4
Da:i Hodo Afadafa Hamoma:ne, Noga:le Ouligima
Amaiba:le, na Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, se iasu diasu ganodini esalebe ba:sa, na da dilima ha:giwane adosa. Gode da Ema misa:ne dilima wele sia:beba:le, E da dilia hou hamomusa: ilegei dagoi. Dilia amo ilegei defele hamoma. * Golosia 3:12-13Dilia eso huluane hou fonoboiwane, asigiwane amola hedolo hame ougiwane esaloma. Dilia asigi hou olelema:ne, eno dunuma hedolo mae ougima. Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da olofosu olelebeba:le, E da dilia fi gilisibiba:le, afadafa hamoi. Dilia amo fi mae afafama:ne, gilisili madelagi hou noga:le ouligima. Da:i hodo da afadafa fawane amola A:silibu da afadafa fawane. Amo defele, Gode da dili dafawane hamoma:beyale dawa:lusu afadafa fawane lalegaguma:ne, dilima misa:ne wele sia:i. Hina Gode da afadafa fawane. Dafawaneyale dawa:su hou da afadafa fawane. Hanoga fane salasu hou da afadafa fawane. Gode afadafa fawane esala. E da osobo bagade fifi asi gala amo huluanema Hina Bagade esala. E da Hina Godedafa amola dunu fifi asi gala huluane amo ganodini hawa: hamonana. Hisu da Baidafa.
Yesu Gelesu da ninima afae afae hahawane dogolegele iasu hisu hisu i dagoi.
Gesami Hea:su 68:18Gode Sia: da agoane dedei diala,
“E da gadodili heda:beba:le,
Ea se iasu diasu hawa: hamosu dunu oule asi.
Be E da osobo bagade fi dunuma hahawane dogolegele iasu liligi i.”
“E da gadodili heda:i,” amo dawa:loma:ne da adila:? Bai E hidadea osobo bagadega gududafa sa:i dagoi. 10 Amaiba:le, E da gudu sa:ili, bu Hebene sogega heda:le baligili, E da Hebene amola osobo bagade huluanedafa nabalesi. 11 Hisu da osobo bagade fi dunuma hahawane dogolegele iasu i. E da osobo bagade dunu mogili, ilima hawa: hamomusa:gini ilegei dagoi. Mogili da asunasi dunu, eno da balofede, eno da ifa:galesidi (Godema hiougisu dunu) eno da basa amola eno da olelesu dunu amo hawa: hamomusa:gini ilegei dagoi. 12 Yesu Gelesu Ea da:i hodo amoma gasa ima:ne amola Ea fa:no bobogesu fi dunu huluane ilima Gode Ea hawa: hamosu ilia noga:le hamoma:ne, E da agoane ilegei. 13 Amasea, ninia huluane gilisili dafawaneyale dawa:su hou afadafa lale, huluane defele Gode Ea Manodafa Ea hou dawa:mu amola Gelesu Ea asigilai defele, asigilamu. 14 Amasea, ninia mano fonobahadi hou yolesili, mano ilia yagugusu hou hano gafului foga fabeba:le yagugusa agoane yolesimu. Ogogosu dunu ilia asigi dawa:su ogogole olelesea, ninia da hame dafamu. 15 Be amo yolesili, ninia sia: moloidafa asigiliwane sia:beba:le, ninia asigilale, Gelesu ninia Dialuma amo Ea asigilai amoga defemu. 16  Golosia 2:19E da ouligibiba:le, Ea da:i hodo liligi da huluane gilisili noga:le hamosa. Muguni huluane da da:i hodo liligi madelagisa. Amasea, liligi afae afae da gilisili noga:le hamosea, da:i hodo da asigi hou hamobeba:le, noga:le asigilasa.
Esalusu Gaheabolo Gelesu Ganodini
