21
Lifai Fi Dunu Ilia Moilai Bai Bagade
Lifai fi ouligisu dunu da gobele salasu dunu Elia:isa, Yosiua (Nane egefe) amola Isala:ili dunu fi huluane ilia ouligisu dunu ilima misi. * Idisu 35:1-8Amogawi, Siailou sogebi amo Ga:ina:ne soge ganodini, ilia da ilima amane sia:i, “Hina Gode da Mousesema ninia da moilai bai bagade amo ganodini esaloma:ne amola amo sisiga:le ninia ohe fi soge amola ninima ima:ne sia:i.” Amaiba:le, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i amo defele, Isala:ili dunu da Lifai dunuma moilai bai bagade amola sogebi ilia soge amo ganodini mogili, ilegele, ilima i. Ilia degabo amo Lifai fi afae amo Gouha:de fi ilima moilale i. Gobele salasu dunu Elane egaga fi ilima ilia da moilai bai bagade galoyale amo Yuda, Simione amola Bediamini ilia soge amo ganodini i.
Gouha:de fi enoma ilia da moilai bai bagade nabuane gala Ifala:ime, Da:ne amola Eso Dabe la:idi Ma:na:se ilia soge ganodini galu i.
Ilia da moilai bai bagade galoyale amo Isaga, A:sie, Na:fadalai amola Eso Mabadi la:idi Ma:na:se fi ilia soge ganodini galu, amo Gesione fi ilima i.
Ilia da moilai bai bagade fagoyale amo Liubene, Ga:de amola Sebiulane ilia soge ganodini galu, amo Milalai fi ilima i.
Isala:ili dunu da ululuale ilegele, amo moilai amola sisiga:le dialu ohe fi soge, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele Lifai fi dunuma i.
- 10 Ilegesu age. Moilai bai bagade amo da Yuda soge amola Simione soge amo ganodini dialu, ilia da Elane egaga fi afae amo Gouha:de dunu (ilia da Lifai egaga fi) moilai bai bagade dio da hagudu dedei. 11 Ilia da Aba (Aba da A:nege eda) amo moilai bai bagade ea dio wali da Hibalone, Yuda agolo soge ganodini gala, amo amola ohe fi soge amo sisiga:le dialu lai dagoi. 12 Be amo moilai bai bagade ea soge amola ea moilai fonobahadi huluane da Yefane ea mano Ga:ilebe ema ia dagoi ba:i.
13 Gobele salasu dunu Elane egaga fi da Hibalone (Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade afae) amo lale amola eno moilale bai bagade lai amo Libina,
14 Ya:de, Esedimou, 15 Houlone, Dibe, 16 Aini, Yada amola Bedesimese amola ilima sisiga:le dialu ohe fi soge lai. Ilia da Yuda amola Simione fi ilima moilai bai bagade sesegeyale lai dagoi. 17 Bediamini soge amoga ilia da moilai bai bagade biyaduyale lai amo Gibione, Giba, 18 A:nadode amola A:lamone amola amo moilai bai bagade sisiga:le dialu ohe fi sogebi. 19 Huluane da galoyale moilai bai bagade amola ilima sisiga:le dialu ohe fi sogebi. Gobele salasu dunu, Elane egaga fi da amo moilai bai bagade lai dagoi.
20 Eno Lifai sosogo fi Gouha:de fi amo ganodini esalu, ilia da Ifala:ime fi ilima moilale bai bagade lai. 21 Ilia da moilai bai bagade biyaduyale lai. Amo da Siegeme amola ea ohe fi sogebi, (Siegeme da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai Ifala:ime agolo soge ganodini galu), Gisa, 22 Gibasa:ime amola Bede Houlone amola amo moilai ilia sisiga:le dialu ohe fi sogebi. 23 Ilia da Da:ne ea soge amoma moilai bai bagade biyaduyale lai. Amo da Eledige, Gibidone,
24 A:iyalone amola Ga:idelimane amola ilima sisiga:le dialu ohe fi sogebi amo lai.
25 Ilia da Eso Dabe Mana:se fi ilima moilai bai bagade aduna lai amo Da:iana:ge amola Ga:idelima:ne amola amoma sisiga:le dialu ohe fi sogebi. 26 Amo sosogo fi Gouha:de fi amo ganodini esalu da moilai bai bagade nabuane gala huluane amola amo moilai bai bagade ilia ohe fi sogebi lai.
27 Lifai gilisisu eno amo Gesione dunu da Eso Mabadi Ma:na:se fi ilima moilai bai bagade aduna lai. Amo da Goula:ne (Ba:isa:ne soge ganodini, Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade afadafa) amola Bisidila amola ela sisiga:le dialebe ohe fi sogebi. 28 Ilia da Isaga fi ilima moilai bai bagade biyaduyale amola ilima sisiga:i ohe fi sogebi lai. Amo da Gisione, Da:bela:de, 29 Yamade amola Enega:nimi. 30 Ilia da A:sie fi ilima moilai bai bagade biyaduyale amola ilima sisiga:le dialu ohe fi sogebi lai. Amo da Maisa:le, A:badone, 31 Helegade amola Lihoube.
32 Ilia da Na:fadalai fi soge ilima moilai bai bagade udiana amola ilia ohe fi sogebi lai. Amo da Ga:lili soge ganodini Gedese (Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade afae), Ha:modedo amola Gada:ne. 33 Gesione fi ilia fi huluane da moilai bai bagade galoyale gala amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi lai dagoi.
34 Lifai fi eno da Milalai fi. Ilia da Sebiulane soge amoga moilai bai bagade amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi biyaduyale lai dagoi. Amo da Yogenia:me, Gada, 35 Dimina amola Na:ihala:le.
36 Ilia da Liubene fi soge amoga moilai bai bagade biyaduyale amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi lai. Amo da Bisa, Ya:iha:se, 37 Gedimode amola Mefa:ide. 38 Ilia da Ga:de fi soge amoga moilai bai bagade biyaduyale amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi lai. Amo da La:imode, Ma:ihana:imi, 39 Hesiabone amola Ya:isa. 40 Milalai fi ilima iasu huluane da moilai bai bagade nabuane ilegele i dagoi. 41 - 42 Soge amo Isala:ili dunu da lai amoga ilia da fifili, mogili Lifai dunuma i. Ilia da moilai bai bagade amola gebo fi ha:i nasu sogebi amo moilai sisiga:le dialu amo 48agoane Lifai dunuma i dagoi.
Isala:ili da Soge Huluane Gesowale Fima:ne Lai
43 Amaiba:le, Hina Gode da soge huluane amo e da ilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo Isala:ili fi ilima i. Ilia soge huluane lale, moi dogole hahawane fi.
44 Hina Gode da ilia aowalali ilima ilegele sia:i defele, E da ilima olofosu amola helefisu i. Ilima ha lai afae da ilima hasalimu hamedei ba:i. Bai Hina Gode da ilima hasalasu hou i dagoi. 45 Hina Gode da Isala:ili dunuma Ea ilegele sia:i liligi amo huluane afae mae fisili, hahamoi dagoi.

*21:2: Idisu 35:1-8