24
Be wali, Ba:ila:me da Hina Gode da Ea Isala:ili dunu ilima hahawane dogolegele aligima:ne ilegemu fawane hanai, amo e dawa:i galu. Amaiba:le, ea musa: hou defele hame hamoi. E da dawa:digima:ne olelesu liligi amo hogomusa: hame asi. E da hafoga:i soge ba:musa: sinidigili, Isala:ili dunu ilia fisisu ba:i. E da ilia sosogo fi afae afae dafulili esalebe ba:i. Gode Ea A:silibu Hadigidafa da ema aligila sa:ili, e da amo ba:la:lusu sia:i,
“Ba:ila:me, Bio ea mano, da moloiwane ba:sa.
Ea sia: da agoane gala.
Nowa da Gode Ea sia:dalebe nababela:?
Na da si godonasini agoane sosodosa.
Na da esala ba:lala, Gode Bagadedafa da nama olelesa.
Isala:ili ilia abula diasu da isisima:goi ba:sa.
Ilia da gumudi yobo dadalei sedade defele.
O ifabi hano bega: bugi agoane ba:sa.
Ilia da gabusiga: ifa Hina Gode Ea bugi defele,
o dolo ifa, hano bega: lelebe agoane ba:sa.
Ilia da gibu dabe bagade ba:mu.
Ilia da hawa: amo nasegagi hano bagade soge ganodini bugimu.
Ilia hina bagade da A:iga:ge ea hou bagadewane baligimu.
Ea ouligisu hou da soge bagohame amoga heda:mu.
Gode da ili Idibidi sogega fisili masa:ne, oule misi.
E da sigua bulamagau defele, ili fidima:ne gegenana.
Ilia da ilia ha lai dunu amo na dagosa.
Ilia da ilia gasa goudasa amola ilia dadi wadela:lesisa.
* Mui 49:9, 12:3Isala:ili fi da gasa bagade laione wa:me agoane.
E da golai dialea, dunu eno da beda:iba:le, hamedafa didilisisa.
Nowa da Isala:ili hahawane dogolegelewane aligima:ne ilegesea,
da Gode Ea hahawane dogolegesu ba:mu.
Amola nowa da Isala:ili ilima gagabusu aligima:ne ilegesea,
da amo gagabusu sinidigili hihima aligima:ne ilegei dagoi ba:mu.”
10 Ba:ila:ge da ougili ea lobo usuna gaguli, Ba:ila:mema amane sia:i, “Na da di na ha lai dunu amo gagabusu aligima:ne ilegema sia:i. Be udiana agoane di da amo mae hamone, ilima Gode Ea hahawane dogolegesu hou aligima:ne sia:i dagoi. 11 Dia diasuga masa! Na da dima bidi bagade imunu sia:i. Be Hina Gode da dia amo bidi lama:ne logo hedofai dagoi.”
12 Ba:ila:me da bu adole i, “Na da sia:ne iasu dunu di nama asunasi ilima olelei, amane, 13 ‘Ba:ila:ge da silifa amola gouli ea hina bagade diasu ganodini gala amo huluanedafa nama ia:noba, na da ni hanaiga Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i fonobahadi nama sia:i amo giadofamu da hamedela:loba. Na da Hina Gode Ea nama sia:i liligi fawane bu sia:mu.”
Ba:ila:me da Ba:la:lusu Dagomusa: Eno Sia:i
14 Ba:ila:me da Ba:ila:gema amane sia:i, “Na da wali na fidafa amoga buhagimu. Be hidadea, na da dima sisasu sia:mu. Amalu da fa:no Isala:ili dunu ilia hou dia fi dunuma hamomu, amo na da dima sia:mu.” 15 Amalalu, e da amo ba:la:lusu amane sia:i,
“Ba:ila:me, Bio ea mano, da moloiwane ba:sa.
Ea sia: da agoane gala.
16 Na da Gode Ea sia: dalebe naba.
Na da si godonasini agoane sosodosa.
Na da esalebe ba:lala, Gode Bagadedafa da nama olelesa.
17 Na da hobea misunu hou ba:la:lala. Na da Isala:ili fi ba:sa.
Hina Bagade dunu, hadigi bagade gasumuni agoai, amo fi ganodini
heda:lebe ba:mu.
E da ofa:su gasumuni defele Isala:ili sogega misunu.
E da Moua:be ouligisu dunu famu
amola Sede soge dunu amo banenesimu.
18 E da ea ha lai dunu Idome sogega esala amo hasalili,
ilia soge huluane suguli lamu.
Amola Isala:ili dunu da hasaliliwane masunu.
19 Isala:ili fi dunu da ilia ha lai amo osa:le heda:le,
dunu hame bogoi esalebe, amo huluane fane legemu.”
20 Amalalu, Ba:ila:ge da ea esala ba:su amo ganodini A:malege fi ba:lalu,
amane ba:la:lusu sia:i,
“A:malege ea gasa bagade hou da eno fi huluane baligi dagoi.
Be fa:no e da gugunufinisi dagoi ba:mu.”
21 Amalalu, Ba:ila:ge da ea esalebe ba:su amo ganodini, Ginaide dunu fi ba:i.
E da amo ba:la:lusu sia:i,
“Dia esalebe sogebi da gaga:i dagoi.
Sio ea bibi da gafulu bagade amoga bibiba:le,
eno liligiga wadela:lesimu hamedei.
22 Be dilia Ginaide dunu da gugunufinisi dagoi ba:mu.
Bai Asilia dunu da dili doagala:le, suguli lamu.”
23 Ba:ila:me da eno ba:la:lusu amane sia:i,
“Dunu da gadili (north) amogawi gilisilalebe da nowa dunula:?
24 Doagala:su golili dasu dunu da Saibalase sogega,
dusagai ganodini manebe ba:mu.
Ilia da Asilia amola Ibe amo hasalimu.
Be Saibalase dunu amola da fa:no gugunufinisi dagoi ba:mu.”
25 Amalalu, Ba:ila:me da momagele, hi diasuga buhagi. Amola Ba:ila:ge da hi logoga asi.

*24:9: Mui 49:9, 12:3