19
Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai Bai Bagade
(Idisu 35:9-34; Yosiua 20:1-9)
* Yosiua 20:1-9Hina Gode da dunu fi amo da wali soge amo E da dilima iaha amo ganodini esala, amo E da gugunufinisimu. Amasea, dilia da ilia moilai bai bagade amola ilia diasu huluane lale, amo ganodini fimu. - Amo fa:no, dilia da amo soge fifili, soge udiana agoane ilegema. Amo udiana afae afae soge dogoa ganodini moilai bai bagade afae ilegema. Amasea, dunu da mae ougili giadofale dunu eno medole legesea, e da hehenane amo moilai bai bagade ganodini gaga:su ba:mu. Dunu afae da dunu eno ema ha lai dunu hame be dunu eno mae ougili giadofale medole legesea, e da amo moilaiga hobeale ahoasea, gaga:su ba:mu. Fedege sia: agoane, dunu aduna da iwilaga ifa aba ahoasea, afae da ifa abasea goahei ea dialuma da da:ba:ga duga:gala:le eno dunu medole legesea, ifa abasu dunu da hobeale Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade udiana amo afaega masunu da defea. Moilai bai bagade udiana ilegemu da defea. Be moilai bai bagade afae fawane ilegesea, dunu da amoga hobeale ahoasea logo sedade ba:mu. Amasea, maga:me dabe imunu dunu da amo dunu baligisia, ougiba:le medole legemu. Be amo da defea hame. Bai amo dunu da ougiba:le o hanaiba:le ea na:iyado hame medole legei be mae ougili giadofale fawane medoi. Amaiba:le, na da dilima sia:sa. Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade udiana ilegema.
Dilia Hina Gode da dilia aowalali ilima ilegele sia:i defele dilia soge bu bagade hamosea, amola dilima imunu ilegele sia:i soge huluane dilima i dagosea, dilia moilai bai bagade udiana eno ilegema. (Dilia da na sia:i liligi huluane noga:le nabasea amola dilia Hina Godema asigisia amola Ea olelesu defele esalea, E da amo soge dilima imunu.) 10 Wadela:i hame hamosu dunu da udigili bogosa:besa:le, amola dilia da soge Hina Gode da dilima iaha amo ganodini wadela:i hame hamosu dunu udigili medole legesa:besa:le, Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilale bai bagade ilegema.
11 Be dunu afae da ougiba:le amola hanaiba:le ema ha lai dunu medole legesea amola ea maga:me da ahoa, amasea e da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagadega hi esalusu gaga:musa: ahoasea, 12 amo dunu hi moilai asigilai dunu ilia da e da ilima misa:ne sia:mu. Amasea, ilia da medole bogoi dunu amo ea fi dabe iasu dunu ema imunu. Amola amo dunu da fasu dunu medole legemu. 13 Agoai dunuma mae asigima. Amo fasu dunu da Isala:ili fi ganodini esalumu hamedei. Dilia da hahawane hou ba:ma:ne, amo dunu medole legema.
Musa: Soge Alalo Ilegei
14  Mousese ea Malasu 27:17Dilia na:iyado dunu ea soge alalo amo mae afadenema. Amo ilegei ilia da musa: hemonega soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha amo ganodini hamosu.
Ba:su Dunu
15  Idisu 35:30; Mousese ea Malasu 17:6; Ma:diu 18:16; Yone 8:17; 2 Golodia 13:1; 1 Dimodi 5:19; Hibulu 10:28Dunu afae fawane da ba:i dagoiba:le, dunu da wadela:le hamoi dagoi mae sia:ma. Ba:su dunu aduna o amo idi baligi ilia da wadela:i hou hamoi ba:i dagoi sia:sea fawane fofada:ma. 16 Be dunu afae da eno dunu gugunufinisimusa:, ogogole e da wadela:i hamoi dagoi sia:sea, 17 ela da Gode Ea ilegei sogebi amoga asili, gobele salasu dunu amola fofada:su dunu (amo esoga ilegei), ilia da amo dunu ilima fofada:mu. 18 Fofada:su dunu da amo hou noga:le fofada:mu. Be amo dunu da ogogole ea na:iyado Isala:ili dunu amo wadela:musa: sia:i dagoi ba:sea, 19 e da se nabasu amo se nabasu eno dunuma e da ogogoi defele lamu galu, amo lamu. Amasea, dilia da wadela:i hou fadegamu. 20 Amo hou, dunu huluane da nabimu. Amasea, ilia da beda:iba:le, agoai wadela:i hou bu hamedafa ba:mu. 21  § Gadili Asi 21:23-25; Gobele Salasu 24:19-20; Ma:diu 5:38Amo hou amoma mae asigima. Dunu da eno dunu medole legesea, amo dunu medole legema. E da eno ea si wadela:sea, ea si amola wadela:ma. Eno ea bese gusia, ea bese guma. Eno ea emo wadela:sea, ea emo wadela:ma.

*19:1: Yosiua 20:1-9

19:14: Mousese ea Malasu 27:17

19:15: Idisu 35:30; Mousese ea Malasu 17:6; Ma:diu 18:16; Yone 8:17; 2 Golodia 13:1; 1 Dimodi 5:19; Hibulu 10:28

§19:21: Gadili Asi 21:23-25; Gobele Salasu 24:19-20; Ma:diu 5:38