23
Hina Gode Ea Fi ilima Afafasu
Nowa dunu da ea gulusu danai o ea ewa damuni fasi da Hina Gode Ea fi ilima gilisimu da sema bagade.
Fa mano da Hina Gode Ea Fi ilima hame gilisimu. Amola amo fa mano ea mano da Gode Ea Fi ilima hame gilisimu.
* Nihemaia 13:1-2A:monaide dunu, Moua:be dunu amola ilia mano amola iligaga fi huluane da Gode Ea Fi ilima afafai dagoi. Idisu 22:1-6Dilia da Idibidi soge fisili, logoga ahoanoba, ilia da dilima hano amola ha:i manu hame i. Amola dilima gagabusu aligima:ne, ilia da Bio ea mano Ba:ila:me (ea moilai bai bagade da Bedo moilai Mesoubouda:imia soge ganodini diala) amo bidiga lai dagoi. Idisu 23:7 - 24:9Be dilia Hina Gode da Ba:ilame ea sia: hame nabi. Be E da amo gagabusu afadenene bu hahawane dogolegele fidisu dilima i. Bai E da dilima asigisa.
Dilia da fi esalea, amo dunu fi mae fidima amola ilima mae asigima.
Idome dunu amo mae higama. Ilia da dilia fi dunu. Amola Idibidi dunu mae higama. Musa: dili da ilia soge ganodini esalu. Sosogo fifi masunu udiana agoane asili, Idibidi dunu iligaga fi dunu ilia da Hina Gode Ea Fi amoma gilisimu da defea.
Gegesu Ganodini Ledo Dodofesu
Dilia gegesea, dilia ha wa:i fisisu ganodini esalea, ledo liligi huluane mae digili ba:ma. 10 Dunu da gasia ea da:i amoga ami udigili ahoabeba:le, e da ledo agoane ba:sea, e da ha wa:i fisisu amoga gadili masunu amola amo gasi ganodini bu hame misa:mu. 11 Aya daeya agoane e da dodofelalu, eso dasea bu ha wa:i fisisu amo golili misunu da defea.
12 Dilia fonobahadi diasu amoga masa:ne, sogebi amo ha wa:i fisisu gadili ilegema.
13 Dilia liligi amo ganodini, ifa daba: gaguli masa. Amoga dilia da iga gia ahoasea uli dogone, iga amo dedeboma. 14 Dilia ha wa:i fisisu sogebi da ledo hame ba:ma:mu. Bai dilia Hina Gode da dili fidima:ne amola dili gaga:ma:ne, dilia fi amo ganodini esala. Amaiba:le, Hina Gode da ledo o wadela:i hou ba:sea, dili fisisa:besa:le, ledo liligi ba:mu da sema bagade.
Sema Enoenoi
15 Udigili hawa: hamosu dunu da ea ouligisu yolesili dima gaga:musa: hobeasea, e buhagima:ne mae asunasima. 16 Be e da ea hanai moilai amo ganodini fimu da defea. Amola ema ougili mae hamoma.
17  § Gobele Salasu 19:29Isala:ili dunu o uda da ogogosu debolo diasu ganodini aheda:le wadela:i uda lasu hou hamomu da sema bagade. 18 Amola muni amo aheda:i hawa: hamosu hamoiba:le lai da Gode Ea diasu ganodini, dilia Godema imunu ilegele sia:iba:le amo Godema imunu da sema bagade. Bai Gode da udigili wadela:i debolo uda lasu dunu amola aheda:i uda bagade higasa. 19  ** Gadili Asi 22:25; Mousese ea Malasu 15:7-11Dilia da dilia na:iyado Isala:ili dunu ilima muni bu fa:no lama:ne iasea, eno muni (interest) amola gilisili mae lama. 20 Dilia da ga fi dunuma muni bu ima:ne iasea, gilisili dabe amolawane lamu da defea, be dilia na:iyado Isala:ili dunu ilima hamomu da sema gala. Dilia amo sema nabawane hamosea, dilia Hina Gode da soge dilia da gesowale fimu amo ganodini dilia hou huluane hahawane dogolegelewane fidimu.
21  †† Idisu 30:1-16; Ma:diu 5:33Dilia Hina Godema hou hamomu ilegele sia:sea, defea, dilia sia:i liligi hedolowane hamoma. Hina Gode da dilia sia:i liligi nabi amola dilia da Ema ogogomu higasa. Hame hamosea, amo da dima wadela:i hou. 22 Dilia da Godema hou hamomu hame ilegele sia:sea, amo da wadela:i hame. 23 Be ilegele sia:sea, dawa:ma! Dilia sia:i liligi noga:le hamoma.
24 Di da dunu eno ea waini sagai ganodini logoga ahoasea, dia hanai defele waini fage faili manu da defea. Be waini fage amo faili, dia esa ganodini gaguli masunu da sema bagade. 25 Di da dunu eno ea gagoma bugi soge amo ganodini logoga ahoasea, dia loboga gagoma faili manu da defea. Be gagoma gobihei amoga damusia da sema bagade.

*23:3: Nihemaia 13:1-2

23:4: Idisu 22:1-6

23:5: Idisu 23:7 - 24:9

§23:17: Gobele Salasu 19:29

**23:19: Gadili Asi 22:25; Mousese ea Malasu 15:7-11

††23:21: Idisu 30:1-16; Ma:diu 5:33