4
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Diwaneya Udidi
Hina Gode da Ea fi dunu Isala:ili soge ganodini esala, ilima diwaneya udidisa. Isala:ili fi! Ea sia: nabima! E da amane sia:sa, “Noga:i fa:no bobogesu hou amola asigi hou da Isala:ili soge ganodini hamedafa gala. Amola Na fi dunu da Na da Godedafa hame sia:sa. Ilia da sia: dafawane ilegei amo giadofasa. Ilia da ogogosa amola fane legesa amola wamolasa amola inia uda adole laha. Wadela:i hou da bagade heda:sa amola ilia da fane legesu hou mae fisili hamonana. Amaiba:le, ilia soge da hafoga:i hamoi dagoi ba:mu amola liligi huluane amogawi esalebe da bogogia:i dagoi ba:mu. Ohe huluane amola sio amola menabo huluanedafa da bogogia:i dagoi ba:mu.”
Hina Gode da Gobele Salasu Dunu ilima Diliwaneya Udidisa
Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili dunudafa ilima mae diwaneya udidima amola gagabole mae sia:ma:ma! Na da dili gobele salasu dunu dilima fawane egane sia:sa.
Esohaga amola gasia dilia da udigili gagaoui agoane hawa: hamonana amola balofede dunu da dili defele hamosa. Na da dilia ame Isala:ili amo wadela:lesimu.
Na fi dunu da Nama Na da Godedafa hame sia:beba:le, ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. Dilia gobele salasu dunu da Nama Na da Godedafa hame sia:sa amola Na olelesu hame naba. Amaiba:le, Na da dilia gofelalia Nama gobele salasu hamoma:ne hame ilegemu.
Dilia gobele salasu dunu idi da heda:sea, dilia Nama wadela:i hou hamobe da amo defele heda:sa. Amaiba:le, Na da wali dunu da dilima nodosu hou hamosa amo afadenene, ilia dilima higamu, amola dilia da gogosiamu. Na fi dunu da wadela:le hamobeba:le, dilia da bagade gaguiwane ba:sa. Amaiba:le, dilia da ili baligiliwane wadela:i hou hamoma:ne, dilia da hanai. Dilia da Isala:ili dunu ilia se nabasu defele lamu. Na da dilima se imunu. Amola dilia wadela:i hou hamobeba:le, dilima dabemu.
10 Dilia da gobele salasu amoga dilia la:idi amo nanu, bu ha:i ba:mu. Dilia da mano lasu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadomu, be dilia da mano hame lamu. Bai dilia da Nama baligi fa:le, eno ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogelala.”
Hina Gode da Ogogosu ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadosu Hou amoma Fofada:sa
11 Hina Gode da amane sia:sa, “Na fi dunu da waini hano yaolo amola gaheabolo bagade nabeba:le, gagaoui agoane hamosa. 12 Ilia da udigili ifa amoga hobea misunu hou adole ba:sa. Ifa da ilia dawa:mu hanai liligi ilima adole iaha. Ilia da Na yolesi dagoi. Uda amo da hina: da:i bidi lasu defele, ilila: da:i ilia da ogogosu ‘gode’ ilima i dagoi. 13 Ilia goumi da:iya sema sogebi amoga gobele salasu hou hamonana amola agolo da:iya ifa sedade amomodai haguduga gabusiga: manoma gobesisa. Bai amo ifa ilia ougiha:i da hisi noga:idafa.
Amo hamobeba:le, didiwilali da hina: da:i bidi lasu uda agoane hawa: hamonana, amola dilia nawi ilia da inia dunu adole lasu hou hamosa. 14 Be amo hamobeba:le, Na da ilima se hame imunu. Bai dilisu amola da sia:ne gadosu diasu hina: da:i bidi lasu uda amola gilisili lalala amola ili gilisili, hame lalegagui dunu defele, ogogosu gobele salasu hou hamonana. Musa: malasu defele, ‘Dunu fi da asigi dawa:su hame galea, ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu.’
15 Dilia Isala:ili fi dunu da Nama baligi fa:i dagoi. Be Yuda fi dunu da amo defele hamomu da defea hame. Dilia Giliga:le o Bedele amoma nodone sia:ne gadosu hou mae hamoma. Amola amogawi, Esalalalusu Hina Gode Ea Dioba:le, dafawane ilegele sia: mae sia:ma. 16 Isala:ili dunu da ‘miule’ (dougi agoai) amo ilia gawamaga:i hou defele gala. Dunu da gisi noga:i sogega sibi mano ilima ha:i nasu iaha. Be Na da habodane amo defele, Isala:ili dunuma ha:i manudafa ima:bela:? 17 Isala:ili dunu da loboga hamoi ‘gode’ amo ilia gasaga gagulaligi dagoi. Defea! Ilisu ilia logo fodoi amoga masa:ne yolesima! 18 Ilia waini hano bagade nalu, hahawane hina: da:i bidi lasu hou defele hamonana. Ilia da ilima nodosu hou mae dawa:le, gogosiasu fawane hanai gala. 19 Ilia da foga mini masunu agoai ba:mu. Amola ilia da hame lalegagui ogogosu gobele salasu hou hamobeba:le, gogosiamu.”