Na:ihame
(Da:i Sia: - Nahum; Modu – Nahumu; Bisini – Nahum)
Na:ihame Buga da Ninefe moilai bai bagade amo ea dafasu olelesa. Ninefe da bisilua moilai bai bagade Asilia soge ganodini galu. Asilia fi da eso huluane Isala:ili fi (Gode Ea Fi) ilima ha lai esalu. Ninefe da ode 700 Y.H.M. dafai dagoi. Gode da amo moilai bai bagade fi ilima fofada:nanu, se imunusa: ilegei. Gode da Asilia fi dunu ilia gasa fi hou amola hame asigi hou higabeba:le, Ninefe moilai bai bagade mugului dagoi.
Sia: Dedei
1 Gode da Ninefe Fi ilima Fofada:nanu
Se Imunusa: Ilegei...Sia:alalo 1:1-15
2 Ninefe da Dafai Dagoi...Sia:alalo 2:1 - 3:19
1
Na:ihame
Hina Gode E da Ninefe Osobo Dogone Fi Ilima Ougi
* Aisaia 10:5-34, 14:24-27; Sefanaia 2:13-15Balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) Na:ihame, ea simasia Gode Ea olelei amo ba:i. Goe sia: dedei amo da Ninefe osobo dogone fi ilima sia:sa. Na:ihame da Elegose osobo dogone fi dunu.
Hina Gode da Ninife Dunu Ilima Ougi Bagade Galu
Hina Gode da bagadedafa, amola E da eno dunu o liligi ea sogebi lamu hamedei ba:sa.
Nowa da Ema gegesea, E da ilima se iaha.
E da ougiba:le ilima dabe iaha.
Hina Gode da hedolodafa hame ougisa,
be E da gasa bagadedafa
amola Ea da wadela:i hamosu dunuma dafawane se imunu.
Hina Gode E habi ahoasea, isu maha
amola mu mobi huluane da Ea emoga osa:gi dou heda:be agoai hamosa.
Be Hina Gode Ea sali hano wayabo bagade amoma hale dagoma:ne sia:sea
da, amo da hamu amola hano huluane hama:ya Ea sia:sea
da hano huluane da hale dagoi ba:mu.
Ba:isia:ne ohe fofole nasu soge gisi huluane da biogia:sa.
Amola Gamele Goumia, ifa amola gisi da bioiba:le, bunumai ba:sa.
Amola Lebanone sogega, mosoi falegai huluane da Ea sia:sea biogia:mu.
Hina Gode da mabeba:le, goumi huluane da ugugusa
amola agolo daea:i agoai ba:sa.
Be Hina Gode E masea, osobo da ugugumu
amola dunu fi huluane da fofogomu.
Ea ougisia da nowa da hahawane esaloma:bela:?
Amola nowa da wadela:lesima:bela:? Hamedafa!
Ea da Ea ougi amo lalu sawa: defele sogadigisa,
amola igi huluane da gagoudane osobo dou agoai ba:sa.
Hina Gode Ea hou da noga:idafa.
E da bidi hamosu eso amoga Ea fi dunu gaga:sa.
Nowa dunu da Ema sinidigisia, E da noga:le gagagulasa.
Ema ha lai dunu E da hano bagade gafululi fugala:i agoane
ili dafawane gugunufisa.
Amola bogosu hou iaha, nowa dunu da Ea hou fa:no hame bobogesea.
Dilia da abuliba:le halale Hina Godema ilegesala:?
E da dili gugunufinisimu.
Dunu da afae fawane Ema gegesea,
bu gegemu da hamedeiwane ba:mu.
10 Amola dili adini nabe dunu dili da bibione gagui aya: gaga:nomei
amola samaso bioi ulagisi nebe agoai ba:mu.
11 Dunu afae da Ninefe moilai bai bagadega misini, Hina Godema wadela:le hamomusa: ilegelalu. 12 Be Hina Gode da Ea dunu Isala:ili fi ilima agoane sia:sa, “Defea! Asilia ili da nimi bagade fi dunu, be amomane, ili da wadela:lesimu amola hamedafa ba:mu. Na dunu! Na da dili se nabalesi be Na agoane da bu hamedafa hamomu. 13 Asilia ilia dili gasa bagade ouligi galu, be waha ilia gasa da Na osa:le heda:mu amola ilia da dilima bu hame se imunu.
14 Hina Gode Ea Asilia fi ilima gasa bagade hou hamomusa: ilegei dagoi. E da agoane sia:sa, “Ilia egaga fi dunu da hame fifi ahoanumu. Na da loboga hahamoi ‘gode’ nodone sia:ne gadosu diasua dialebe, amo mugulumu. Na da Asilia dunu ili dogone salimu uli momagelala. Ilia da wadela:i hou bagadedafa hamobeba:le, bu esalumu da noga:i hame.”
15  Aisaia 52:7Ba:ma! Dunu afae da goumi dabua gadodili aligila heda:le Gode Ea Sia: Ida:iwane gala olelesa manebe! E da misini, hasalasu hou da doaga:i dagoi sisia:mu. Amaiba:le Yuda dunu fi huluane! Lolo manusa: gilisima! Godema sia:ne gadolaloma, amola liligi dilia Ema imunusa: sia:i amo Ema ima. Amola wadela:i hou hamosu dunu da dilia soge ganodini bu hame golili sa:imu. Bai Gode da amo huluane dafawane gugunufinisi dagoi.

*1:1: Aisaia 10:5-34, 14:24-27; Sefanaia 2:13-15

1:15: Aisaia 52:7