10
Silifaga Hamoi Dalabede
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Silifa dabagala:le dalabede aduna hahamoma. Amoga, Isala:ili dunu gilisima:ne amola fisisu muguluma:ne eso olelema.
Dalabede aduna dusia, ela ga: da badilia lalaba ahoasea, amo da Isala:ili dunu huluanedafa da dima, Na Abula Diasu logo holeiga gilisima:ne, dawa:digima:ne dusa.
Be dalabede afae fawane dusia, fi ouligisu dunu fawane da gilisima:ne galebeya dawa:ma. Dalabede aduna da dunumugini dusia, fi amo da fisisu eso mabe la:ididili esala da gadili masa:ne sia:ma. Be dalabede da dunumugini aduna agoane dusia, fi amo da ga (south) la:idili esala da gadili masa:ne sia:ma. Amaiba:le, dilia da dalabede da dunumuni agoane dusu nabasea, fisisu mugulumusa: momagema:ma.
Be dilia Isala:ili dunu huluane gilisimusa: dawa:sea, sedagiliwane dalabede fulaboma:ma.
Gobele salasu dunu (Elane ea mano) da dalabede fulaboma:ne sia:ma. Eso huluane, mae fisili, amo hamoma:ne sia:i noga:le ouligima. Dilia soge ganodini, gegesu ba:beba:le, ha lai dunu da dilima doagala:sea, dilia gegemusa:gini, dalabede duma. Na, dilia Hina Gode, da dili fidimu amola dilia ha lai dunu dili mae hasalima:ne gaga:mu.
10 Amola dilia hahawane eso amoga dilia Oubi Gaheabolo Lolo Nasu amola Hina Godema dawa:ma:ne Lolo Nasu eno amoga, dilia Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu hahamosea, dalabede fulaboma. Amasea, Na da dili fidimu. Bai Na da dilia Hina Gode.”
Isala:ili Dunu da Mugululi, Mogodigili Asi
11 Eso 20 amola oubi ageyadu amola ode ageyadu ganodini, Hina Gode da mumobi ganumu Ea Abula Diasu gadodili dialu amo gaguia gadole asi. 12 Isala:ili fi dunu da Sainai hafoga:i soge amo fisili asi. Mumobi ganumu da ahoanu, Ba:ila:ne hafoga:i sogega oulelu.
13 Amaiba:le, ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele, degabo agoane asi. 14 Amola eso huluane ahoabeba:le, ilia da hou ilegei defele ahoasu. Dunu fi amo da Yuda fi ilima gilisi da eso gosagisu fa:no, fi eno fi eno ahoasu. Na:iasione (Aminida:be ea egefe) da amo gilisisu ouligisu. 15 Nida:niele (Sua ea egefe) da Isaga fi amo ouligisu. 16 Ilia:be (Hilone ea mano) da Sebiulane fi amo ouligisu.
17 Amalalu, ilia da Gode Ea Abula Diasu mugululi, Gesione amola Milalai fi dunu da amo gaguli ahoasu.
18 Amalalu, fi amo da Liubene fi ilima fa:no bobogesu, ilia da gilisisu eno eno agoane ahoasu. Elaise (Siediua egefe) da ili ouligisu. 19 Sieliumiele (Siulisia:dai egefe) da Simione fi amo ouligisu. 20 Ilaiasa:fe (Diuele egefe) da Ga:de fi ouligisu.
21 Amalalu, Lifai fi amo Gouha:de da sema liligi gaguli ahoasu. Ilia da asili, fisisu sogebi eno amoga doaga:loba, Gode Ea Abula Diasu bu hiougili dagoi ba:su.
22 Lifai fi da asi dagoi ba:loba, fi gilisisu amo da Ifala:ime fi da ouligisu da logoga ahoanebe ba:su. Ilia ouligisu dunu da Ilisiama (Amihade egefe) ba:i.
23 Amo gilisisu ganodini, Gama:iliele (Bedase egefe) da Ma:na:se fi amo ouligisu.
24 Amola Abaida:ne (Gidioni egefe) da Bediamini fi amo ouligisu.
25 Fa:nodafa, fi amo da Da:ne fi gilisili fi da ilia eso gosa:gisu fa:no bobogele ahoasu. Ilia da fi huluane ilia fa:no sosodo ouligisu dunu agoane ba:i. Amo gilisisu ilia ouligisu dunu da Ahaisa (Amisia:dai egefe). 26 Ba:idiele (Ogela:ne egefe) da A:sie fi amo ouligisu. 27 Amola Ahaila (Ina:ne egefe) da Na:fadalai fi amo ouligisu. 28 Isala:ili dunu da ilia fisisu yolesili, logoga ahoanoba, agoane fi eno fi eno agoane mogodigili ahoasu.
29 Mousese da ea bae amo Houba:be (Midiane dunu Yedelou egefe) ema amane sia:i, “Ninia da soge amo Hina Gode da ninima imunusa: ilegei, amoga doaga:musa: masunu. E da Isala:ili dunu hahawane bagade gaguiwane esalumusa: ilegele sia:i. Amaiba:le, di ani masunu. Ninia da di amola gilisili hahawane bagade gaguiwane hou ba:mu.”
30 Be Houba:be da bu adole i, “Hame mabu! Na da ni sogega buhagimu.”
31 Be Mousese da ema ha:giwane edegei, “Dia nini mae yolesima! Di da hafoga:i soge ganodini nini hahawane fima:ne, sogebi huluane dawa:. Dia ninima logo olelema:ne misa. Hina Gode da ninima hahawane bagade imunusa: sia:i. 32 Di amola ninia gilisili ahoasea, ninia da gilisili Gode Ea hahawane dogolegele iabe hou amo ba:mu.”
Isala:ili Dunu da Mogodigili Ahoasu
33 Isala:ili dunu da hadigi goumi Sainai amo fisili asili, eso udiana agoane logoga asi. Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ilima fisisu sogebi hogomusa:, bisili ahoanebe ba:su. 34 Hou da eso huluane agoane ba:i. Ilia da fisisu fisili ahoabeba:le, Hina Gode Ea mu mobi ganumu da esoga ili gadodili lelebe ba:i.
35  * Gesami Hea:su 68:1Eso huluane ilia da Sema Gagili amo gaguli ahoabeba:le, Mousese da amane sia:su, ‘Hina Gode! Di wa:legadoma! Dia ha lai dunu amo afagogolisima! Dima higa:i dunu hobeama:ne, sefasima!” 36 Amola Sema Gagili da oulelea, e da amane sia:su, “Hina Gode! Dia Isala:ili dunu sosogo fi osea:i, ilima buhagima!”

*10:35: Gesami Hea:su 68:1