23
Ba:ila:me da Ba:ila:gema amane sia:i, “Na hou fidima:ne, goeguda: oloda agoane gaguma. Amola bulamagau gawali fesuale amola sibi gawali fesuale agoane, goeguda: gaguli misa!”
Ba:ila:ge da ea sia:i defele hamoi. Ba:ila:ge amola Ba:ila:me ela da bulamagau gawali amola sibi gawali amo oloda afae afae amoga gobele sali. Amalalu, Ba:ila:me da Ba:ila:gema amane sia:i, “Goeguda: dia gobei iasu gadenene leloma. Na da asili, Hina Gode da nama gousa:ma:bela:le, amo na da hogomu. Ea nama sia:mu liligi huluane na da dima olelemu.” Amaiba:le, e da hisu agoloba:le heda:le, agolo da:iya gado lelu, Gode da ema misi. Ba:ila:me da Godema amane sia:i, “Na da oloda fesuale gaguli, amo afae afae da:iya bulamagau gawali amola sibi gawali amo gobele sali.” Hina Gode da Ba:ila:mema ea sia:mu liligi olelelalu, Ba:ila:gema bu sia:musa: asunasi. Amaiba:le, e da buhagili, Ba:ila:ge amola Moua:be ouligisu dunu huluane ea gobei iasu gadenene lelebe ba:i.
Ba:ila:me da ea ba:la:lusu amoga amane sia:i,
“Ba:ila:ge, Moua:be hina da na goeguda: oule misi.
Na da eso mabe goumi soge, Silia soge amoga misi.
‘Na fidima:ne sia:musa: misa’ e sia:i.
‘Isala:ili fi dunu ilima gagabusu aligima:ne ilegema!’
Be na da habodane Gode Ea gagabui hame ilegei dunu ilima gagabusu
aligima:ne ilegema:bela:?
Na da habodane amo dunu fi wadela:lesima:ne sia:ma:bela:?
Bai Gode da amo dunu fi wadela:lesima:ne hame sia:i.
Na da gado heda:le, gele da:iya amogai aligili, amo fi ba:sa.
Na da agolo da:iya gadonini ili ba:lala. Ilia da fi amo da hisu esala.
Ilia dawa:! Hina Gode da ilima hahawane dogolegelema:ne hou, eno fifi asi
gala ilima hahawanedogolegele hou baligisa,
amo ilima i dagoi.
10 Isala:ili fi iligaga fi da osobo su agoane, bagohameba:le,
ilia dunu idimu da hamedei.
Na da bogosea, na da Gode Ea fi dunu afae defele bogomu da defea.
Na da bogosea, na da olofole, dunu moloidafa bogomu da defea gala.”
11 Amalalu, Ba:ila:ge da Ba:ila:mema amane sia:i, “Di da nama adi hamobela:? Na da di na ha lai dunu ilima gagabui aligima:ne ilegemusa: goeguda: oule misi. Be di da amo mae hamone, ilima hahawane dogolegele hou fawane aligima:ne ilegei dagoi.”
12 Ba:ila:me da bu adole i, “Na da Hina Gode Ea nama sia:i liligi amo fawane adomusa: dawa:!”
Ba:ila:me ea Ba:la:lusu Ageyadu Gala
13 Amalalu, Ba:ila:ge da Ba:ila:mema amane sia:i, “Eno sogebi amoga nama sigi misa. Amogawi, di da Isala:ili dunu ba:lalu, na fidima:ne, ilima gagabusu aligima:ne ilegema.” 14 E da Ba:ila:me amo Soufime sogebi Bisiga Goumi gadodili diala amoga oule asi. Amola amogawi e da oloda fesuale gaguli amola amo afae afae amoga bulamagau gawali amola sibi gawali gobele sali. 15 Ba:ila:me da Ba:ila:gema amane sia:i, “Goeguda: dia gobei iasu gadenene leloma. Amola na da ga (south) asili, Gode gousa:mu.” 16 Hina Gode da Ba:ila:mema misini, ea sia:mu liligi ema olelei. E da amo Ba:ila:gema olelema:ne, bu asunasi. 17 Amaiba:le, Ba:ila:me da buhagili, Ba:ila:ge amola Moua:be ouligisu dunu, ea gobei iasu gadenene lelebe ba:i. Ba:ila:ge da Hina Gode Ea sia:ne iasu amo ema adole ba:i. 18 Amalalu, Ba:ila:me da ea ba:la:lusu amane sia:i, “Ba:ila:ge, Sibo ea mano! Misa!
Na sia: nabima!
19 Osobo bagade dunu da ogogosu dawa:.
Be Gode da ogogosu hamedafa dawa.
Osobo bagade dunu da ilia asigi dawa:su hedolo afadenesa.
Be Gode da agoai hame dawa:.
Gode da Ea ilegei sia: amo huluane hamosa.
E da sia:sea, Ea sia:i liligi da hamoi dagoi ba:sa.
20 E da nama hahawane dogolegele sia: fawane sia:ma:ne sia:i.
Amo Gode da hahawane dogolegele aligima:ne sia:sea, na da amo sia:
bu afadenemu hame dawa:.
21 Na da agoane ba:sa.
Isala:ili fi ilia hobea misunu hou amo ganodini da se nabasu
amola bidi hamosu hame ba:mu.
Bai Hina Gode, ilia Gode, da ili esala.
E da ilia Hina Bagadedafa, ilia da amane wele sisia:sa.
22 Gode da ili Idibidi sogega fisili masa:ne, goeguda: oule misi.
E da sigua bulamagau defele, ili fidima:ne gegenana.
23 Isala:ili dunu hasalimusa: da wamuni dawa:su
o yagono hou hamomu da hamedei.
Wali dunu huluane da Isala:ili ea hou ba:sea amane sia:mu, ‘Ba:ma!
Gode Ea hamoi ba:ma!’
24 Isala:ili fi da gasa bagade laione wa:me agoane.
E da mae helefili, hu dodosa:sa amola naha
amola medole legei liligi ea maga:me naha.
Mai dagoiba:le fawane helefisa.”
25 Amalalu, Ba:ila:ge da Ba:ila:mema amane sia:i, “Di da Isala:ili dunu ilima gagabusu aligima:ne ilegemusa: higasa. Defea! Be ilima hahawane dogolegele hou maedafa aligima:ne ilegema!” 26 Be Ba:ila:me da amane bu adole i, “Na da dima sia:i dagoi! Na da Hina Gode nama sia:i liligi fawane hamomusa: defele gala!”
Ba:ila:me ea Ba:la:lusu Osoda Gala
27 Ba:ila:ge da amane sia:i, “Ania da eno sogebi amoga ahoa:di! Amabela:? Gode da di amoga Isala:ili dunu gagabusu aligima:ne ilegemusa:, amogawi dia logo doasima:bela:?” 28 Amaiba:le, e da Ba:ila:me amo oule asili, Bio Goumi amoba:le heda:i. Amogawi, wadela:i hafoga:i soge da elea midadi gududi ba:i. 29 Ba:ila:me da ema amane sia:i, “Goeguda: oloda fesuale agoane gaguli, nama bulamagau gawali fesuale gala amola sibi gawali fesuale gala amo gaguli misa.” 30 Ba:ila:ge da ea sia:i defele hamoi. E da oloda afae afae amoga bulamagau gawali afae amola sibi gawali afae gobele sali.