35
Hina Gode da Lifai Dunu ilima Moilai Bai Bagade Ilelegei
* Yosiua 21:1-42Isala:ili dunu da Moua:be umi sogega esalu. Yodane Hano da ilima guma:dini ba:i amola Yeligou moilai bai bagade da hano guma:dini dialu. Moua:be umiga, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunuma adoma. Ilia soge amola liligi lai amoga ilia da moilai mogili amola ohega ha:i manu soge amo moilai sisiga:le diala, amo Lifai dunu da amogawi esaloma:ne, ilima sagoma:ne sia:ma. Lifai dunu da amo moilai gagulaligimu amola ilia da amo ganodini esalumu. Ilia da ohega ha:i manu soge ilia bulamagau amola eno ohe fofoi amo ganodini laloma:ne gagulaligimu. Ohega ha:i manu soge da moilai gagoi amoga muni, gadili asili, 450 mida defei la:ididili amola la:ididili masa:ne ba:mu. Amasea, amo alalo defei da hegomai biyaduyale ba:mu. Amola la:idi defei biyaduyale afae afae ea defei da 900 mida ba:mu. Amola moilai bai bagade da amo sogebi ea dogoadafa ba:mu. Dilia Lifai dunu ilima Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade gafeyale gala ima. Amogawi, dunu da eno dunu momabo giadofale medole legesea, e da amo Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagadega hobeale ahoasea, gaga:i dagoi ba:mu. Amola, dilia Lifai dunu ilima moilai bai bagade 42 eno ima. Amola gilisili, amo moilai bai bagade ilia ohega ha:i manu soge ilima ima. Ilima iasu huluane da moilai bai bagade 48 agoane ba:mu.
Dilia Isala:ili fi afae afae ilia soge ganodini, Lifai dunu ilima moilai bai bagade ima. Soge bagade amo ganodini, moilai bai bagade bagohame ima. Soge fonobahadi amo ganodini, moilai bai bagade bagahame ima.
Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai Bai Bagade
(Mousese Ea Malasu 19:1-13; Yosiua 20:1-9)
Mousese ea Malasu 19:2-4; Yosiua 20:1-9Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 10 “Isala:ili dunuma amane sia:ma, ‘Dilia Yodane Hano degele, Ga:ina:ne sogega dasea, 11 Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade amogawi dunu da eno dunu momabo giadofale fane legesea, amoga hobeamusa: ilegema.
12 Amogawi, e da bogoi dunu ea maga:me dabe imunu fi dunu amoga gaga:su ba:mu. Dunu da eno dunu medole legesea, amo dunu huluane ba:ma:ne mae fofada:ne medole legemu da sema bagade. 13 Moilai bai bagade gafeyale gala amo ilegema. 14 Moilai bai bagade udiana amo Yodane Hano gusudili ilegema. Amola moilai bai bagade udiana eno Yodane Hano guma:dini ilegema. 15 Amo moilai bai bagade ilia da Isala:ili dunudafa amola ga fi dunu (amo da Isala:ili soge ganodini dafawane fi esala o sofe misi fawane esala) amo ilima Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade dialebe ba:mu. Nowa da momabo giadofale eno dunu fane legesea, e da amo moilai bai bagade amoga hobeale masunu logo ba:mu.
16-18 Be dunu afae da gegesu liligi (gula o gele o ifaga hamoi) amoga dunu eno fane legesea, e da fasudafa hou hamobeba:le, dilia amo dunu fane legema. 19 Bogoi dunu ea sosogo fi gadenene esalebe dunu da amo fane legesu dunuma dabe fane legema:ne sia:ma. E da amo fasu dunu ba:sea, fane legemu da defea.
20 Dunu afae da eno dunu higabeba:le, amo dunu gisalu gala:le o igi o ifaga gala:le medole legesea, e da fasudafa hamobeba:le, dilia medole legema. 21 O e da lobo usunawene fabeba:le, eno dunu medole legesea, e da fasudafa hamobeba:le, amo dunu medole legema. Bogoi dunu ea sosogo fi gadenenedafa esalebe dunu da amo fasu dunu medole legema:ne sia:ma. E da amo fasu dunu ba:sea, fane legemu da defea.
22 Be dunu da eno dunuma mae higale amola momabo giadofale amo dunu gisalu gala:sea o igi o ifaga gala:le medole legesea, 23 o e da eno dunu mae ba:le, e da igi galagaiga dunu amo da ea ha lai hame, e da ema se imunu hame hanai, amo dunu momabo giadofale medole legesea, 24 agoai hou ba:sea, Isala:ili dunu da ilima fofada:sea, ilia da momabo giadofale fasu dunu gaga:mu. Amola maga:me dabe imunu dunuma amo dunu mae medole legema:ne sia:ma:mu. 25 Isala:ili fi dunu huluane da bogoi dunu ea gadenene fi esalebe dunu amo momabo giadofale medole legesu dunu mae medoma:ne, amo gaga:ma:ne sia:ma. Be ilia da amo dunu Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade amoga e da hobea:i, amoga bu oule masa:ne sia:ma. Amogawi e da esalumu. Gobele salasu Ouligisu Dunu, (amo esoga hawa: hamonana dunu), e da bogosea fawane yolesimu. 26 Be momabo giadofale fane legesu dunu da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade (amoga e da hobea:i), amo udigili yolesisia, 27 amola bogoi dunu ea gadenene fi esalebe dabesu dunu da amo dunu ba:beba:le, e medole legesea, amo dabe iasu da fane legesudafa agoane hame ba:mu.
28 Momabo gaidofale fane legesu dunu da dafawane Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade ganodini esalebe da gadili mae asili esaloma:mu. Gobele salasu Ouligisu Dunu da bogoi dagoiba:le fawane, e da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade yolesili, hi diasuga buhagima:mu. 29 Amo malasu da dilia amola diligaga fi, dilia habidili esalea, amo hamoma:ne hamoi dagoi.
30  Mousese ea Malasu 17:6, 19:15Dunu da fane legesu hou hamosea, dilia fofada:lalu, ba:su dunu adunaga o osea:iga dafawane ilia ba:i dagoi sia: amo nababeba:le fawane, amo dunu medole legema. Ba:su dunu afaega fawane nabi sia:sea, dilia amo dunu medole legemu da hamedei. 31 Be fane legesu dunu ea se iasu da e medole legemu fawane. E da bidi subiba:le, amo yolesimu da hamedei. 32 Amola Isala:ili dunu da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade amoga hobea:i ba:sea, amola e da gobele salasu Ouligisu Dunu mae bogole, e da su ianu, hi diasua buhagimusa: dawa:sea, dilia da ea logo hedofama. 33 Dilia da dilia esalebe soge amo ledo hamosa:besa:le, amo logo mae doasima. Fane legesu hou da soge gugunufinisisa. Amola amo ledo hamoi sema dodofesu hou da afadafa fawane. Amo da fane legesu dunu amo medole legemu fawane. 34 Dilia esalebe soge amo ledo hamoma:ne, mae wadela:lesima. Bai Na da Hina Gode, amola Na da Isala:ili fi ganodini esalebeba:le.”

*35:1: Yosiua 21:1-42

35:9: Mousese ea Malasu 19:2-4; Yosiua 20:1-9

35:30: Mousese ea Malasu 17:6, 19:15