12
Milia:me da Se Iasu Ba:i
Mousese da Giusiai soge uda lale esalu. Amaiba:le, Milia:me amola Elane da amoga hahawane hameba:le, egane sia:i. Ela da amane sia:i, “Hina Gode da Mousese ea lafidili fawane sia:bela:? Hame mabu! E da ania lafidili amola sia:dasu:.” Hina Gode da elea egasu sia: nabi. (Mousese da bodogi dunu esalu, gasa fi hame dawa:i. Ea bodogi hou da osobo bagade dunu eno huluane ilia asaboi hou baligi dagoi.)
Hedolowane, Hina Gode da Mousese, Elane amola Milia:me ilima amane sia:i “Dilia udiana! Gadili misa! Na Abula Diasuga misa!” Ilia da asi. Hina Gode da mu mobi ganumu ganodini gudu sa:ili, Abula Diasu ea logo holeiga lelu, amane wei, “Elane! Milia:me!” Ela da elea midadi aliaguda:i. Hina Gode da amane sia:i, “Na alima sia:be goe nabima! Balofede dunu ilia da dilia gilisisu ganodini esalea, ili da Na ba:ma:ne, Na da ilia esala ba:su ganodini maha amola ilia simasia ganodini ilima sia:sa.
* Hibulu 3:2Be Na da Na hawa: hamosu dunu Mousesema sia:sea, hou hisu da ba:sa. Na da e amo Na Isala:ili fi dunu huluane ouligima:ne ilegei. Amaiba:le, Na da ea odagia moloiwane idinamasu agoane mae dawa:le sia:sa. E da Na da:i defele ba:i dagoi. Alia da Na hawa: hamosu dunu ema ha laiwane sia:mu da defea hame!”
Hina Gode da elama ougi galu. Amaiba:le, E da ahoanoba, 10 amola mu ganumu da Abula Diasu fisili, Milia:me ea gadofo da lebolosi oloi madelale, ahea:iai agoane ba:i. Elane da ea dalusi amo lebolosiga dedeboi ba:beba:le, 11 e da Mousesema amane sia:i, “Hina! Fidima! Ania da gagaoui agoane wadela:le hamoi. Be ania se bagade nabima:ne, logo mae doasima. 12 E da liligi bogoiwane lalelegei amo ea hu la:idi dasaidafa ba:sa, agoane ba:mu da defea hame. Dia amo logo hedofama!”
13 Amaiba:le, Mousese da Hina Godema amane wei, “Gode! E uhinisima!”
14  Idisu 5:2-3Hina Gode da bu adole i, “Ea ada da ea odagia defo adugagala:i ganiaba, e da ea gogosiasu dawa:ma:ne eso fesuale agoane dialumu. Amaiba:le, e da fisisu gadili eso fesuale esaloma:ne, sefasima. Amalalu, e ganodini oule misunu da defea.” 15 Ilia da Milia:me fisisu gadili oule asili, fisisu logo ga:le fisiagai. E da eso fesuale gadili ouesalu, amalalu ilia da e bu ganodini oule misi. Amalalu, ilia da bu logoga ahoasu.
16 Ilia da Hasilode soge fisili asili, wadela:i hafoga:i soge ea dio Ba:ila:ne amo ganodini ilia abula fisisu bu hiougi.

*12:7: Hibulu 3:2

12:14: Idisu 5:2-3