11
Dabila Sogebi
Isala:ili dunu da se nababeba:le, Hina Godema sia:ga gegei. Hina Gode da ilia egasu sia: nababeba:le, ougi ba:i. E da ilima lalu i. Amo lalu da ilia gilisisu ganodini nenanu, ilia fisisu la:idi afae gugunufinisi dagoi. Isala:ili dunu da Mousesema, ili fidima:ne dini wele sia:i. Amalalu, Mousese da Hina Godema sia:ne gadoi. Amalalu, lalu da haba:doi. Amaiba:le, ilia da amo sogebi amoga Dabila dio asuli. Bai amogawi Hina Gode Ea lalu da ilia gilisisu ganodini nenemegiwane nenanu.
Mousese da Ouligisu Dunu 70agoane Ilegei
Isala:ili dunu da logoga ahoanoba, ga fi dunu mogili amola da ili gilisili lalu. Ilia da hu manusa: bagade hanai galu. Amola Isala:ili dunu ilia amola da egai. Ilia amane egane sia:i, “Ninia da hu manu da defea. Idibidi soge ganodini ninia da menabo ninia hanai defele bidi mae iawane mai dagoi. Ha:i manu, doagi, agilima, ‘ligi’, ania:ni amola galu ninia mai, amo bu dawa:ma. Be wali ninia gasa da hamedei. Wali ninia da ha:i manu hame gala. Eso huluane ninia da ‘ma:na’ fawane naha!”
* Gadili Asi 16:31(‘Ma:na’ da oso fonobahadi agoane ba:i. E da ahea:iai amola bua: gilisi agoane ba:i. 8-9  Gadili Asi 16:13-15‘Ma:na’ da oubi baeya amola gilisili fisisu amogai gasia sa:i. Golale hahabe, Isala:ili dunu da asili, ‘ma:na’ goudane o fa:ne ‘falaua’ hamosu. Amalalu, ilia da amo liligi egegele, ga:gisu. Ea heda da agi amo olife susuligiga gilisili gobei agoane ba:i.)
10 Isala:ili dunu huluane da ilia abula diasu logo holei gadenene gilisili egane sia: dasu. Amola Mousese da amo sia: nabi. Hina Gode da ilima ougi bagadeba:le, Mousese amola da se nabi. 11 E da Hina Godema amane sia:i, “Di da abuliba:le nama se ibala:? Abuliba:le, Di da nama hahawane hame gala. Dia da abuliba:le amo dunu ouligima:ne na ilegebela:? 12 Na da amo dunu hame hahamoi. Ili da na hame hahamone lalelegei. Na da amo dunu ouga:ne, mano dudubu agoane ouga:ne asili, soge amo Di da ilia aowalali ilima ima:ne ilegele sia:i, amoga masunu da defea hame. Di abuliba:le, na agoane hamoma:ne sia:sala:? 13 Na da habodili hu amo dunu huluane defele moma:ne lama:bela:? Ilia da mae fisili egane hu manusa: edegelala. 14 Na nisu amo dunu ouligimu da hamedei. Hawa: hamosu bagadeba:le, amo da hamedei. 15 Di da nama agoane hamomu na higa:i. Nama asigima! Dia na fane legema! Amasea, na da Dia nama dodona:gi hou bu hame ba:mu.”
16 Hina Gode da Mousesema amane sia:i “Dunu noga:idafa (dunu eno da amo dunu da ouligisu dunu noga:iwane dawa:sa) agoai dunu 70 agoane gagadole, Nama Na abula diasuga oule misini, dima dafulili leloma:ne sia:ma. 17 Na da gudu sa:ili amogawi dima sia:mu. Amola Na da A:silibu Na dima i amoga lale, ilima imunu. Amasea, di fawane da Isala:ili dunu hame ouligimu. Be ilia amola di gilisili dilia Isala:ili dunu ouligima:mu. 18 Amola wali, Isala:ili dunuma amane olelema, ‘Aya misunu hou momagema:ne, dilia hou dodofema. Dilia da hu manu ba:mu. Hina Gode da dilia egane hu manusa: hanai sia: amola dilia da Idibidi soge ganodini baligili hahawane ba:i, amo egasu sia: E da nabi dagoi. Wali, Hina Gode, da dilima hu moma:ne imunu, amola dilia da amo moma! 19 Dilia da amo esohaga afae o aduna o biyale o nabuane o20 amogamusu fawane hame manu. 20 Be oubi afae amoga, dilia da eso huluane sadini manu. Amasea, dilia da hu mai amoga sadiba:le, hu da fedege agoane dilia ge gelabadili hulu aduga:le sa:imu, amola dilia da oloiba:le isomu. Bai dilia da Hina Gode (E da dilia gilisisu ganodini esala) amo higasu, amola dilia da egane Ema dilia da Idibidi soge fisimu da defea hame galu amane sia:dasu.” 21 Mousese da Hina Godema amane sia:i, “Na da dunu 600,000 agoane ouligilala. Amola Di da ilima oubi afae amoga manu defele hu imunu sia:sa. 22 Bulamagau amola sibi amo ilia sadini moma:ne defele medole legemu ba:ma:bela:? Menabo huluane wayabo bagade ganodini diala da ili sadini moma:ne defelela:?” 23 Hina Gode da ema bu adole i, “Di adi dawa:bela:? Na gasa da baligili bagade hamela:? Na sia:i liligi da ba:ma:bela:? O hame ba:ma:bela:? Di da hedolowane ba:mu!”
