32
Isala:ili Fi mogili da Yodane Hano Eso Midadi heda:su Gusudili Fi
(Mousese Ea Malasu 3:12-22)
Liubene fi amola Ga:de fi ilia ohe fofoi da bagohamedafa. Ilia da Ya:isa amola Gilia:de soge da ohe fofomu noga:idafa ba:beba:le, ilia da Mousese, Elia:isa amola Isala:ili ouligisu dunu ilima asili, amane sia:i, 3-4 “Hina Gode da fidibiba:le, Isala:ili dunu da amo soge (moilai A:dalode, Daibone, Ya:isa, Nimila, Hesiabone, Ilia:ile, Sibima, Nibou amola Bione) amo huluane fedelai dagoi. Amola ninia ba:loba amo soge da ohe fofomu noga:idafa ba:sa. Amaiba:le, ninia dilima edegesa. Ninia gaguli fima:ne, amo soge ninima ima. Nini da Yodane Hano degele, na:iyadodili amo lale fima:ne mae sia:ma.” Mousese da bu adole i, “Dilia fidafa Isala:ili dunu da gegena ahoasea, dilia da guiguda: esalumu da defeala:? Isala:ili dunu da Yodane Hano degele, soge amo Hina Gode da ilima ilegele i, amo ganodini fimu. Dilia da abuliba:le ili dogoa da:i dioma:ne sia:sala:? * Idisu 13:17-33Dilia musa: ada ilia agoane hamoi. Na da Ga:idesie Bania amogawi ili Ga:ina:ne soge hogoma:ne, asunasi. Ilia da asili, soge hogolalu, Esiegole Fago amoga doaga:i. Be ilia da buhagili, Isala:ili dunu da soge amo Hina Gode da ilima i, amo ganodini mae masa:ne, ilia dogo ganodini da:i dioma:ne egane sia:i. 10  Idisu 14:26-35Amo esoga, Hina Gode da ougi ba:i. E da amane ilegele sia:i, 11 ‘Na da dafawane ilegele sia:sa. Dunu huluane amo da Idibidi sogega misi amola lalelegesu ode 20 fisiagai amola amo ode idi baligili esala, ilia da soge amo Na da A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilima ima:ne ilegele sia:i, ilia da amo ganodini hamedafa masunu. Bai ilia da Nama hagai galu.’ 12 Amo da Isala:ili asigilai dunu huluanedafa. Be Ga:ilebe (Yifane, Ginesaide dunu amo egefe) amola Yosiua (Nane egefe) ela fawane da ganodini masunu. Bai ela fawane da Hina Godema hame hagai galu.
13 Hina Gode da Isala:ili dunu ilima ougi galu. Ea hamobeba:le, ilia da wadela:i hafoga:i soge amo ganodini ode 40 agoane udigili lalu. Amalalu, dunu huluanedafa da Ema ougima:ne hamoiba:le, ili da bogogia:i dagoi ba:i. 14 Amola wali dilia da ilia sogebi lai dagoi. Dilia da wadela:i fi gaheabolo amola dilia hame nabasu hou hamomuba:le, Hina Gode da bu Isala:ili fi ilima mihanane ougimu. 15 Dilia Liubene amola Ga:de fi dunu da wali Ema fa:no bobogemu higasea, E da bu Isala:ili dunu huluane wadela:i hafoga:i soge ganodini udigili laloma:ne yolesimu. Amola ilia da gugunufinisi dagoi ba:mu. Bai dilia hamobeba:le.”
16 Liubene amola Ga:de dunu da Mousesema misini, amane sia:i, “Ninia bisili ninia sibi gaga:ma:ne, gelega gagoma:ne amola ninia sosogo fi esaloma:ne osobo dogomusa:, logo doasima. 17 Amasea, ninia da ninia Isala:ili fi eno ilima gilisili gegemusa: masunu. Ninia da ilia doagala:su amo bisili masunu amola mae fisili, ilia da ilia sogedafa amo lale fi dagosea fawane buhagimu. Be ninia da amo gegemusa: ahoasea, ninia uda amola mano da goeguda: gagili sali moilai amo ganodini esalumu. Ilia amogawi fi dunu amoga hahawane gaga:i dagoi ba:mu. 18 Ninia da ninia diasudafa amoguda: hedolo hame buhagimu. Be Isala:ili dunu oda ilia huluane da ilima ilegei soge amo lai dagobeba:le fawane buhagimu. 19 Ilia da Yodane Hano na:iyadodili soge lasea, ninia da hame lamu. Bai ninia da Yodane Hano eso midadi heda:su gusudili lai dagoi.” 