2
Yesu da Gadoi Dialu Dunu Uhinisi
(Ma:diu 9:1-8; Luge 5:17-26)
Eso afae aligili, Yesu da Gabena:iame moilaiga bu hagi. Dunu huluane da E bu misi amo nabi dagoi. Dunu bagohame gilisibiba:le, diasu da nabai galu. Logo holei amoga golili sa:imu da hamedei galu. Yesu da Gode Ea sia: olelelaloba, dunu biyaduyale da gadoi dialu dunu Yesuma doaga:musa: gisa misi. Be dunu bagohame gilisibiba:le, amola diasu ganodini golili sa:imu hamedeiba:le, ilia da diasu gado da:iya heda:le, figi hoga:le, efe bagele, oloi ea debea diasu ganodini sanasi. Yesu da ilia dafawaneyale dawa:su hou dawa:beba:le, gadoi dialu dunuma amane sia:i, “Nagofe! Na da dia wadela:i hou gogolema:ne olofoi dagoi!”
Be sema olelesu dunu mogili gadenene bulagi dialu, ilia asigi dawa:su ganodini amane dawa:i.
“Defea hame galebe! E da lasogole sia:sa! Gode Hi fawane da gogolema:ne olofosu dawa:!”
Be Yesu, ilia asigi dawa:su dawa:beba:le, ilima amane sia:i, “Dilia abuliba:le dilia dogo ganodini agoane dawa:lalabala? Dilia adi dawa:bela:? Na da gadoi dialebe dunuma sia:mu, `Dia wadela:i hou Na da gogolema:ne olofoi dagoi!’ o `wa:legadole, dia debea gisawane masa!’ Adi sia: da asaboila:? 10 Be Dunu Egefe da osobo bagade dunuma gogolema:ne olofosu ima:ne gasa defele gala. Amo dilia dawa:ma:ne, Na da hamomu.” 11 Amalalu, E da gadoi dialu dunuma amane sia:i, “Wa:legadole, dia debea gisawene diasuga masa.”
12 Amalalu, gadoi dialu dunu da amogaluwane wa:legadole, dunu huluane odagiaba, ea debea gaguia gadole, gisawane, asi. Amo hou dunu huluane fofogadigili ba:i. Ilia beda:iwane Godema nodone, amane sia:i, “Dafawane! Wali eso musa: hame ba:su hou da degabo ba:i dagoi.”
Yesu da Lifaima Ea Baligia Aligima:ne Sia:i
(Ma:diu 9:9-13; Luge 5:27-32)
13 Amalalu, Yesu da bu Ga:lili Hano Wayabo bega: asi. Dunu bagohame da Ema doaga:beba:le, E da Gode Sia: ilima olelei. 14 Laloba, Yesu da A:lafiase ea mano amo ea dio Lifai, su lidisu sesei ganodini esalebe ba:i. Yesu da ema amane sia:i, “Nama fa:no bobogema!” Amalalu, Lifai da wa:legadole, Yesuma fa:no bobogei.
15 Amalalu, fa:no, Yesu amola Ea ado ba:su dunu da Lifai ea diasuga ha:i manusa: doaga:i. Su lidisu dunu amola wadela:i hamosu dunu bagohame da Ea sia: nabimu hanaiba:le, ilima gilisi. 16 Fa:lisi fi dunu ilia Sema olelesu dunu esalebe ba:i. Ilia da Yesu amola wadela:i hamosu dunu gilisili ha:i nanebe ba:beba:le, Yesu Ea fa:no bobogesu dunuma amane adole ba:i, “Yesu da abuliba:le su lidisu dunu amola wadela:i hamosu dunu amoea gilisili ha:i nanabela:?”
17 Yesu da ilia sia: nabi. E amane sia:i, “Hame oloi dagumui dunu da manoma legesu dunuma hame maha, - oloi dunu fawane. Na da ida:iwane gasa fi dunu lidimusa: hame misi. Be Na da wadela:i dunu ilia hou sinidigima:ne, amo lidimusa: misi dagoi.”
Ha:i Mae Nawane Sia:ne Gadosu hou
(Ma:diu 9:14-17; Luge 5:33-39)
18 Yone Ba:bodaise ea fa:no bobogesu dunu amola Fa:lisi dunu ilia ha:i mae nawane sia:ne gadosu amo hou hamonanu. Amo hou dawa:beba:le, dunu eno da Yesuma doaga:le, amane sia:i, “Yone amola Fa:lisi dunu ilia fa:no bobogesu dunu da ha:i mae nawane sia:ne gadosu hou hamonana. Be dia ado ba:su dunu da amo hou hame hamosa. Abolebela:?”
19 Yesu E bu adole i “Uda lamu dunu da esalebeba:le, ea uda lamu fidisu dunu abuliba:le ha:i manu hame moma:bela:? E esalebeba:le, amo hou da hamedei. 20 Be eso da misunu amoga Gode da uda lamu dunu Hi samogemu. Amasea, amo esoga, ilia da ha:i mae nawene sia:ne gadosa esalumu.
21 Dunu da da:i salasu hea gadelai amoga nodomemusa:, da:i salasu gaheabolo hame gadelasa. Agoane hamosea, e da gaheabolo abula gadelai agoane ba:mu amola gaheabolo abula da hea amoga noga:le hame madelagi ba:mu. 22 Amola dunu ilia da waini gaheabolo amo ohe gadofo waini hano dili nasu hea amo ganodini hame sala. Amasea, waini gaheabolo da dena heda:sea, gadofo da fudagala:le, waini da udigili sogadigili, gadofo amola wadela:lesi dagoi ba:mu. Waini gaheabolo amo ohe gadofo waini hano dili nasu gaheabolo ganodini salimu da defea.
Sa:bade Eso Hou
(Ma:diu 12:1-8; Luge 6:1-5)
23  * Mousese ea Malasu 23:25Sa:bade eso amoha, Yesu amola Ea ado ba:su dunu da gagoma bugi ganodini lalu. Ea ado ba:su dunu da gagoma faili nanu. 24 Fa:lisi dunu ilia da Yesuma amane adole ba:i, “Dia ado ba:su dunu da abuliba:le Sa:bade sema wadela:sala:?”
25  1 Sa:muele 21:1-6Yesu E bu adole i, “Dilia Gode Sia: Dedei idibala:? Da:ibidi amola ea baligiga aligisu dunu ilia ha:i nababeba:le, 26  Gobele Salasu 24:9Gode Ea diasu ganodini golili sa:ili, (amo esoga Abaia:da da Godema gobele salasu dunu hina esalu) agi ga:gi Godema imunusa: ligisi, amo lale nanu, ea fidisu dunuma i dagoi. Amo agi ga:gi da sema bagade. Gobele salasu dunu fawane nasu. Be Da:ibidi da lale nanu amola ea fidisu dunu ilima i dagoi.”
27 Sia: dagomusa:, E amane sia:i, “Gode da osobo bagade dunu fidima:ne, Sa:bade sema hamosu. Be Gode da Sa:bade eso hou fidima:ne, dunu fi hame hamoi.
28 Amaiba:le, Dunu Egefe da liligi huluane amola Sa:bade eso amoma Hina esala!”

*2:23: Mousese ea Malasu 23:25

2:25: 1 Sa:muele 21:1-6

2:26: Gobele Salasu 24:9