3
Nebiuga:denese da Dunu amola Uda ilia da Dununa Gouliga Hamoi Liligi amoma Be Guduli Sia:ne Gadoma:ne Logei
Nebiuga:denese da sia:beba:le, ea ouligisu dunu da dununa amo gouliga hamone, Dula umi sogebi Ba:bilone soge bagade ganodini bugisi. Amo ea sedade defei da27mida amola ea ba:de defei da3mida agoane ba:i.
Ilia amo ligisi dagolalu, Nebiuga:denese da eagene ouligisu dunu huluane gilisila misa:ne sia:i. Amola ouligisu dunu bisilua amola amo baligia aligisu da:i, dunu muni ouligisu, fofada:su dunu eno amola diasu fi eno, amo dunu huluane gilisi. Ilia da Nebiuga:denese ea dununa hamoi liligi bagade amo ilegemusa: gilisi. Amola goe dunu bagade dawa:su amola eagene amola amo dunu ilia dununa hamoi amo modale ligiagamusa:, ea midadi aligi lelea,
sisia:su dunu afae da ha:giwane amane wei, “Dilia fifi asi gala dunu huluane amola sia: hisu hisu dunu amola dunu amola uda huluane noga:le nabima!
Dilia da dalabede dubi nabimu. Amalalu, dilia da gesami hea:lalu dusu liligi bagohame amola amo dubi nabimu. Amo dilia nabalu, defea, dilia beguduli, amo dununa hamoi Nebiuga:denese ea bugi, amoma nodone sia:ne gadoma.
Nowa da amoma hame sia:ne gadosea, dadi gagui da amo dunu hedolodafa lale, lalu bubugi sawa: bagade amo ganodini galadigimu!”
Amaiba:le, fifi asi gala dunu amola sia: hisu hisu dunu huluane da gesami hea:sa dusu liligi amo ea ga: lalabolalu, ilia da beguduli, amo dununa hamoi Nebiuga:denese ea bugi, amoma ilia da sia:ne gadoi.
Ilia da Da:niele ea Sama Udiana Ilia Hame Nabasu Hou Hamoi amoma Fofada:i
Amogalu, Ba:bilone dunu mogili amo da Yu dunu higasu, ilia da Yu dunuma diliwaneya udidima:ne logo doasi dagoi ba:i. Ilia da hina bagade Nebiuga:denesema amane sia:i, “Hina bagade! Di da eso huluane mae bogole fifi ahoanumu da defea!”
10 “Hina bagade dia sema ligi amo da amane sia:i. Gesami hea:lalu liligi ga: nabalalu, dunu huluane da dununa dia loboga gouliga hamone bugi amoma beguduli sia:ne gadoma:ne sia:i dagoi galu. 11 Be nowa dunu da amoga hame beguduli sia:ne gadolalea, dia dadi gagui da amo dunu lale, lalu bubugi sawa: bagade amo ganodini galagamu sia:i galu. 12 Be Yuda dunu udiana amo ilia da Ba:bilone soge ouligima:ne di sia:i. Ilia dio da Sia:dala:ge, Misia:ge amola Abedenigou. Amola ilia da dia hamoma:ne sia:i amo hame nabi. Ilia da dia ‘gode’ ema hame sia:ne gadosa, amola dununa dia hamoi amoma ilia hame beguduli sia:ne gadoi!”
13 Hina bagade da amo sia: nababeba:le, ougi bagadedafa ba:i. E amane sia:i, “Amo dunu udiana nama oule misa!” 14 Ilia da hina bagadema misini doaga:loba, e da ilima amane adole ba:i,” Sia:dala:ge, Misia:ge amola Abedenigou! Dilia da na ‘gode’ amola na dununa hamoi amoma dilia da sia:ne gadomusa: higasa na da nabi. Amo ilia da sia:dalebe da dafawanela:? 15 Be wali dilia da gesami hea:lalu liligi amo ilia ga: eno nabalalu, dilia beguduli amola dununa hamoi amoma nodone sia:ne gadoma. Be dilia na sia: hame nabasea, dadi gagui da dili lale, lalu bubugi sawa: bagade amo ganodini galadimu. Amola nowa ‘gode’ da dili laluga mae nema:ne fidima:bela:?” Nebiuga:denese da amane sia:i.
16 Sia:dala:ge, Misia:ge amola Abedenigou da amane sia:i, “Hina bagade! Ninisu da ninia hou hame gaga:mu. Dia ninima adi liligi hamomusa: dawa:sea hamoma.
