2
Nebiuga:denese da Simasia Ba:i
Amola ode aduna amoga Nebiuga:denese da hina bagade galu, e da simasia ba:i galu. Amo simasi amo ganodini e da da:i dioi galu. Amo da:i dioiba:le e da gola noga:le hame golai. * Mui 41:8Amaiba:le, e da bagade dawa:su dunu, nabi dunu, ba:la:lusu dunu amola wamuni dawa:su dunu amo simasia e ba:i, ea bai ema olelema:ne, ema misa:ne sia:i. Ilia da misini, amo hina bagade amo ea odagidili lelu. Amanoba, e amane sia:i, “Na simasi goega nina da da:i dioi bagade nabi. Amaiba:le, amo simasi ea bai, na dawa:mu hanai gala.”
Ilia da hina bagadema amane sia:i, “Hina bagade! Di da eso huluane noga:le esalalalumu da defea. Dia simasi hou ninima adodole ima. Amalalu, amo ea bai ninia da dima olelemu,” amo simasi dawa:su dunu ilia amane sia:i.
Amo sia: nababeba:le, hina bagade da ilima amane sia:i, “Na asigi dawa:su, na da hame afadenemu. Dilia na simasi ea hou amola bai gilisili nama adoma. Na dafawane dilima sia:sa, be dilia nama hame adosea, na da dadi gagui dunu ilima amane adomu. Dilia bogoma:ne, na da dilia emo amola lobo dagama:ne sia:mu. Amalu dilia diasu amolawane wadela:ma:ne sia:mu. Amalalu, amo diasu da doudafa agoai ba:mu. Be dilia da na simasi ganodini sodoi liligi amo huluane amola simasi ea bai amola huluane noga:le olelesea, defea, na da liligi bagade dilima imunu amola dunu ilia dilima nodoma:ne sia:mu. Defea! Amaiba:le, simasi ea hou amola ea bai hedolowane olelema.
Amanoba, ilia dabe hina bagadema adole i, “Hina bagade! Di da dia simasi, amo ninima hidadea adodole ima. Amo nabalu bai ninia olelemu.”
- Amalalu, hina bagade da bu adole i, “Na dawa: dilia adodigisu hou na dawa:! Dilia da simasi ea hou amola ea bai gilisili nama hame olelelalu, na da dili huluanema se defele imunu. Amo dawa:beba:le, dilia da gilisili sia: da: dawa:lalu, na asigi dawa:su afadenemusa: nama ogogosa. Hedolo! Simasi ea hou nama adoma. Amasea, dilia da simasi ea bai amola olelemusa: dawa:, amo na da dawa:mu galebe!” Nebiuga:denese da amane sia:i.
10 Hina bagade ea sia:i amo ilia nababeba:le, ilia bu dabe amane sia:i, “Dia dawa:mu hanai liligi olelemu da hamedei. Dunu afae osobo bagadega da amo olelemu hamedei galebe. Musa: amola wali, hina bagade eno da ea ba:la:lusu dunu, ea nabi dunu amola ea wamuni dawa:su dunu ilima agoaiwane adole ba:su hamedafa adole ba:i. 11 Hina bagade! Dia adoi amo da gasa bagadedafa ba:sa. Osobo bagade dunu da bu adole imunu da hamedei. ‘gode’ ilia fawane da amo adole imunusa: defele gala, be ‘gode’ ilia da osobo bagade dunu gilisisu ganodini hame esala.”
12 Hina bagade da amo sia: nababeba:le ougi bagadedafa ba:i. Amaiba:le, e da dadi gagui dunu ilia da bagade dawa:su dunu huluane Ba:bilone sogega esalebe, amo medole legema:ne sia:i dagoi. 13 Amaiba:le, ea sia:ga ilia da bagade dawa:su dunu huluane medole legemusa: momagei. Amola ilia da Da:niele amola ea samalali medole legema:ne sia:i dagoi.
Gode da Da:nielema Nebiuga:denese ea Simasi Bai Olelei
14 Amalalu, Da:niele da A:lioge (e da hina bagade ea dadi gagui dunu bisilua galu. Hina bagade da e da bagade dawa:su dunu amo medole legemusa: sia:i) ema asili, ema gebewane sia: sa:i. 15 Da:niele da A:lioge ema amane adole ba:i, “Abuliga hina bagade da bagade dawa:su Ba:bilone sogega esasulubi, amo medole legema:ne sia:bela:?” Amalalu, A:lioge da Da:nielema bai olelei.
16 Amola Da:niele da hedolodafa asili, hina bagadema e da bagade dawa:su dunu amo hedolo mae medole legema:ne sia:si. Bai e da hina bagadema ea simasi bai olelemusa: dawa:i. Amo sia: nababeba:le hina bagade da defea sia:i dagoi.
