31
Isala:ili Dunu da Midia:ne Fi ilima Dabe I
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Midia:ne dunu da Isala:ili fi ilima wadela:le hamoi. Amaiba:le, ilima se dabe iasu ima. Amo hamonanu, di da bogosu ba:mu.”
Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Gegemusa: momagema! Dilia da Midia:ne fi doagala:le, amola ilia da Hina Godema wadela:le hamobeba:le, ilima se dabe ima. Isala:ili fi afae afae amoga 1000 dunu agoane gegemusa: asunasima.”
Amaiba:le, Isala:ili fi afae afae da dunu 1000 agoane ilegei. Huluane da dunu 12,000 amola huluane da gegemusa: momagei. Mousese da amo dunu gegemusa: asunasi. E da Finia:se (Elia:isa, gobele salasu dunu amo egefe) amo dunu ili bisimusa: asunasi. E da Hina Gode Abula Diasu sema liligi gaguli asi amola dawa:digisu wesu dalabede amola gaguli asi. Ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele, Midia:ne dunu doagala:le, dunu huluane medole legei dagoi.
Ilia da Midia:ne hina bagade biyale gala amo Ifai, Legeme, Sua, Hua amola Liba, medole legei. Amola ilia da Ba:ila:me (Bio egefe) amo medole legei.
Isala:ili dunu da Midia:ne uda amola mano huluane doagala:le lai, amola ilia bulamagau amola ohe fi huluane lai. Ilia liligi amola muni huluane lale, 10 ilia moilai amola fisisu huluane laluga ulagi. 11 Ilia da liligi lai amola Midia:ne uda amola mano amola ohe huluane amo lale, 12 Mousese, Elia:isa amola Isala:ili dunu huluane ilima oule misi. Isala:ili dunu ilia fisisu, da Moua:be umiga, Yodane hano eso mabe bega: dialebe ba:i. Yeligou moilai bai bagade da hano na:iyadodili ba:i.
Isala:ili Gegesu Wa:i Buhagi
13 Mousese, Elia:isa amola Isala:ili ouligisu dunu huluane da fisisu fisili, dadi gagui dunu yosia:musa: gadili asi. 14 Mousese da dadi gagui ouligisu dunu (amo da gegemusa: asili sinidigi. Ilia afae afae da dadi gagui gilisisu bagade amola fonobahadi amo ouligi) ilima ougi galu. 15 E da ilima adole ba:i, “Dilia da abuliba:le uda huluane esaloma:ne fisiagabela:? 16  * Idisu 25:1-9Bu dawa:ma! Amo uda ilia da Ba:ila:me ea olelesu amo fa:no bobogele, Bio goumi amogawi, Isala:ili dunu Hina Gode Ea hou fisima:ne olelei. Olo bagade Hina Gode Ea fi dunuma misi, amo ea bai da goea. 17 Wali goi huluane amola uda amo da dunuma gilisili golai huluane, amo medole legema. 18 Be dilia lama:ne, uda mano amola uda da dunuma gilisili hame golai, amo esaloma:ne fisiagama.
19 Amola dilia! Nowa da dunu medole legei o bogoi da:i hodo digili ba:i galea, dilia fisisu gadili eso fesuale esaloma. Eso osoda amola eso fesu amoga dilia da:i amola uda amo dilia samogele lai amo huluane sema dodofesu hou hamoma. 20 Amola dilia abula huluane amola liligi amo da bulamagau gadofo o goudi hinabo o ifa amoga hamoi amo huluane sema dodofesu hou hamoma.”
21 Gobele salasu dunu Elia:isa da gegena asi buhagi dunuma amane sia:i, “Malasu amo Hina Gode da Mousesema i da goea. 22-23 Liligi huluane amo da nemu gogolei (gouli, silifa, balase, gula, dini, lede, amola enoenoi) dilia lalu gobele dodofemu. Liligi huluane enoenoi, dilia sema dodofesu hano amoga dodofema. 24 Eso fesu amoga dilia abula dodofema. Amasea dilia da sema dodofei dagoiba:le, fisisu amo ganodini sa:ima:ne logo doasi dagoi ba:mu.”
