13
Desega Ahoasu Dunu
(Mousese Ea Malasu 1:19-33)
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili fi fagoyale gala afae afae amoga ouligisu dunu afae ilegema. Amalalu, amo dunu fagoyale ilia da Ga:ina:ne soge (amo Na da Isala:ili dunuma imunu gala) amo ea hou hogoma:ne, desega masa:ne asunasima.” 3-15 Mousese da Gode Ea hamoma:ne sia:i nabi dagoi. Ilia da Ba:ila:ne wadela:i sogega esalu amola amogawi e da amo ouligisu dunu asunasi.
Fi Ouligisu Dunu (Desega Masa:ne Asunasi)
Liubene Sia:miua (Sa:ge ea mano)
Simione Sia:ifa:de (Houlai ea mano)
Yuda Ga:ilebe (Yifane ea mano)
Isaga Aiga:le (Yousefe ea mano)
Ifala:ime Housia (Nane ea mano)
Bediamini Ba:ladai (La:ifiu ea mano)
Sebiulane Ga:diele (Soudai ea mano)
Ma:na:se Ga:dai (Susai ea mano)
Da:ne A:miele (Gima:li ea mano)
A:sie Sidie (Maigele ea mano)
Na:fadalai Nabi (Fofosai ea mano)
Ga:de Giuele (Ma:igai ea mano)
16 Amo dunu dedei da desega ahoasu dunu amo Mousese da Ga:ina:ne soge ba:la masa:ne asunasi. Mousese da Housia (Nane ea mano) ea dio afadenene, Yosiua dio asuli.
17 Mousese da desega ahoasu dunu asunasilaloba, e da ilima amane sia:i, “Guiguda:nini asili, ga (north) amoga masa. Asili, Ga:ina:ne ga (south) sogega doaga:le, amalu agolo sogega ba:la masa. 18 Soge ea hou ba:ma. Dunu amo ganodini esalebe ilia idi hogoma. Amola ilia da gasa bagade o gasa hame amo hou hogole ba:ma.
19 Osobo da ha:i manu heda:mu noga:i o wadela:i hogole ba:ma. Amola dunu da udigili moilai ganodini esala o gasawane gagili sali esala, amo hogoma.
20 Osobo da nasegagila:? Soge amoga da ifa ganabela:? Amo huluane hogole ba:ma. Amola fage amo sogega galebe, amo bu gaguli misa. (amo oubi ganodini, waini fage da muni yoi agoane hamosu.)
21 Amaiba:le, ilegei dunu ilia da ga (north) amoga asili, soge amo da ga (south) diala soge amo wadela:i soge Sini amoga muni asili, Lihoube moilai (Ha:ima:de adobo gigadofa ahoasu gadenene) amoga doaga:i. 22 Ilia da hidadea soge ea ga (south) la:idi asili, Hibalone moilai bai bagade amoga doaga:i. Amogawi, dunu bagadedafa fi dunu ilia dio amo da A:ina:ge, amo iligaga fi (Ahaima:ne, Siesai amola Da:lamai) esalebe ba:i. (Ilia da hemonega Hibalone moilai bai bagade hiouginanawane ode fesuale agoane gidigili, Soua:ne moilai bai bagade Idibidi soge ganodini gagui). 23 Desega ahoasu dunu da Esiegole Fago amoga doaga:le, ilia da waini efe amoda damuni fasili gaguli asi. Amo amodaga legei da waini fage gagabu bagade galu. Amo da dioi bagadeba:le, dunu aduna da amo ifaga la:gili, gisawene ahoasu. Ilia eno ifa fage amo ‘bomegala:nade’ amola ‘figi’ gaguli misi. 24 (Amo soge ea dio da Esiegole Fago - dawa:loma:ne da ‘waini fage gagabu’ - Bai amogawi Isala:ili dunu da waini fage damuni fasi).
25-26 Desega ahoasu dunu da eso 40amoga soge hogolalu, bu Mousese, Elane amola Isala:ili dunu Ga:idesie soge, wadela:i hafoga:i soge Ba:ila:ne amo ganodini esala, amoga buhagi. Ilia ba:i liligi huluane olelei amola waini fage gagabu ilia gaguli misi, amo olei. 27 Ilia da Mousesema amane sia:i, “Ninia da soge huluane noga:le ba:i. Osobo da noga:i amola nasegagi. Amo soge ea ha:i manu fage afae da goea. 28 Be dunu fi amogawi esalebe da gasa bagade ba:i. Amola ilia moilai da gasa bagade gagui amola gagili sali agoane hamoi dagoi. Amola ninia da bagadedafa dunu fi, amo A:ina:ge egaga fi, amogawi esalebe ba:beba:le bagade hihini ba:i. 29 A:malege fi da amo soge ea ga (south) la:idi esala. Amola agolo soge ganodini, Hidaide dunu fi, Yebiusaide amola A:moulaide dunu esalebe ba:sa. Amola Medidela:inia Hano Wayabo Bagade bega: amola Yodane Hano bega:, amogawi Ga:ina:ne dunu da fi esala.
30 Isala:ili dunu da Mousesema egane sia:beba:le, Ga:ilebe da ilima ouiya:ma:ne sia:i. E amane sia:i, “Ninia wahadafa ilima doagala:mu da defea. Ninia gasa da amo soge hasalimu defele gala.” 31 Be desega ahoasu dunu amo da Ga:ilebe ili gilisili asi, ilia amane sia:i, “Hame mabu! Ninia da gasa hame. Amo dunu doagala:mu da hamedei. Amo dunu ilia gasa da ninia gasa baligi dagoi.” 32 Amaiba:le ilia da eno Isala:ili dunuma ilia soge ba:i amoga ogogole ba:i sia:ne olelei. Ilia amane sia:i, “Amo soge da ha:i bagade. Ha:i manu heda:i da esalebe dunu amo sadimu hamedei. Dunu huluane ninia ba:i da sedadedafa.
33  * Mui 6:4Ninia da A:ina:ge egaga fi dunu bagadedafa ba:i. Ninia da ilia da:i ba:beba:le, ninia da:i da danuba: agoane defele dawa:i. Amola ilia da nini ba:beba:le, danuba: defele agoane dawa:i.

*13:33: Mui 6:4