20 Mousese da bu adole i, “Dilia adomusa: fawane hanai galea, guiguda: Hina Gode ba:ma:ne, dilia gegena masusa: momagema! 21 Dilia gegesu dunu huluane da Yodane Hano degemu. Amasea, Hina Gode da ili ouligimu. Ilia da ilia ha lai amo doagala:le, amola Hina Gode da ili hasalili, 22 ilia soge huluane lale gagamu. Amalalu, dilia buhagimu da defea. Bai dilia da dia Hina Godema amola dilia Isala:ili fi hamoma:ne ilegei amo hamoi dagoi ba:mu. Amasea, Hina Gode da amo soge Yodane Hano eso midadi heda:su gusudili gala, da dilia sogedafa sia:mu. 23 Be na da dilima sisasu olelesa. Dilia da dilia hamomusa: sia:i ilegei amo giadofale hamosea, dilia Hina Godema wadela:le hamoi dagoi ba:mu. Sia: noga:le dawa:ma! Dilia wadela:i hou hamosea, Hina Godema wamolegemu da hamedei ba:mu. 24 Amaiba:le, dilia moilai dogoma amola sibi gagoi hamoma. Be dilia hamomusa: ilegele sia:i, amo noga:le hamoma.” 25 Ga:de amola Liubene fi dunu da Mousesema amane sia:i, “Hina! Ninia da dia hamoma:ne sia:i defele hamomu. 26 Ninia uda, mano, bulamagau amola sibi da Gilia:de soge moilai goeguda: esaloma:mu. 27 Be ninia huluane da Hina Godema fa:no bobogele gegemusa: momageiwane esala. Ninia da dia sia:i defele, Yodane Hano degele, gegena masunu.” 28  Yosiua 1:12-15Amaiba:le, Mousese da Elia:isa, Yosiua amola eno Isala:ili ouligisu dunu ilima amane hamoma:ne sia:i, 29 “Ga:de amola Liubene fi dunu da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:sea, amola gegemusa: Yodane Hano degesea, amola ilia da dili fidisia, amola Ga:ina:ne soge fi hasalasea, Gilia:de soge amo ilia gagulaligima:ne ilima ima.
30 Be ilia da dili gilisili gegemusa: Yodane Hano hame degesea, defea, ilia da dili defele Ga:ina:ne soge ganodini ilima ilegei soge mogi amo lamu.”
31 Ga:de amola Liubene fi dunu da bu adole i, “Hina! Ninia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i amo defele hamomu. 32 Ninia da guiguda: Yodane Hano eso midadi heda:su gusudili soge amo gagulaligima:ne, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i amo fa:no bobogele, Yodane Hano degele, Ga:ina:ne soge fi dunuma gegemusa: masunu.”
33 Amaiba:le, Mousese da Ga:de amola Liubene fi amola Ma:na:se fi dogoa mogi la:idili, ilima A:moulaide hina bagade Saihone amola Ba:isia:ne hina bagade Oge amo ela soge huluane ilima ilegele i. E da amo soge ea moilai huluane amola soge amoga sisiga:le diala, amo huluane ilima i. 34-36 Ga:de fi dunu da musa: gagili sali moilai mugului (amo Daibone, A:dalode, Aloua, A:dalodi Sioufa:ne, Ya:isa, Yogebiha, Bede Nimila, amola Bede Ha:ila:ne) amo huluane bu hiougi. 37-38 Liubene fi dunu da moilai amo Hesiabone, Ilia:ile, Giliada:ime, Nibou, Ba:ile Mione amola Sibima bu gagui. Ilia da moilai huluane amo ilia bu gagui amoma dio gaheabolo asuli. 39 Ma:ige (Ma:na:se egefe) amo ea fi da Gilia:de soge doagala:le, golili sa:ili, gesowale lai. Ilia da A:moulaide dunu amogawi esalu amo gadili sefasi. 40 Amaiba:le, Mousese da Gilia:de soge amo Ma:ige fi ilima i. Amola ilia da amogawi esalu.
41 Ya:ie (Ma:na:se fi dunu) da moilai mogili doagala:le lai. E da amo moilai amoma ‘Ya:ie ea Moilai’ dio asuli. 42 Nouba da Gina:de moilai bai bagade amola moilai huluane amoga sisiga:le dialu, amo doagala:le gesowale lai. E da Gina:de moilai amoma hina: dio Nouba amo asuli.

*32:8: Idisu 13:17-33

32:10: Idisu 14:26-35

32:28: Yosiua 1:12-15