5
Ilaifa:se da eno amane sia:i,
“Yoube! Di wele sia:ma! Eno da dima adole ima:bela:?
A:igele dunu da di fidima:bela:?
Di da bogosa:besa:le, da:i dione Godema ougi hou yolesima!
Amo hou da gagaoui agoane.
Na da gagaoui dunu ba:i. Ilia da hahawane amola gaga:i dagoi agoane ba:i.
Be na da hedolowane ilia sosogo ilima gagabusu aligima:ne sia:i.
Ilia mano da gaga:su hamedafa ba:mu.
Ilia fofada:musa: ahoasea, dunu afae da ili fidimu hame ba:sa.
Ha:aligi dunu ilia da gagaoui dunu ilia dadami naha.
Ilia gagoma aya: gaga:nomei ganodini sagai amo naha.
Lafi hafoga:i dunu da gagaoui dunu ea bagade gagui amoma mudasa.
Wadela:i hou da osobo ganodini hame heda:sa.
Bidi hamosu da osobogadili hame heda:sa.
Hame mabu! Lalu geso da dafawane laluga heda:sa!
Amo defele, ninia hamobeba:le bidi hamosu ninima doaga:sa.
Be dia bidi hamosu da nama doaga:i ganiaba,
na da Godema sinidigili, E da na gaga:ma:ne, Ema fofada:la:loba!
Ninia da Ea gasa bagade hamobe hamedafa dawa:sa.
Amola E da musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu hou mae dagole hamonana.
10 E da osobo bagadega gibu ia, amola moifufu nasegagima:ne gibu hano iaha.
11 Dafawane! Gode da fonoboi dunu ili gaguia gadosa.
E da dinanebe dunuma hahawane hou iaha.
12-13 E da hohonosu dunu ilia ilegei hedofasa.
E da bagade dawa:su dunu ilia ilegei amo ganodini ili sanisa.
Amaiba:le, ilia hamobe huluanedafa da hame didisa.
14 Ilia da esomogoa amolawane dadoula ahoa.
15 Be Gode da hame gagui dunu mae bogoma:ne gaga:sa.
Amola eno dunu ili mae banenesima:ne gaga:sa.
16 E da hame gagui dunu ilima dafawane hamoma:beyale
dawa:su iaha amola wadela:le hamosu dunu ouiya:ma:ne, ilia lafi ga:sisa.
17 Nowa dunu amoma Gode da gagabole sia:sea, e da hahawane bagade.
Gode da dima gagabole sia:sea, mae hihima!
18 Gode da dunu ea da:i hodo fai oda hida:sea, E da amo ga:le la:gisa.
Di da Gode Ea loboga fabeba:le, se naba.
Be E da Ea loboga di uhinisisa.
19 E da di se mae nabima:ne, eso huluane gaga:lala.
20 Ha: bagade doaga:sea, E da di mae bogoma:ne ouligimu.
Gegesu doaga:sea, E da di mae bogoma:ne gaga:mu.
21 Dunu eno da dia hou wadela:ma:ne baligidu sia:sea,
Gode da di gaga:mu. Gugunufinisisu hou da doaga:sea, E da di fidimu.
22 Luduli mimisa:i da dima doaga:sea, di da dodona:gini oumu.
Di da gasonasu sigua oheba:le hame beda:mu.
23 Osobo amo di da gidinasea, gele da dialebe hame ba:mu.
Nimi bagade sigua ohe da dima hamedafa doagala:mu.
24 Amasea, di da olofole dia abula diasu ganodini esalumu.
Di da dia sibi wa:i abodele ba:sea, ili huluane hahawane esalebe ba:mu.
25 Dia mano lalelegemu idi, da gisi lubi ilia idi defele ba:mu.
26 Widi da heda:le, yole, gamisu esoga doaga:sa.
Amo defele, di da asigilale, gagoaloidafa ba:mu.
27 Yoube! Ninia da ode bagohame idili dadawa:beba:le,
amo hou huluane dawa:. Ninia sia: da dafawane.
Amaiba:le, di lalegaguma!”