17 Amaiba:le, Yesu Gelesu Ea Dioba:le, na da sisasu sia: dilima olelesa. Dilia! Hame lalegagui dunu, ilia gasi ganodini esalebeba:le amola asigi dawa:su wadela:i amola hamedei fawane dawa:beba:le, ili hou defelewane mae hamoma. 18 Ilia da gasi ganodini esalebe. Ilia hame dawa:beba:le amola gasa fi hou hamobeba:le, Gode Ea Eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu iasu liligi hamedafa dawa:. 19 Ilia gogosiasu hou hame dawa:. Ilia hanaiba:le, wadela:i hou hamonana. Sia:mu hamedei liligi, ilia da:i hodo amoma ouligisu hou hamedafa hamosa.
20 Be Yesu Gelesu da amo hou dilima hame olelei! 21 Dilia da Ea hou nabi dagoi. Dilia da Ema fa:no bobogebeba:le, Yesu Ea dafawane hou huluane nabi dagoi.
22  § Golosia 3:9Amaiba:le dilisu musa: da:i hodo hou yolesima! Amo musa: da:i hodo hou da hi hanai hamobeba:le, dilia a:silibu hou wadela:lesilalu. 23 Be dilia dogo amola asigi dawa:su da gaheabolodafa hamomu da defea. 24  ** Golosia 3:10; Mui 1:26Dilia gaheabolo hou abula agoane salima. Amo gaheabolo hou da Gode Ea hou defele ba:sa. Gode Ea hou amo dilia salimu liligi da moloidafa amola hadigidafa.
25  †† Segalaia 8:16Amaiba:le, ogogosu hou yolesima! Ninia huluane gilisili Gelesu Ea da:i hodo liligi hamoi dagoiba:le, eno Yesu Ea lalegagui dunuma, sia: moloidafa fawane olelemu da defea. 26  ‡‡ Gesami Hea:su 4:4Dilia ougi hou heda:sea, wadela:le hamomusa:gini mae ougima! Amola dilia ougi hou da bagadewane mae dialoma:mu. Eso amoga ougi da heda:i, hedolodafa yolesima! Amasea, eso dabe ba:mu.
27 Sa:ida:ne da dilia hou wadela:sa:besa:le, ea logo mae fodoma. 28 Musa: wamolasu dunu, e da amo hou yolesili, ea labe huluane ba:ma:ne amola hame gagui dunu fidima:ne, e da bu hawa: hamosudafa hamomu da defea. 29 Eno dunu ilia hou wadela:ma:ne, lasogole mae sia:ma. Be fidima:ne sia: amola dunu eno ilia hou gaguia gadoma:ne amola ilia labe hahawane fidima:ne, amo sia: fawane sia:ma. 30 Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da:i dioma:ne, Ema se mae ima. Gode Ea A:silibu da dilia dogo ganodini esalebeba:le, amo da dilima Gode Ea ilegei dawa:digima:ne olelesu agoane. Gode Ea A:silibu da wali dilima dawa:digima:ne ilegesu agoane gala. Dilia huluane da osobo bagade hou amoga lala:gi gala, be hobea amo yolesili, dafawane halegale ahoanumu, amo dawa:digima:ne olelesa. 31 Ougi hou, mi hanai hou amola da:i hodo ea hanai hou, amo huluane yolesima. Lasogole sia: mae wili gala:ma amola eno dunuma hihi asigi dawa:su yolesima. 32  §§ Golosia 3:13Be dilia fi ganodini eno dunu da eno dunuma asigiliwane amola dogo asaboiwane hou dawa:mu da defea. Gode da Yesu Gelesu Ea hamoiba:le, dili gogolema:ne olofoi dagoiba:le, amo defele, dilia amola eno dunu ilia hou gogolema:ne olofoma.

*4:2: Golosia 3:12-13

4:8: Gesami Hea:su 68:18

4:16: Golosia 2:19

§4:22: Golosia 3:9

**4:24: Golosia 3:10; Mui 1:26

††4:25: Segalaia 8:16

‡‡4:26: Gesami Hea:su 4:4

§§4:32: Golosia 3:13