15
Gode da A:ibala:mema Gousa:su Hamoi
Amo hou fa:no, A:ibala:me da Gode sia: esala ba:su ganodini nabi. Gode da amane sia:i, “A:ibala:me! Mae beda:ma! Na da dima Gaga:su esala. Na da dima baligili bidi ida:iwane imunu.”
Be A:ibala:me da bu adole i, “Ouligisu Hina Bagadedafa! Di da nama habodane ima:bela:? Na da mano hame lai. Na bogosea, na hawa: hamosu dunu, Dama:sagase dunu amo Elia:isa amo da na nana liligi huluane lamu.” Amola A:ibala:me amane sia:i, “Di da mano nama hame iba:le, na hawa: hamosu dunu fawane da na nana liligi huluane lamu.”
Amalalu, Hina Gode Ea sia: ema amane misi, “Amo dunu da dia nana liligi hamedafa lamu. Be diagofedafa amo dia da:i hodo hamoi, hi fawane da dia nana liligi lamu.” * Louma 4:18; Hibulu 11:12Gode da A:ibala:me gadili oule asili, amane sia:i, “Muagado ba:legadoma! Gasumuni idima! Be huluane idimu da hamedei.” Amalalu, E da ema amane sia:i, “Dia mano ilia da amo gasumuni ilia idi defele ba:mu.”
Louma 4:3; Gala:isia 3:6; Ya:mese 2:23A:ibala:me da Hina Gode dafawaneyale dawa:i galu. Amaiba:le, Gode da A:ibala:me ea hou moloidafa hamoi defele ba:i.
E da bu A:ibala:mema amane sia:i, “Na da Hina Godedafa. Na da di Ga:ladia fi moilai bai bagade E, amoga fisili masa:ne, amo soge lalegagumusa: guiguda: oule misi.”
Be A:ibala:me amane sia:i, “Hina Gode Ouligisudafa! Na da amo soge lalegagumusa: habodane dawa:ma:bela:?”
Amaiba:le, Hina Gode da ema amane sia:i, “Di bulamagau aseme, goudi amola sibi gawali amo huluane da ode osodoyale baligi, amo gaguli misa. Amola ‘dafe’ sio amola musuni sio gaguli misa. 10 A:ibala:me da amo liligi huluane gaguli misini, dogoa oudahida:le, la:idi afae la:idili ligisili, eno afae eno la:idili legei. Be sio e da dogoa hame oudahida:i. 11 Amalalu, gasa bagade sio buhiba eno ilia da amo liligi wamolamusa: misi. Be A:ibala:me da amo sio sefasi.
12  Yoube 4:13, 4:14Eso da daloba, A:ibala:me da golai nanabunina asi ba:i. Amoga e da gasi dunasi bagade ba:beba:le, bagadewane beda:i galu. 13  § Gadili Asi 1:1-14; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:6Amalalu, Hina Gode da ema amane sia:i, “Hou noga:le dawa:ma! Dia fa:no lalelegemu fi da eno dunu ilia soge ganodini, udigili hawa: hamosu dunu agoane esalumu. Ode 400 agoane, ilia da amo soge ganodini se nabawane esalumu. 14  ** Gadili Asi 12:40-41; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:7Be Na da fa:no ilima se iabe dunu fi ilima se iasu bidi imunu. Dia fi da fa:no amo soge yolesili, gadili masunu. Ilia da liligi bagade gagumu. 15 Be di da ode bagohame esalu, gagoalumu, olofoiwane dia aowalali amoga bu masunu. Dia da:i hodo da bogole, uli dogoi ganodini ba:mu. 16 Be dia fi da asili, fi biyaduyale fifilai dagosea, ilia da guiguda: bu misunu. A:moulaide dunu ilia wadela:i hou da Na se iasu defei lama:ne amoga hame doaga:iba:le, dia fi da ode agoane aligili, bu misunu. 17 Eso da gudu sa:i dagoi, amola gasi da doaga:loba, ganagu amoga mobi heda:lebe ba:i amola hanu gadodili nene, amo da lai gebo hu dadega:i gilisisu amo ganodini udigili asi. 18  †† Asunasi Dunu Ilia Hou 7:5Amo esoga, Hina Gode da A:ibala:mema gousa:su hamoi. E amane sia:i, “Soge amo ea defei da Idibidi hano asili hano bagadedafa ea dio amo Iufala:idisi amoga doaga:le, amo soge huluane Na da dia mano fi ilima iaha. 19 Amo soge ganodini dunu fi esalebe da Ginaide, Genisaide, Gadamunaide, 20 Hidaide, Belisaide, Lefa:ide, 21 A:moulaide, Ga:ina:naide, Gegasaide amola Yebusaide - amo dunu fi huluane ilia soge, Na da digaga fi ilima imunu.”

*15:5: Louma 4:18; Hibulu 11:12

15:6: Louma 4:3; Gala:isia 3:6; Ya:mese 2:23

15:12: Yoube 4:13, 4:14

§15:13: Gadili Asi 1:1-14; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:6

**15:14: Gadili Asi 12:40-41; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:7

††15:18: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:5