Liligi Lai amo Momogili Sagoi
25 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 26 “Di, Elia:isa amola Isala:ili fi ouligisu dunu huluane da lai liligi huluane (amo da uda amola ohe samogele lai) amo idima. 27 Lai liligi amo dogoadafa momogima. Na:iyado mogi amo dadi gagui dunu iligili ima, amola na:iyado la:idi da Isala:ili dunu huluanema ima. 28 Dadi gagui ilia lai amoga Hina Godema ima:ne agoane lama. Udigili hawa: hamosu uda 500 gilisisu afae afae amoga uda afae ima. Amola sibi, bulamagau, dougi amola goudi 500 gilisisu amoga ohe afae defele ima. 29 Amo liligi Hina Godema iasudafa ima:ne, gobele salasu dunu Elia:isa ema ima. 30 Isala:ili dunu eno ilia lai liligi amoga udigili hawa: hamosu uda 50 gilisisu afae afae amoga uda afae ima amola bulamagau, dougi, sibi amola goudi 50 gilisisu afae afae amoga ohe afae defele ima. Lifai dunu da Hina Gode Ea Abula Diasu ouligisa. Amo liligi ilima ima. 31 Mousese amola Elia:isa da Hina Gode Ea hamomusa: sia:i amo defele hamoi.
32-35 Dadi gagui dunu da liligi lai mogili ilisu gagui. Eno liligi ea dedena sa:i da agoane:- Sibi amola goudi 675,000; bulamagau 72,000; dougi 6l,000 amola dunuga hame dawa:digi uda 32,000. 36-40 Dadi gagui ilia dogoa fifi mogi da:-
Sibi amola goudi 337,500 (Hina Godema iasu da 675);
Bulamagau 36,000 (Hina Godema iasu da 72);
Dougi 30,500 (Hina Godema iasu da 61);
dunuga hame dawa:digi uda 16,000 (Hina Godema iasu da 32).
41 Amaiba:le, Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, Hina Godema iasudafa ima:ne, amo ilegei liligi Elia:isa ema i dagoi.
42-46 Isala:ili fi dunu huluane ilima dogoa fifi mogi da dadi gagui dunu ilia lai defele ba:i, agoane:-
Sibi amola goudi 337,500;
bulamagau 36,000;
dougi 30,500;
dunuga gilisili hame golai uda 16,000.
47 Amoga Mousese da Hina Gode Ea sia:i defele 50 gilisisu afae afae amoga afae lale, Lifai dunu (amo da Hina Gode Ea Abula Diasu ouligisu) ilima i.
48 Amasea, dadi gagui ouligisu dunu (amo da Midia:ne dunuma gegesu ganodini, Isala:ili dadi gagui ouligi) ilia da Mousesema asili, 49 ema sia:ne i, “Hina! Ninia da dadi gagui dunu amo nini ouligilalu, amo huluane idili dagole, afae hame fisiagai ba:i.
50 Amaiba:le, ninia da gouliga nina: hamoi liligi, amola nabu, lobo fasele fesu, lobosogo salasu, gegagulu amola bida ga:su ninia lai, amo gaguli manebe goea. Hina Gode da nini gaga:iba:le, amola E da fa:no nini esalusu gaga:ma:ne, ninia da amo liligi Ema iaha.” 51 Mousese amola Elia:isa da amo liligi lai. Huluane da nina: hamoi liligi fawane gala. 52 Isala:ili dadi gagui ouligisu dunu ilia iabe huluane da gadenenewane 200 gilogala:me dioi defei amoma doaga:i. 53 Be dadi gagui dunudafa da ilia lai liligi, ilila: gagulaligi. 54 Amaiba:le, Hina Gode da Isala:ili dunu gaga:ma:ne, Mousese amola Elia:isa da gouli liligi huluane Hina Gode Ea Abula Diasuga gaguli asi.

*31:16: Idisu 25:1-9