5
Hina Gode da amane sia:sa, “Dilia gobele salasu dunu! Goe sia: nabima! Dilia hina bagade sosogo fi dunu! Nabima! Dilia da moloidafa fofada:su hou hamomu da defea galu. Be amane hame hamoiba:le, dilia da se ima:ne fofada:su ba:mu. Dilia da Misiba moilaiga sanisu agoane hamoi amola Da:ibo Goumia efegenisi agoane hamoi dagoi. Be odoga:su dunu da dunu eno bagohame fane legesa. Na da dili huluanema se imunu. Na da Isala:ili ea hou dawa:. E da ea hou Nama wamolegemu hamedei. E da Nama baligi fa:i dagoi. Amola ea fi dunu da Nama nodone sia:ne gadomu da defele hame ba:sa.”
Hosia da Loboga Hamoi ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadosu Hou da Wadela:idafa Sia:sa
Isala:ili dunu da wadela:idafa hou hamobeba:le, ilia Godema sinidigimu hamedei ba:sa. Ilia da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ amoga gasawane gagulaligi. Ilia da Hina Gode da Godedafa sia:mu gogolesa. Ilia gasa fi hou fedege agoane ilila: amoma ha:giwane diwaneya udidisa. Ilia da wadela:i hou hamobeba:le, didigabone dafasa. Amola Yuda dunu da ili gilisili dafasa. Ilia da ilia sibi amola bulamagau amo Hina Godema gobele salimusa: oule ahoa, be amoga da ilia hou hame fidisa. Ilia da E hogoi helele hame ba:sa. Bai E da ili yolesi dagoi. Ilia da Hina Gode amo baligi fa:i dagoi. Ilia mano da Hina Gode Ea mano hame. Amaiba:le, ilia amola ilia soge da hedolowane gugunufinisi dagoi ba:mu.
Yuda amola Isala:ili Ela Gegemu
Gibia sogega dalabede fulaboma! La:ima sogega dawa:digima:ne ga: ga:ma! Beda:ifane moilaiga bululuga masa! Bediamini dunu! Gegemusa: masa! Se dabe iasu eso da mana! Amola Isala:ili da wadela:lesi dagoi ba:mu! Isala:ili dunu! Amo hou da dafawanedafa doaga:mu!
10 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da ougi bagade! Bai Yuda ouligisu dunu ilia da Isala:ili soge doagala:le sa:ili, ea soge mogili gegenane lai. Amaiba:le, hano bagade heda:be defele, Na da ilima se bagade imunu. 11 Eno soge dunu da Isala:ili dunu ilima se bagade iaha. Bai ilia sogedafa mogili ilia da fisi dagoi. Amo ea bai da ilia da eno dunu ili fidima:ne adole ba:musa: asi. Be eno dunu da Isala:ili dunu fidimu hamedei ba:i. 12 Na da Isala:ili fi amola Yuda fi ilima wadela:lesisu iasimu.
13 Isala:ili da hi gasa hame olo ba:beba:le, amola Yuda da hi fa:ginisi ba:beba:le, Isala:ili da Asilia soge amoga Asilia hina bagade e ili fidima:ne adole ba:musa: asi. Be e da ilia olo uhinisimu amola ilia fa:ginisi baholesimu hamedei ba:i. 14 Na da laione wa:me defele, Isala:ili fi amola Yuda fi elama doagala:mu. Na Nisu da ela dadega:mu amola ela yolesimu. Na da ela mini hiouginana ahoasea, enoga fidimu da hamedei ba:mu.
15 Na da Na fi dunu yolesi dialeawane, ilia da ilia wadela:i hou hamoi defele se nabi dagoiba:le fawane, Na hohogola masea, ilima buhagimu. Amabela:? Ilia da se nababeba:le, Na hogoma:bela:?”