3
Hosia amola Baligi Fa:su Uda
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dia uda da di baligi fa:le, asili, eno sasagesu dunuma gilisili golasa. Be amo mae dawa:le, di ema asili, bu asigidafa hou olelema. Na fi dunu da sinidigili, ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogele, ilima hafoga:i waini fage gobele salimusa: gaguli ahoa. Be Na da ilima asigisa. Amo defele, dia baligi fa:su udama asigima.” Amaiba:le, na da na uda bu bidiga lamusa:, silifa fage15 amola bali150 gilogala:me amo i. Na da ema amane sia:i, “Di da eso bagohame ouesaloma! Amo esoga, di da dina: da:i bidi hame lamu amola eno dunuma gilisili hame golama:mu. Amola amo esoga, na di bu lamusa:ne ouesalumu.” Amo hou defele, Isala:ili dunu da hina bagade hame, amola ouligisu dunu hame gala udigili ouesalumu. Ilia da gobele salasu hou hame, sema gele ganumu hame, loboga hamoi ogogosu ‘gode’ hame gala, amola liligi amoga ilia ba:la:lusu hamosa, amo hame gala, eso bagohame udigili ouesalumu. Be eso da misunu amoga Isala:ili dunu da ilia Hina Godedafa amoma bu sinidigimu. Amola ilia da Da:ibidi egaga fi dunu afae ema sinidigimu. Amasea, ilia da Hina Godema bu beda:iba:le, Ea hahawane dogolegele iasu liligi bu ba:mu.