22
Yosiua da Eso Mabadi La:idi Isala:ili Fi amo Ilia Sogega Asunasi
Amalalu, Yosiua da Liubene fi, Ga:de fi amola Eso Mabadi la:idi Mana:se fi huluane gilisima:ne sia:i. * Idisu 32:20-32; Yosiua 1:12-15E da ilima amane sia:i, “Dilia da liligi huluane amo Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese dilima hamoma:ne sia:i amo huluane hamoi dagoi. Amola dilia da na hamoma:ne sia:i huluane nabasu. Eso huluane, dilia da dilia na:iyado Isala:ili dunu amo hame yolesi. Dilia da dawa:iwane Gode Ea sia: nabawane hamonanusu. Be wali, dilia Hina Gode da Ea ilegele sia:i defele, dilia Isala:ili yolalali ilima olofosu i dagoi. Amaiba:le, soge amo Yodane Hano eso mabadi la:idi amo dilia ilegei amola Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da dilima i, amo sogega buhagima. Dilia hamoma:ne sia:i amo Mousese da dilima olelei amo noga:le nabima. Dilia Hina Godema asigima, Ea hanai hamoma, Ea hamoma:ne sia:i noga:le nabima amola mae fisili, dilia dogoga, dilia asigi dawa:suga amola dilia da:i hodo huluane amoga Ea hawa: asigiwane hamoma. 6-8 Yosiua da ili asunasi. E da Gode Ea hahawane dogolegelewane fidisu ilima sia:i. E amane sia:i, “Dilia da bagadewane gaguiwane dilia sogega masunu. Dilia da ohe fi, silifa, gouli, balasi, ouli amola abula bagohame gala. Dilia sogega ahoasea, dilia fi dunu eno ilima dilia liligi dilima ha lai dunuma lai amo mogili ilima ima.” Amalalu, ilia da fisili ilia sogega masunusa: asi. Mousese da soge amo Yodane Hano eso mabadi la:idi amo mogili Ma:na:se fi la:idi ilima i. Be Ma:na:se fi la:idi eno ilima Yosiua da soge Yodane eso dabe la:idi amo ilima i. Amola e da soge eno Isala:ili fi ilima i.
Amaiba:le, Liubene, Ga:de amola Eso Mabadi Mana:se, amo fi dunu da ilia sogega buhagi. Ilia da Siailou moilai bai bagade Ga:ina:ne soge ganodini, amoga Isala:ili dunu eno fisili, ilia soge amoga doaga:musa: asi. Ilia soge da Gilia:de. Ilia da amo soge, Hina Gode da Mousesema sia:i defele, lai dagoi.
Yodane Hano Bega Oloda Hamoi
10 Liubene fi, Ga:de fi amola Eso Mabadi Ma:na:se fi da Gilailode sogebiga doaga:loba (Gilailode da Yodane Hano eso dabe la:idi galu), ilia da hano bega: oloda bagade hamoi. 11 Ba:su dunu da Isala:ili fi dunu eno ilima amane sia:ne iasu, “Nabima! Liubene, Ga:de amola Eso Mabadi Mana:se amo fi dunu da Gilailode sogebi amo Yodane ninia la:idi amoga oloda hamoi dagoi.” 12 Isala:ili dunu da amo sia: nababeba:le, dunu huluane da Siailou moilaiga amo eso mabadili fi ilima gegemusa: gilisi.
13 Amalalu, Isala:ili dunu da gobele salasu dunu Elia:isa amo ea mano Finia:se, amo Liubene, Ga:de amola Eso Mabadi Ma:na:se fi dunuma sia:ma:ne asunasi. 14 Isala:ili bisilua dunu nabuane gala da Finia:se sigi asi. Eso dabe laidi fi nabuane gala da afae afae fi bisilua dunu afadafa ilia fi amoga asunasi. 15 Ilia da Liubene, Ga:de amola Eso Mabadi Mana:se fi dunu ilia soge Gilia:de amoga doaga:i. 16  Mousese ea Malasu 12:13-14Ilia da eso mabadi la:idi fi ilima amane sia:i, “Hina Gode Ea fi gilisi huluane da amane sia:sa, ‘Dilia da abuliba:le Isala:ili Hina Godema amo wadela:i hou hamobela:? Dilisu da oloda hamobeba:le, Gode Ea sia: hame nabasu. Dilia da Ema fa:no bobogesu hou yolesi dagoi. 17  Idisu 25:1-9Ninia wadela:i hou Bio goumia hamoi amo bu dawa:ma! Hina Gode da ninima olo bagade iabeba:le, ninia se bagade nabi. Amo se nabasu da wali diala. Bu wadela:le hamomu da hamedei. 18 Dilia da wali Ema fa:no bobogemu higama:bela:? Dilia da wali eso Ema odoga:sea, E da aya Isala:ili dunu huluane ilima ougimu. 19 Defea! Dilia soge amo ganodini dilia da Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: defele hame o ledo gala ba:sea, Hina Gode Ea soge eso dabe la:ididili (amo ganodini Ea Da:bena:gele abula diasu diala), amoga misa. Ninia gilisisu ganodini soge ilegema. Be dilia Godema hame nabasu hou hamosa:besa:le amola E da ninia da hame nabasu dunu dawa:sa:besa:le, ninia Hina Godema oloda eno mae hamoma. Ea olodadafa da gagui dagoi. 20  § Yosiua 7:1-26Sela ea mano A:iga:ne bu dawa:ma! E da Gode Ea sia:i amo liligi huluane da wadela:musa: ilegei dagoi, amo hame nabasu. Ea wadela:i houba:le, Hina Gode da Isala:ili dunu huluanema se iasu. A:iga:ne fawane hame be eno dunu amolawane, da ea wadela:le hou hamoiba:le bogoi.”
