22
Uda Lasu Lolo Nabe Fedege Sia:
(Luge 14:15-24)
Yesu da fedege sia: eno olelei. “Gode Ea Hinadafa Hou da agoaiwane gala. Hina bagade dunu da ea mano ea uda lamusa: lolo nasu bagade hamoi. Hina bagade da ea hawa: hamosu dunu amo musa: misa:ne adoi dunu huluane lolo nasu amoma misa:ne sia:musa: asunasi. Be musa: adoi dunu da misunu higa:i.
Amaiba:le, e da eno hawa: hamosu dunu asunasi. Ilia amane sia:i, “Hina bagade ea mano uda lasu lolo nasu liligi huluane da hahamoi dagoi. Bulamagau amola gebo huluane da medole, gobei dagoi. Hedolo misa!” Be adoi dunu da hame nabi. Ilia da udigili hawa: hamosu. Afadafa da ea ifabi amoga asi. Eno da ea bidi lasu diasu ouligimusa: asi. Eno ilia da adola ahoasu dunu lale, fananu, medole legei. Amo hou nababeba:le, hina bagade da mi hanai galu. E da dadi gagui dunu asuna asi. Ilia da medosu dunu huluane medole legele, ili diasu amola laluga nei dagoi. Amalalu, e da ea hawa: hamosu dunu ema misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, ‘Na mano ea uda lasu lolo nabe da hamoi dagoi. Be dunu na da musa: misa:ne sia:i, ilia da amoga misa:ne defele hame ba:i. Wali dilia logo bagade amoga asili, nowa dunu dilia ba:sea, amo huluane na lolo nasu amoga hiougima.’
10 Amaiba:le, ea hawa: hamosu dunu da logoga asili, dunu huluane, wadela:i amola ida:iwane dunu gilisili lidi. Amalalu, uda lasu lolo nasu diasu da nabaidafa ba:i.
11 Hina bagade da ea lolo nabega dunu misi ba:la misi. Dunu afadafa da uda lasu hou abula hame idiniginisi ba:i. 12 Hina bagade da ema amane sia:i, ‘Na:iyado! Di abuliba:le uda lasu abula mae salawane misibela:?’ Be amo dunu da gogosia:iba:le, bu sia:mu gogolei. 13  * Ma:diu 8:12, 25:30; Luge 13:28Amalalu, hina da ea hawa: hamosu dunuma amane sia:i, ‘Amo dunu ea lobo amola emo la:gili, gadili gasi ganodini ha:digima. Amo ganodini e da bese ini dinanumu.’
14 Na da dunu bagohame ilima misa:ne sia:sa. Be Na da bagahame ilegesa.”
Gamanema Su Ima:ne Adole Ba:su
(Maga 12:13-17; Luge 20:20-26)
15 Amalalu, Fa:lisi dunu da asili, Yesu dafama:ne Ema adole ba:musa: dawa:i galu. 16 Ilia da ilia fa:no bobogesu dunu amola Helode ea fidisu dunu amo Yesuma asunasi. Ilia ogogole amane sia:i, “Olelesu! Dia hou da moloidafa amola Di da Gode Ea moloidafa hou ogogole hame olelesa, amo ninia dawa:. Di da osobo bagade dunu ilia hou mae dawa:le, Gode Ea hou fawane hamosa. 17 Amaiba:le, dia asigi dawa:su ninima olelema. Ninia da su lasu muni Gamane hina Sisa ema iasea ninia sema wadela:sala:? O hame wadela:sala:?”
18 Be Yesu da ilia wadela:i asigi dawa:su dawa:beba:le, amane sia:i, “Dabua fawane molole ogogosu dunu! Dilia abuliba:le Na saniga sa:ima:ne sia:sala:? 19 Su lidisu fage Nama olema.”
Amaiba:le, ilia da su fage Ema gaguli misi. 20 E da ilima amane sia:i, “Amo fage dedei diala. Amo da nowa ea odagi amola nowa ea dio dedebela:?” 21 Ilia bu adole i, “Sisa!” Amalalu, Yesu E bu adole i, “Amaiba:le, dili Sisa ea dabe amo Sisama ima! Amola Gode Ea dabe amo Godema ima!”
22 Amo sia: nababeba:le, ilia da fofogadigili, Yesu yolesili asi.
Bogoi Wa:legadosu Hou
(Maga 12:18-27; Luge 20:27-40)