24 Amalalu, Mousese da gadili asili, Isala:ili dunu ilima Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i alofele i. E da ouligisu dunu 70 gagadole, Abula Diasu sisiga:le leloma:ne sia:i.
25 Amalalu, Hina Gode da mu mobi ganodini gudu sa:ili, ema sia:i. E da A:silibu amo E da musa: Mousesema i, amo Ea gasa lale, ouligisu dunu 70 ilima i. A:silibu da amo ouligisu dunuma aligila sa:ili, ilia da Gode Sia: Alofesu dunu (balofede) agoane afadafa fawane wele, bu hame wei.
26 Be ouligisu dunu 70 gilisisu amo ganodini, dunu aduna amo Eleda:de amola Mida:de, ela da fisisu mae yolele, Abula Diasu amoga hame asi ba:i. Be fisisu amo ganodini, A:silibu da elama aligila sa:ili, ela amola balofede dunu agoane wele ba:la:lusu.
27 Isala:ili ayeligi afae da hehenane, Eleda:de amola Mida:de elea hou amo Mousesema olelei.
28 Amalalu, Yosiua (Nane egefe. E da ea ayeligi eso amogainini muni, amo esoga doaga:le, Mousese ea fidisu dunu esalusu) e da Mousesema amane sia:i, “Hina! Amo dunu ilia logo hedofama!”
29 Be Mousese da bu adole i, “Di da na hou dawa:beba:le mudasala:? Mae dawa:ma! Na da agoane hanai! Hina Gode da Ea A:silibu amo Ea fi dunu huluane ilima ianu, ilia huluane balofede dunu agoane wele ba:la:lumu da defea.” 30 Amalalu, Mousese amola ouligisu dunu 70 da fisisu amoga buhagi.
Hina Gode da ‘gawa:ile’ Sio Asunasi
31 Amalalu, hedolowane, Hina Gode da fo asunasi. Amo fo da ‘gawa:ile’ sio hano wayabo bagade amogainini oule misi. Ilia da osobo gadenene (mida afae fisia guduli) hagili misi. Ilia da fisisu amo sisiga:le, bulagila sa:i. Ilia bulagila asi da gusudili, guma:dini amola la:idi amola la:idi huluane da gilomida bagohame baligi.
32 Amaiba:le, amo eso amola amo gasia, amola golale eso enoga, Isala:ili dunu da hawa: hamonanu amola ‘gawa:ile’ sio gaguiagagai. Ilia huluane afae afae da 1,000 gilogala:me defei baligi gagadoi. Ilia da ilia fisisu sisiga:le, amo sio ilia hodo gufunanesili eso hougi.
33 Be sio ea hu da ilia lafia hame mai dialobawane, Hina Gode Ea ougi heda:le, E da olo bagade se dabe ilima i. 34 Ilia da amo sogebi amoma dio asuli amo ‘Gibalode Ha:da:ifa’ (dawa:loma:ne da ‘Hanaiba:le Bogoi Uli Dogosu’). Bai amogawi ilia da dunu amo da hu baligili hanai, amo ilia bogoi da:i hodo uli dogoi.
35 Isala:ili dunu da amo sogebi fisili, asili, Hasilode sogega doaga:le, fisisu hamoi.

*11:7: Gadili Asi 16:31

11:8-9: Gadili Asi 16:13-15