21 Liubene, Ga:de amola Eso Mabadi Ma:na:se fi dunu da Yodane Hano eso dabe la:idi fi amo bisilua dunuma bu adole i, 22 “Gasa Bagadedafa Gode da Hinadafa! Gasa Bagadedafa Gode da Hina Godedafa! Ninia amo hou hamoi E dawa:, amola dilia amolawane dawa:mu ninia da hanai. Ninia da hame nabasu hou hamoi ganiaba amola dafawaneyale dawa:su hou fisiagai ganiaba, dilia da nini medole legemu da defea gala:loba. 23 Ninia da Hina Gode Ea sia: mae nabawane ninisu oloda gobele sanasimusa: o gagoma amola hahawane gilisisu iasu hahamoma:ne hamoi ganiaba, Hina Gode Hisu da ninima se imunu da defea gala:loba. 24 Be hame mabu! Diligaga fi da hobea ninigaga fi ilima sia:sa:besa:le, ninia da beda:iba:le agoane hamosu. Ilia da ninigaga fi ilima agoane sia:sa:besa:le amane, ‘Ninia Isala:ili Hina Gode da dilia Gode hame. 25 E da Yodane Hano alalo amo da afafasu alalo, ninia amola dilia Liubene amola Ga:de amo afafama:ne ilegei dagoi.’ Amasea, diligaga fi da ninigaga fi ilia Hina Godema nodone sia:ne gadosu logo hedofasa:besa:le, ninia agoane hamoi.
26 Amaiba:le, ninia da oloda hamoi. Gobele salimusa: o Hina Godema iasu hamoma:ne hame hamoi. 27 Be amo da ninima, dilima amola ninigaga fi huluane ilima dawa:digima:ne olelesu agoane dialoma:ne hamoi. Amo wanonesisu ea olelesu da ninia eso mabadi fi da dafawane Hina Gode Ea ilegei sogebi amoga Ea hadigi abula diasuga Ema nodone sia:ne gadolala amola Ema Hahawane Gilisili Olofole Iasu amola Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele salasu iaha. Diligaga fi da ninigaga fi Hina Godema afafai, amo ilia sia:sa:besa:le agoane hamoi. 28 Ninia da agoane dawa:i galu. Amo hou fa:no agoane ba:loba, ninigaga fi da amane sia:la:loba, ‘Ba:ma! Ninia aowalali da oloda amo Hina Gode Ea olodadafa defele hamosu. Amo da hahawane iasu o gobele salasu hamoma:ne hame hamoi. Be ninia dunu amola dilia dunu nini huluanema dawa:digima:ne olelesu dialoma:ne.’ 29 Ninia da Hina Godema odoga:su hou hame hamomu. Ninia da Hina Godema fa:no bobogesu hou fisili, oloda amo da:iya Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele salasu amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne hamedafa hamomu. Ninia olodadafa afae fawane da ninia Hina Gode Ea olodadafa amo da Ea esalebe Da:bena:gele abula diasu ea midadi lela.”
30 Gobele salasu dunu Finia:se amola Isala:ili fi eso dabe la:idi esalebe bisilua dunu nabuane gala da Liubene, Ga:de amola Eso Mabadi Ma:na:se fi dunu ilia sia: nababeba:le, olofoi galu. 31 Gobele salasu dunu Elia:isa ea mano Finia:se, da ilima amane sia:i, “Wali ninia dawa:! Hina Gode da nini sigi esala! Dafawane! Dilia da Ema hame nabasu hou hame hamoi. Amaiba:le, Isala:ili da Hina Gode Ea se iasu hame ba:mu.”
32 Amalalu, Finia:se amola Isala:ili bisilua dunu da Liubene fi amola Ga:de fi Gilia:de sogega esalu fisili, Ga:ina:ne sogega buhagi. 33 Isala:ili dunu da hahawane ba:i amola Godema nodosu. Ilia musa: sia: amo gegemusa: amola soge amoga Liubene dunu amola Ga:de dunu da fi galu amo wadela:musa:, amo sia: yolesi dagoi.
34 Liubene fi dunu amola Ga:de fi dunu da amane sia:i, “Amo oloda da Hina Gode da Godedafa amo ninia huluanema dawa:digima:ne olelesu ba:su agoane.” Amaiba:le, ilia amo olodama “Dawa:digima:ne Olelesu Ba:su” dio asuli.

*22:2: Idisu 32:20-32; Yosiua 1:12-15

22:16: Mousese ea Malasu 12:13-14

22:17: Idisu 25:1-9

§22:20: Yosiua 7:1-26