23  Asunasi Dunu Ilia Hou 23:8Amo esoga, Sa:diusi dunu da Yesuma adole ba:musa: misi. Ilia da bogoi dunu ea da:i hodo da bu wa:legadomu, amo dafawaneyale hame dawa:i galu. 24  Mousese ea Malasu 25:5Ilia da Yesuma ado ba:musa:, amane adole ba:i, “Olelesu! Mousese da ninima olelemusa: agoane dedei. ‘Dunu da mano hame lalelegeiwane bogosea, ea ola o eya da ea didalo lale, mano hamomuyo.’ Amo mano da musa: bogoi amo buga:i ilia da sia:sa. 25 Ninia fi ganodini, dunu afae ea mano da fesuale esalu. Magobo mano e da uda lale, mano hamedene bogoi. Amalalu, eaeya da amo ea didalo lai. 26 E amola mano hamedene bogoi. Fa:no eaeya eno da didalo lale, asili, mano fesuale gala huluane amo uda afadafa lale, mano hamedene bogoi. 27 Fa:no, amo uda da bogoi dagoi. 28 Amaiba:le, bogoi ilia bu uhini wa:legadosu esoha, amo uda, dunu fesuale amo ilia lai dagoiba:le, e da nowa ea uda esaloma:bela:?”
29 Yesu E bu adole i, “Dilia da Gode Sia: Dedei amola Gode Ea gasa hou hame dawa:beba:le, giadofale dawa:. 30 Bogoi wa:legadosu esoga, uda lasu hou da bu hame ba:mu. Dunu amola uda ilia da a:igele dunu Hebene ganodini amo defele esalumu. Uda lasu hou da hame hamomu. 31 Be dilia bogoi wa:legadosu hou dawa:ma:ne, Gode Ea Sia: dedei nabima. 32  § Gadili Asi 3:6E amane sia:i, ‘Na da A:ibalaha:me ea Gode esala amola Aisage ea Gode esala amola Ya:igobe ea Gode esala.’ Gode da bogoi dunu ilia Gode hame. E da esalebe dunu ilia Gode!”
33 Amo olelesu nababeba:le, dunu huluane da bagadewane fofogadigi.
Gode Ea Sema Bagadedafa
(Maga 12:28-34; Luge 10:25-28)
34 Yesu E da Sa:diusi dunu ilia sia: banenesi amo ba:loba, Fa:lisi dunu da gilisi.
35  ** Luge 10:25-28Sema olelesu dunu afadafa da Yesu dafama:ne, Ema amane adole ba:i,
36 “Olelesu! Sema baligili bagadedafa da habo?”
37  †† Mousese ea Malasu 6:5Yesu E bu adole i, “ ‘Dilia dogoga, dilia a:silibuga, amola dilia asigi dawa:suga, Hina Godema asigima!’ 38 Go da sema baligili bagadedafa. 39  ‡‡ Gobele Salasu 19:18Amo sema bagia da bisili sema defele diala, ‘Dilia da:i amoma asigi hou defele, dilia na:iyado ema asigima!’ 40 Sema huluane amola balofede dunu ilia olelesu huluane da amo sema aduna ganodini diala.”
Mesaia da Nowa Egefe
(Maga 12:35-37; Luge 20:41-44)
41 Fa:lisi dunu mogili da gilisibi ba:loba, Yesu da ilima amane adole ba:i,
42 “Dilia adi dawa:bela:? Mesaia da nowa Egefela:?” Ilia da bu adole i, “E da Da:ibidi egefe fawane.”
43 Yesu E amane sia:i, “Amaiba:le, Gode Ea A:silibu Hadigidafa da oleleiba:le, Da:ibidi da abuliba:le Mesaia Ema ‘Hina Gode’ dio asulibela:? Gode Sia: Dedei da agoane diala,
44  §§ Gesami Hea:su 110:1‘Da:ibidi da amane sia:i, “Hina Gode da na Hina Gode Ema amane sia:i,
‘Na da hobea Dia ha lai dunu Dia emoga osa:le heda:ma:ne fane legemu.
Wali, di da Na lobodafadili fima.’
45 “Amaiba:le, Da:ibidi da Mesaia Ema ‘Hina Gode’ Dio asuliba:le, Mesaia da habodane Da:ibidi egefe fawane esalala:?”
46 Dunu huluane da amo sia: nababeba:le, bu adole imunu gogolei. Ilia da beda:iba:le, eso enoga Ema bu hame adole ba:i.

*22:13: Ma:diu 8:12, 25:30; Luge 13:28

22:23: Asunasi Dunu Ilia Hou 23:8

22:24: Mousese ea Malasu 25:5

§22:32: Gadili Asi 3:6

**22:35: Luge 10:25-28

††22:37: Mousese ea Malasu 6:5

‡‡22:39: Gobele Salasu 19:18

§§22:44: Gesami Hea:su 110:1