4
Ilaifa:se da amane sia:i,
“Yoube! Na da dima sia:sea, di da ougima:bela:?
Na bu ouiya:mu hamedei ba:sa!
Di da dunu bagohame ilima olelesu.
Di da dunu bagohame, ili gasa lama:ne fidisu.
Dunu afae da helebeba:le goaiyane didigabone dafaloba,
dia sia:beba:le, e da dogo denesini, aligi.
Be wali bidi hamosu da dima doaga:i,
amola di da amoga gasa fili mae aligili sidadabonei agoai ba:sa.
Di da Godema nodone sia:sa hawa: hamosu,
amola dia esalusu amo ganodini dima sia:i afae hame fada:su, amaiba:le di da dia dafawane hamoma:beyale dawa:su amoga ga:nasili aligimu da defea.
Waha bu sinidigili, musa: hamosu dawa:ma!
Nowa da moloidafa hou hamoi, be e da baligiliwane se nabasu ba:bela:? Agoaiwane hame ba:su.
Na da ba:loba, dunu ilia wadela:i hou fawane hawa: agoane bugimusa: dawa:lala.
Be waha ilia da wadela:i hou bugi gamisu agoane gugunufinisisu hou ba:sa.
Gode da amo wadela:i hamosu dunuma ougi bagadeba:le,
E da mulu bagade defele ili wadela:lesisa.
10 Wadela:i hou hamosu dunu ilia da laione wa:me agoane husa amola hagega:sa.
Be Gode da ili ouiya:lesisa amola ilia bese gugulisisa.
11 Ilia da laione wa:me amo da ohe fane manu hamedei ba:sa,
amola ha:i manu hame galea, bogobe, amo defele bogogia:sa.
Ilia da bogosea, ilia mano huluane da afagogosa.
12 Eso afaega, sia: nama misi da ouiya:lewane nama mabeba:le,
na da fada:ne hame nabi.
13 Amo sia: da golaiya wadela:i liligi agoai ba:beba:le
amoga na da fofogadigili nedigi.
14 Na da fofogadigili, beda:ga, na da:i huluane yagugui.
15 Fo hisi da na odagia fogala:le,
na da beda:ga, na dialuma hinabo afafai.
16 Na da liligi afae lelebe ba:i, be na da sosodolaligi,
be amo liligi na fada:ne hame dawa:i galu.
Eno liligi da ouiya:le dialebe ba:i. Amalalu, na da amane sia:be nabi,
17 “Dunu afae da Gode Ea ba:ma:ne moloidafa esalabala?
Dunu afae da Osobo Bagade Hahamosu Ea ba:ma:ne ledo hamedei esalabala?
18 Gode da Hebene ganodini hawa: hamosu dunu,
ilia da Ea liligi noga:le ouligima:ne hame ilegesa.
E da Ea a:igele dunu amolawane ilima giadofasu hou ba:sa.
19 Amaiba:le, dia dawa:loba Gode da osoboga hamoi dunu amo Ea liligi noga:le ouligima:ne ilegema:bela:? Hame mabu! Bai osobo bagade dunu da guluga hamoiba:le, aowaba defele hedolo gagoudai dagoi ba:sa.
20 Amabela:? Ninia da hahabe esalebe ba:sa, be mae daeyagili, bogoi dagoi ba:mu.
21 Ninia gagui huluane da bu sasamogene dagoi ba:mu. Ninia asigi dawa:su hame fada:iyawane bogosa.”