi amola dunu huluane ema gilisi, ilima amane sia:i, “Ga loboga hamoi ‘gode’ liligi dilia gagui amo huluane fadegale fasima. Dilia nigima: dodofelalu, abula gaheabolo salima. Ninia da amo soge yolesili, Bedele moilaiga masunu. Amoga na da Gode amo da na se nabasu ganodini fidi, amola na lalebe soge huluane E da gilisili lala, amoga na da oloda hamomu. Amaiba:le, ilia da loboga hamoi ‘gode’ liligi amola gegagulu ilia ge ganodini sali, amo huluane duga:le, Ya:igobema i. Ya:igobe da amo liligi huluane ‘ouge’ ifa Siegeme soge ganodini amo haguduga uli dogone sali.
Amalalu, ilia da logoga asili, moilai dunu huluane gadenene esalu da beda:i bagade ba:i. Ilia da beda:iba:le, Ya:igobe ea fi hame se bobogei. Ya:igobe amola ea fi huluane da Luse (wali ea dio da Bedele), Ga:ina:ne soge ganodini amoga doaga:i.
Amoga e da oloda hamone amola amo soge dio eno asuli amo Ele Bedele. Bai amoga e da ea olaba:le hobeale ahoanoba, Gode da ema misi. Lebega ea hawa: hamosu uda amo Debola da amoga bogoi. Ea da:i hodo ilia da ‘ouge’ ifa Bedele sogebi amoga ga (south) dialu, amo hagudu uli dogone sali. Amaiba:le, amo ifaga ilia da ‘Disu Ouge Ifa’ dio asuli. Ya:igobe da Mesoubouda:imia yolesili, bu Ga:ina:ne sogega bu misini, Gode da ema bu misini, ema hahawane dogolegele fidima:ne sia:i. 10  Mui 32:28Gode da ema amane sia:i, “Dia dio da Ya:igobe, be amo fa:no dia dio da Isala:ili.” Amaiba:le, Gode da ema Isala:ili dio asuli. 11  Mui 17:4-8Amola Gode da ema amane sia:i, “Na da Gode Bagadedafa! Di mano bagohame lalelegema! Digaga fi da fifi asi gala bagohame ba:mu, amola di da hina bagade dunu ilima aowa ba:mu. 12 Soge Na da A:ibalaha:me amola Aisage elama i dagoi, amo na da dima imunu. Amola fa:no digaga fibi ilima imunu.” 13 Amalalu, Gode da yolesili asi. 14  § Mui 28:18-19Amogawi, Gode da amo sogebiga ema sia:musa: misiba:le, Ya:igobe da wanonesisu gele bugili, amo Godema modale ligiagama:ne, amo da:iya waini amola olife susuligi sogadigi. 15 E da amo sogebiga dio asuli, amo Bedele.
La:isele da Bogoi
16 Ya:igobe amola ea sosogo fi da Bedele yolesili, logoga ahoanoba, Efala:de amoga mae doaga:le, La:isele da mano lamusa: se nabi. E da mano lalelegemu logebeba:le, gasa bagade ba:i. 17 Mano lamusa: se bagade nabaloba, mano lasu fidisu uda da ema amane sia:i, “La:isele! Mae beda:ma! Dunu mano da lalelegei dagoi. 18 Be La:isele da bogolalu, amola mifo laha da gadenene dagoloba, ea manoma dio asuli amo Benoni. Be Ya:igobe da ema Bediamini dio asuli.
19 La:isele da bogoi. Ilia da ea da:i hodo Efala:de moilai logo ahoasu dafulili uli dogoi. Amo moilai ea dio wali da Bedeleheme. 20 Ya:igobe da dawa:ma:ne gele wanonesisu amoga bugi, amola wali amo da La:isele ea uli dogoi amoga dawa:ma:ne diala. 21 Ya:igobe da asili, diasu gagagula heda:i, ea dio Ede amo baligili, ea abula diasu gagui.
Ya:igobe egefelali
(1 Hou Olelesu 2:1-2)
22  ** Mui 49:4Ya:igobe da amo soge ganodini esaloba, ea mano Liubene da misini, Ya:igobe ea gidesedagi uda amo Biliha ema gilisili golai. Ya:igobe da amo hou nababeba:le, mi hanai galu.
Ya:igobe ea dunu mano da fagoyale galu. 23 Lia ea dunu manolali da Liubene (Ya:igobe ea magobo mano) Simione, Lifai, Yuda, Isiga amola Sebiulane.
24 La:isele ea dunu manola da Yousefe amola Bediamini. 25 La:isele ea hawa: hamosu uda Biliha amo ea dunu manola da Da:ne amola Na:badalai. 26 Lia ea hawa: hamosu uda Siliba amo ea dunu manola da Ga:de amola A:sie. Amo dunu mano ilia da Mesoubouda:imia sogega lalelegei.
Aisage da Bogoi
27  †† Mui 13:18Aisage da Ma:melei amo Hibalone moilaiga gadenene esalu. Amoga Ya:igobe da asi. 28 Aisage da lalelegele, ode 180 esalu. 29 E da amo ode bagohame lai dagoloba, bogoi. Ea mano Iso amola Ya:igobe da ea da:i hodo uli dogone sali.

*35:1: Mui 28:11-17

35:10: Mui 32:28

35:11: Mui 17:4-8

§35:14: Mui 28:18-19

**35:22: Mui 49:4

††35:27: Mui 13:18