17 Ninia da Godedafa Ema hawa: hamosa. E da nini lalu bubugi sawa: bagade amola dia gasa amoga gaga:musa: defele esala. E da amo hamomusa: dawa:sea, E da amo hamomu. 18 Be E da nini hame gaga:sea, defea, ninia da hame dawa:mu. Be ninia da dia ‘gode’ goma ninia hame sia:ne gadomu. Amola ninia da dia dununa gouliga hamoi amoma hamedafa begudumu.”
Ilia da Sia:dala:ge, Misia:ge amola Abedenigou Lalu amo Ganodini Galagai Dagoi
19 Nebiuga:denese da amo sia: nababeba:le ougi bagade ba:i. E da Sia:dala:ge, Misia:ge amola Abedenigou ilia hou dawa:beba:le, ea si da hea:le dagoidafa ba:i. E da ea hawa: hamosu dunuma ilia da lalu ea gasa bagade fesuale agoane bu hahamoma:ne sia:i. 20 Amola e da baligili gasa bagade dadi gagui dunu ilima ilia da Sia:dela:ge, Misia:ge amola Abedenigou ili oule asili, lalu bubugi sawa: bagade ganodini galadagima:ne sia:i.
21 Amalalu, ilia da amo udiana la:gili, amola ilia abula gilisili la:gili, lalu bubugi sawa: bagade amo ganodini galagai. 22 Hina bagade da ea fidisu dunu ilima lalu dogolo bagade heda:ma:ne sia:i dagoi. Amaiba:le, dadi gagui sosodo aligisu dunu ilia Yuda dunu udiana amo gaguli asili lalu ganodini galagai. Lalu da dogolo bagadeba:le, sosodo aligisu dunu amo nei dagoi ba:i. 23 Be Sia:dela:ge, Misia:ge amola Abedenigou ili da efega lala:gili, lalu dogoa amodili muwane sa:i.
24 Nebiuga:denese da ili ba:beba:le hedolodafa wa:legadole lelu. E da ea fidisu dunu ilima amane sia:i, “Ninia dunu udiana ninia la:la:gili amola lalu bubugi sawa: amoga galagai o hame galagaila:? Ilia amane adole i,” Ma! Ninia da dunu udiana galagai.”
25 Nebiuga:denese da amane sia:i, “Amaiba:le, na da abuliba:le dunu biyaduyale amo lalu ganodini lalalebe ba:sala:? Amola ilia da mae la:la:gili lalebe. Amola lalu amoga ili da hame nei. Amola dunu biyadu e da ‘gode’ ea mano agoai ba:sa.
Nebiuga:denese da amo Dunu Udiana Hahawane Masa:ne Sia:i, amola Ili Gasigadole Hawa: Hamosu Bagade Ilima I
26 Amanoba, Nebiuga:denese da asili, lalu logo ga:su amo gadenene aligili, amane wei, “Sia:dela:ge, Misia:ge amola Abedenigou! Dilia da Gode Gadodafa amo Ea hawa: hamosu dunu. Dili gadili misa!” Amalalu, ilia da lalu amo yolesili gadili asi dagoi. 27 Amola hina bagade ea eagene ouligisu dunu mimogo amo ili gadenene misini, Yuda dunu udiana amo ba:i. Be ba:loba da ili da laluga hame nei ba:i. Amola ili ba:loba da laluga da ilia abula amola ilia hinabo da laluga hame nei. Amola ilia da:i hodo amoga da lalu mobi gaha agoai da hamedafa nabi.
28 Amola hina bagade da amane sia:i, “Sia:dela:ge, Misia:ge amola Abedenigou ilia Gode Ea Dio nodone gaguia gadoma! E da a:igele dunu asunasili, dunu udiana ili gaga:i dagoi. Bai ilia da Ema dafawaneyale dawa:be amola Ema hawa: hamonana. Amola ilia da eno ‘gode’ liligi amoma beguduli sia:ne gadomu higa:iba:le, ilia da na sia: hame nabi, amola ilia da bogomuba:le hame beda:su.
29 Wali na da sema eno ilegesa. Nowa dunu fifi asi gala sia: hisu dunu huludafa amo afae da Sia:dela:ge, Misia:ge amola Abedenigou ilia Gode Ea hou lasogole sia:sea, na dadi gagui dunu da amo dunu ea emo amola lobo huluane hiougili dagagala:ma:mu. Amola ea diasu mugululi, isu salasu agoane hamomu. Gode Bagadedafa da Gaga:su dunudafa. Eno ‘gode’ agoaiwane da hamedafa gala.”
30 Hina bagade da adoi dagoi. Amola e da Sia:dela:ge, Misia:ge amola Abedenigou ilima hawa: hamosu amo da ilia musa: hawa: hamosu baligi, Ba:bilone soge ganodini ilima i.