17 Amalalu, Da:niele e da hi diasuga bu ogobele asi. Amalu ea sama dunu udiana amo Ha:nanaia, Misa:iele amola A:salaia, ilima amo liligi huluane olelei. 18 E da ilima amane sia:i, “Ninia da Gode Hebene ganodini esala Ema sia:ne gadomu da defea. E da ninima asigili fidima:ne sia:ne gadomu da defea. Amola dadi gagui ilia da nini amola eno bagade dawa:su dunu gilisili medole legesa:besa:le, Hina Gode da ninima Nebiuga:denese ea simasi bai, amo ninima olelema:ne ninia da Ema adole ba:mu!” Da:niele da amane sia:i. 19 Amalalu, amo gasi ganodini, amo simasi bai dawa:mu gogolei galu, Gode Hifawane amo simasi bai Da:nielema olelei dagoi. Amo hou ba:beba:le, Da:niele da Hebene Godema bagadewane nodoi.
20 Amola Da:niele e da amane nodoi,
“Gode da gasa bagade amola bagadedafa dawa:su.
Eso huluane mae fisili Ema nodonanumu da defea.
21 E da eso huluane eso amola gibu ouligilala.
Ea sia:beba:le, hina bagade da hina hamoma:ne heda:sa
amola Ea sia:beba:le ilia da bu dafasa.
E fawane da osobo bagade dunu ilima bagade dawa:su iaha.
22 Liligi huluane wamolegei amo Ea da dawa:le olelesa.
Liligi gasi ganodini wamo dialebe amo huludafa E ba:lala.
Hisu da hadigidafa amoga sisiga:i dagoi ba:sa.
23 Di da na aowalalia Godedafa.
Amaiba:le na da Dima nodosa, amola Dia Dio gaguia gadosa.
Bai Di da nama gasa amola bagade dawa:su iaha.
Amola Di da na sia:ne gadoi amo nabi dagoi.
Di da hina bagade ea simasi bai nama noga:le olelebeba:le,
ninia da hina bagadema adole imunusa: dawa:,”
Da:niele da amane nodone sia:ne gadoi.
Da:niele e da Nebiuga:denese ea Simasi Hou amola Bai Olelei
24 Amaiba:le, Da:niele da A:lioge (ema hina bagade da bagade dawa:su dunu medole lelegema:ne sia:i) ema amane sia:i, “Amo dunu mae medole legema. Dia na hina bagade ema oule masa. Amalalu, na da ea simasia ba:i amo hima bai olelemu.”
25 Amanoba, A:lioge da hedolodafa Da:niele amo hina bagadema oule asi. A:lioge da hina bagadema amane sia:i, “Na da Yuda mugululi asi dunu afae dima oule misi. Amo dunu da dia simasi bai amo olelemusa: dawa:!”
26 Hina bagade da Da:niele (ea dio eno da Beledesia:sa) ema amane adole ba:i, “Beledesia:sa! Di da na simasia ba:i ea hou amola ea bai amo nama olelemusa: dawa:bela:?”
27 Da:niele da ema bu amane adole i, “Hina bagade! Dia simasia ba:i amo bai dima olelemusa:, ba:la:lusu o nabi dunu o wamuni dawa:su dunu da hamedafa esala. 28 Be Godedafa da Hebene ganodini esala. Hifawane da wamolegei liligi huluane ba:musa: dawa:. Gode da amo simasi ganodini hou fa:no misunu, amo liligi dima olelei dagoi. Wali na da amo simasi di da golaia ba:i, amo ea bai dima olelemu!”
29 “Hina bagade! Di da golaia ba:i amo da Gode da fa:no misunu hou amo dima olelei. Amola Gode da wamolegei liligi huluane dawa:beba:le, E da fa:no misunu hou olelei dagoi. 30 Gode da amo wamolegei liligi, nama olelei dagoi. Bai na da baligili bagade dawa:su dunu amo hame. Be bai Gode da di amo simasi ea bai amola dia asigi dawa:su ea bai noga:le dawa:mu, Gode da hanai galebe.
31 Hina bagade! Dia simasi amo ganodini di da dia midadi dununa hamoi bagadedafa babagala:lebe ba:i. Di da amo liligi ba:beba:le, bagade beda:i. 32 Amo dununa hamoi bagadedafa ea busa:gi da gouliga hamoi. Ea bidegi amola ea lobo da silifa amoga hamoi. Amola ea bulu ga:su amola masele da balase amoga hamoi. 33 Ea emo aduna amo da gasa bagade ouli amoga hamoi. Amola emo osa:su da ouli amola laga osobo amo gilisili amoga hamoi. 34 Di amo dununa hamoi bagadedafa sosodolaloba, igi bagadedafa afae goumi da:iya ganodini agele dalebe ba:i. Amola amo igi da bebesola misini, amo dununa hamoi amo ea emo osa:su, (ouli amola laga osobo gilisili amoga hamoi), amo fai. Fabeba:le, ea emo da gagoudane fofonoboi. 35 Amalalu, hedolodafa, dununa hamoi liligi amo ouli, laga osobo, balase, silifa amola gouli amoga hamoi, amo liligi huluane goudane gulu agoai ba:i. Amola fo misini, amo gulu liligi amo huluane mini asili hamedafa ba:i. Be igi bagade amo da dununa hamoi liligi fai, amo da bagade alelalu, goumi bagade agoane ba:i. Amola amo goumi da osobo bagade huluane dedeboi dagoi.”
