6
Yoube da bu adole i,
2-3 “Na bidi hamosu da:i dioi da dioi defesu amoga defesa ganiaba,
ilia defei da hano wayabo ganodini sa:i amo defei baligi ba:la:loba.
Amaiba:le, na da udigili sia: dasea, mae fofogadigima.
Gode Bagadedafa E da dadi bagohame amoga na gala:i.
Dadi medosu hano da na maga:me ganodini haina daha.
Gode da na beda:ma:ne, se iasu bagade nama iaha.
Dougi da gisi nasea, hahawane esalebe ba:sa.
Bulamagau da gisi giliga:la:i nasea, ouiya:le esalebe ba:sa.
Be dunu da ha:i manu deme hame gala, amo manu gogolesa.
Amola sio oso da:iya da hame hedasa.
Na da agoai ha:i manu hame hedai agoai ba:sa.
Na da ha:i manu huluane nasea, olosa.
Gode da abuliba:le na adole ba:su liligi hame iabela:?
E da abuliba:le na sia:ne gadosu hame adole iabela:?
E da na medole legemu da defea gala.
10 Na da se bagade naba.
Be E da na medole legemu na da dawa:i ganiaba,
na da hahawaneba:le, soagalagadola:loba.
Na dawa:, Gode da hadigidafa.
Na da Ea hamoma:ne sia:i hamedafa hihi galu.
11 Na da bu esalumu, gasa hame galebe.
Na da dafawane hamoma:beyale huluane fisi dagoiba:le,
abuli bu esaloma:bela:?
12 Na da gelega hamobela:? Na da:i hodo da balasega hamobela:?
13 Na da nisu gaga:mu da gasa hamedafa gala. Na da fidisu dunu hamedafa gala.
14 Na da Gode Ea hou yolesi o hame yolesi, mae dawa:ma!
Be amo bidi hamosu da nama doaga:beba:le, na na:iyado dunu da na hame yolesimu da defea galu.
15 Be dilia! Na na:iyado dunu! Gibu da hame dasea, hano da hafoga:i ba:sa.
Amo defele, dilia da na ogogole fawane fidisa.
16 Anegagi oubiga, hano da anegagi ofo amola muge amoga ga:i dagoi ba:sa.
17 Be gia:i oubiga, amo liligi da hedolowane alalolesisa.
Amasea, hano logo da hafoga:i dagoi ba:sa.
18 Sofe ahoasu dunu da hano hogobeba:le, fisi dagoi ba:sa.
Ilia hafoga:i sogega doula ahoabeba:le, hedolo bogogia:sa.
19 - 20 Siba amola Dima dunu fi sofe ahoasu dunu ilia da hano hogolala,
be hafoga:i hano logo fawane ba:beba:le,
ilia dafawaneyale hamoma:beyale dawa:i da udigili fisi dagoi ba:sa.
21 Na da dili ba:sea, dilia da amo hafoga:i hano logo defele ba:sa.
Dilia da nama misi hou ba:sea, beda:iba:le fofogadigili bagidu gagasi ahoa.
22 Na da dilima hahawane dogolegele iasu adole ba:bela:?
Na da dilima dilia na fidima:ne, eno dunuma hano suligili adole ba:bela:?
23 Na da dilima na ha lai dunu na mae hasalima:ne
gaga:musa: adole ba:bela:? Hame mabu!
24 Defea! Nama olelema! Na giadofai amo nama adoma!
Na da ouiya:le, dilia sia: noga:le nabimu.
25 Dunu da moloidafa sia: nabasea, dafawaneyale dawa:mu.
Be dilia da udigili gagaoui sia: fawane sia:sa.
26 Dilia da na sia: da udigili fo agoane dawa:sa.
Amaiba:le, dilia da abuliba:le na heawini da:i dioi sia: amoma adole iabela:?
27 Dilia hou da agoane gala.
Dilia da udigili hawa: hamosu guluba: mano lama:ne, ululuasa.
Dilia da na:iyadodafa ilia liligi wamolabeba:le,
bagade gagui dunu agoai ba:sa.
28 Na odagi ba:ma! Na da hame ogogomu!
29 Dilia sia: da gui dagoma! Moloihame hou yolesima!
Nama se ima:ne mae fofada:ma! Na hou da moloidafa!
30 Be dilia da na da ogogosu dunuyale dawa:be.
Dilia da na da wadela:i hou amola moloidafa hou
amo da hisu hame dawa:yale dawa:sala:?