24
Gamali Ouligisu Hou
(Gadili Asi 27:20-21)
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunu ilima amane sia:ma, ‘Gamali amo da Hina Gode Ea Abula Diasu ganodini da mae ha:ba:dole noga:le nenanoma:ne, olife susuligi noga:idafa gaguli misa. Daeya huluane, Elane da gamali noga:le nenanoma:ne anegagini, e da hahabe fawane bu ha:ba:domu. Gamali da Hina Gode ba:ma:ne, abula Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi gala, amo gadili nenanebe ba:mu. Amo hamoma:ne sia:i dilia eso huluane mae yolesili hamonanoma.
Elane da gamali amo da gamali bai gouliga hamoi dialebe, amo noga:le ouligima:mu. Ilia da mae ha:ba:dole, Hina Gode ba:ma:ne nenanoma:ne, Elane da noga:le ouligima:ne sia:ma.
Agi ga:gi Godema Iabe
* Gadili Asi 25:30Dilia falaua gilougala:me12 agoane lale, amoga agi ga:gi gobema. Agi ga:gi amo afafane, dadalesu aduna (dadalesu afae afae da agi ga:gi gafeyale gala ba:mu) fafai gouliga hamoi Hina Gode ba:ma:ne gala, amoga ligisima. Agi ga:gi dadalesu afae afae amoga gabusiga: manoma legemu. Amo da Hina Gode agi ga:gi mae lale, gabusiga: manoma lama:ne, Ema ha:i manu iasu defele imunu. Sa:bade eso huluane, mae yolesili, agi ga:gi amo Hina Gode ba:ma:ne agoane ligisima. Isala:ili dunu fi ilia da eso huluane mae yolesili amo hamoma:ne sia:i hamonanoma:mu. Ma:diu 12:4; Maga 2:26; Luge 6:4Amo agi ga:gi da Elane amola egaga fi ilia ha:i nasu. Ilia da hadigi sogebi amo ganodini manu. Bai amo da ha:i manu mogili hadigi hamoi Hina Godema olema:ne, gobele salasu dunu moma:ne iasu.
Wadela:le Sia:su Dunu da Se Iasu Ba:i
10-11 Dunu afae esalu, amo ea eda da Idibidi dunu amola ea ame da Isala:ili uda (ea dio da Siloumidi amola ea ada da Dibili, Da:ne fi dunu). Amo dunu da abula diasu gilisisu ganodini, Isala:ili dunu ilima sia:ga gegei. Amo sia:ga gegesu ganodini, e da Godema gagabusu aligima:ne ilegei. Amaiba:le, ilia da amo dunu Mousesema oule asi.
12 Ilia da sosodolasu dunu amo ouligima:ne sia:ne, Hina Gode Ea olelesu lama:ne ouesala.
13 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 14 “Dilia amo dunu fisisu diasu gadili oule masa. Nowa huluane da amo dunu gagabusu aligima:ne ilegei nababeba:le, ea wadela:i hou olelema:ne, ilia lobo ea dialuma da:iya ligisima:ne sia:ma. Amasea, fi dunu huluane da e igiga medole legema:mu. 15 Amasea, Isala:ili dunu ilima olelema. Nowa da Godema gagabusu aligima:ne ilegesea da agoane se iasu ba:mu. 16 E da bogosu ba:mu. Nowa Isala:ili dunu o ga fi dunu Isala:ili soge ganodini esalebe, amo da Hina Godema gagabusu aligima:ne ilegesea, Isala:ili fi ilia da amo dunu igiga medole legei ba:mu.
17  Gadili Asi 21:12Nowa da eno dunu ea hanaiga medole legesea, amo da medole legei dagoi ba:mu.
18 Amola nowa da inia ea ohe amo medole legesea, e da amo ohe defele ohe ea eda ema bu ima:ne sia:ma. Hou da esalusu afae lasea, esalusu amo defele dabe imunu gala.
19 Nowa dunu da eno dunuma se iasea, dilia da ea se i amo defele ema se ima. 20  § Gadili Asi 21:23-25; Mousese ea Malasu 19:21; Ma:diu 5:38E da dunu eno ea gasa fisia, ea gasa defele gasa fima. E da dunu eno ea si afae wadela:sea, ea si afae amo dabe wadela:lesima. E da dunu eno ea bese gusia, ea bese amo dabele guma. E da dunu eno ema se iasu, amo defele ema se ima. 21 Nowa da ohe medole legesea, e da ohe eno ea medoi defele dabe ima:ne sia:ma. Be nowa da dunu medole legesea, dilia amo dabe medole legema. 22  ** Idisu 15:16Amo sema da dilia huluane, Isala:ili dunu amola ga fi dilia fi amo ganodini esala, amo Na da dili huluane noga:le hamoma:ne olelei dagoi. Bai, Na da dilia Hina Gode!”
23 Amo sia: Mousese da Isala:ili fi dunu ilima olelei. Amasea, ilia da amo dunu diasu gilisisu amoga gadili oule asili, igiga gala:le, medole legei dagoi. Isala:ili fi dunu da agoane Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i amo hamoi dagoi.

*24:5: Gadili Asi 25:30

24:9: Ma:diu 12:4; Maga 2:26; Luge 6:4

24:17: Gadili Asi 21:12

§24:20: Gadili Asi 21:23-25; Mousese ea Malasu 19:21; Ma:diu 5:38

**24:22: Idisu 15:16