2
“Amaiba:le, dia na:iyado Isala:ili dunu ilima amo dio asulima, “Gode Ea fi dunu” amola “Hina Gode da ilima asigisa.”
Gouma da Baligi Fa:su Uda - Isala:ili da Baligi Fa:su Fi
“Na mano dilia! Dilia ha:giwane dilia amema edegema. E da wali na uda hame. Amola na da wali ea dunu hame. Amola inia: dunu adole lasu hou amola hina da:iga bidi lasu hou yolema:ne ha:giwane sia:ma. Be e da dilia sia:i defele hame hamosea, Na da ea abula gagadelale fasili, bu da:i nabado hi musa: emea lalelegei amo defele ba:ma:mu. Amola Na da e soge hano hamedei amola ifa hame heda:i, amo defele hamomu. Amola e da hano hanaga bogomu. - Na da ema amola ea manoma hame asigimu. Bai ea mano da inia: wamomanoba:le, e da hame gogosiasa amola hame beda:sa. Amola uda da hisu amane sia:i, ‘Na da na gilisili golabe dunu ilima masunu. Ilia da nama ha:i manu amola hano, sibi hinabo, abula, olife susuligi amola waini hano iaha.’
Amaiba:le, Na da asili, aya: gaga:nomei aya: lidili, ea masunu logo hedofama:ne gagomu. E da ea sasagesu dunu gagumusa: hehenamu amomane hame gagulaligimu. Ea da amo hogomu be amomane hame ba:mu. Amalalu, e da amane sia:mu, ‘Na ni musa: fi dunu ema sinidigimu. Amola musa: esalusu amo dawa:le, waha esalebe we dawa:loba da musa: esalusu amo da defeadafa dawa:sa.’ Ea da gagoma, waini, olife susuligi, silifa amola gouli amoga Ba:ilema nodone sia:ne gadosu. Be amo liligi huluane Na da ema i dagoi, amo e da hamedafa dawa:i. Amaiba:le, na da gamisu eso amoga gagoma amola waini hano Na ema i, amo bu Ni lamu. Amola wulo amola abula Na ema gasisa:lima:ne i, amo bu Ni lamu. 10 Amola Na da ea sasagesu dunu ilia si da:iya ea abula sali gagadelale fasimu. Amola Na gasa bagadeba:le, e da enoga gaga:mu hamedei ba:mu. 11 Na da ea lolo nabe gilisisu huluane, ea odega amola oubiga amola Sa:bade amola sia:ne gadosu gilisisu, amo huluane Na da dagolesimu.
12 Na da ea waini efe sagai amola figi ifa (amo da ea gilisili golabe dunu ilia da ema dabe agoane i e da sia:su) amo huluane wadela:lesimu. Na da amo wadela:lesisia, soge da hafoga:i wadela:i soge agoane ba:mu. Amola sigua ohe da amo wadela:lesimu.
13 Na da ema se bagade imunu. Bai eso bagohame, e da Na gogolele, ogogosu ‘gode’ Ba:ile ema gabusiga: manoma gobele salasu amola nina: hamosu liligi gaga:ne ea sasagesu dunu ilia ahoabe fa:no bobogesu,” Hina Gode da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Ea fi Dunuma Asigisa
14 “Amaiba:le, Na da e bu hafoga:i sogega oule masunu. Amogawi, Na da e Nama bu sinidigima:ne, asigi sia: sia:mu. 15  * Ya:mese 7:24-26Na da ea musa: waini efe sagai duga:i amo ema bu imunu. Na da Bidi Hamosu Fago afadenene, bu hahawane misunu logo holei agoane hamomu. E da ea a:fini esoga Idibidi yolesili, Nama asigi galu. Amo defele, e da Nama bu asigimu. 16 Amasea, e da bu Nama ‘Nagoa’ sia:mu. E da Nama ‘Na Ba:ile’ amo bu hame sia:mu. 17 Amola e da Ba:ile ea dio bu hamedafa sia:ma:ne, Na da hamomu.
18 Amo esoha, Na da sigua ohe amola sio fi huluane ilima gousa:su hamomu. Ilia da Na fi dunu hamedafa wadela:lesima:ne, Na da gousa:su hamomu. Amola Na da Isala:ili sogega gegesu liligi (gobihei sedade amola dadi) amo huluane samogele fasimu. Amasea, Na hamobeba:le, Na fi dunu da olofole amola gaga:iwane esalumu.
19 Isala:ili fi! Na da di Na uda hamomu!
Na da di hamedafa yolesimu.
Na da dima asigidafa hou amola gogolema:ne olofosu hou olelemu.
Amola di da Na udadafa agoane esalalalumu.
20 Na da Na dafawane ilegei sia:i noga:le ouligili, di Na udadafa hamomu.
Amola di da Nama dia Hina Godedafa sia:mu.
21 - 22 Amo esoga Na da Na fi Isala:ili dunu
ilia sia:ne gadosa adole ba:i liligi ilima imunu.
Na da gibu defele imunu. Amasea, osoboga gagoma amola waini fage
amola olife fage bagade heda:lebe ba:mu.
23  Louma 9:25; 1 Bida 2:10Na da hamobeba:le, Na fi dunu da ilia sogega
hahawane amola bagade gaguiwane esalebe ba:mu.
Na da musa: Na fi dunuma, ‘Ilima hame Asigisa’ dio asuli.
Be Na da ilima asigidafa hou bu olelemu.
Amola Na musa: Na fi dunuma ‘Na fi dunu hame’ dio asuli.
Be Na da fa:no ‘Dilia da Na fidafa dunu’ ilima sia:mu.
Amola ilia da Nama amane sia:mu, ‘Di da ninia Gode.’ ”

*2:15: Ya:mese 7:24-26

2:23: Louma 9:25; 1 Bida 2:10