36 Da:niele da hina bagadema amane sia:i, “Goe da dia simasi hou. Defea na da amo bai dima olelemu!” 37 “Hina bagade! Di da bisilua, hina bagade oda huluane baligi dagoi. Gode da Hebene diasuga esala, amola Hi fawane da di hina bagade hamoi. Hi hamobeba:le, di da gasa bagade lela amola dunu huluane ilia dia dio gaguia gadosa.
38 E da di, fifi asi gala dunu amola uda huluane amola ohe fi amola sio fi ilima hina bagade hamoi dagoi. Dia simasia ba:i amo ganodini dununa hamoi liligi amo ea busa:gi ba:i, amo da di fawane. 39 Be dia ouligisu hou da dagolalu, hina bagade eno da dia sogebi lamu. Ea fi da gasa bagade ba:mu be amo dunu ilia da dia gasa agoai hame ganumu. Amola bu fa:no da hina bagade eno da misini, ea da osobo bagade huluane ouligimu. Goe hina bagade da balase agoane, gasa bagade ba:mu. 40 Fa:no da hina bagade biyadu misunu. Ea fi da gasa bagadeba:le, ilia da ouli agoai, liligi huluane fananu amo liligi da gagoudana ahoa. Amomane, ouli da liligi huluane gagoudasa, amo defele amo fi da musa: fi huluane goudane wadela:lesimu. 41 Amola dia simasia ba:i ea bai eno da agoane. Dununa hamoi ea emo osa:su amola emo sasafo da laga osobo amola ouli amoga gilisili hamoi. Amo bai da agoane. Fi misunu da afafae fi agoane ba:mu. Ouli da laga osobo amoma gilisibiba:le, ilia da fonobahadi ouli ea gasa defele ba:mu. 42 Be emo sasafo da ouli amola laga osobo amoga gilisili hamoi, amo ea dawa:loma:ne da amo fi la:idi afae da gasa bagade ba:mu be la:idi eno da gasa hame ba:mu. 43 Amola ouli amola laga osobo da gilisi, amo di da ba:i dagoi. Amo bai da agoane. Amo fi dunu ilia hina bagade ilia da uda lasu hou amoga ilia sosogo fi huluane gilisili madelagimusa: dawa:mu. Be ouli amola laga osobo amo gilisili madelagimu da hamedei. Amo defele, amo fi ea sosogo fi gilisili madelagimu da hamedeiwane ba:mu.
44 Amola goe hina bagade dunu esasulubi eso amoga Hebene esalebe Gode da Hinadafa Hou amo da eso huluane dialoma:ne hahamomu. Eno fi amola eno hou da amo Hinadafa Hou amo hasalasimu hamedeiwane ba:mu. Be Gode Ea Hinadafa Hou da amo gasa bagade fi huluane amo wadela:lesilalu, eso huluane dialumu. 45 Di sosodolaloba, goumi gadodili igi agele dalebe ba:i. Amo igi enoga hame digili ba:iwane da sa:ili dununa hamoi amo ouli, balase, laga osobo, silifa amola gouli amoga hamoi, amo fai dagoi. Amola Gode Ea Dio da gadodafa, amo hou fa:no misunu hou dima olelei dagoi. Amola liligi huluane dia simasi ganodini sodoi amo bai huluane, na dima molole olelei dagoi!”
Nebiuga:denese da Da:nielema Bidi I
46 Nebiuga:denese da Da:niele ea sia:i nababeba:le, e da osoboga begudui, amola ea fidisu dunuma ilia da Da:nielema nodonomusa: hahawane iasu amola gobele salasu hamoma:ne sia:i. 47 Amalalu hina bagade da Da:nielema amane sia:i, “Dia Gode da ‘gode’ huluane baligi dagoi. E da hina bagade eno huluane baligisa. E da liligi wamolegei huludafa bai olelemusa: dawa:. Na da wali amo hou dawa:i dagoi. Bai di da Gode ea gasaga amo wamolegei liligi nama olelei dagoi. 48 Nebiuga:denese da Da:niele amo Ba:bilone sogega ouligisu dunu bagade hamoi dagoi. E da ema liligi noga:idafa bagohame udigili i. Amola Da:niele da ea fada:i sia:ne iasu dunu ilima hina esaloma:ne sia:i. 49 Amola Da:niele da Nebiuga:denesema adole ba:beba:le, e da Sia:dala:ge, Misia:ge amola Abedenigou ilima Ba:bilone soge ganodini eagene hawa: hamosu i. Be Da:niele hifawane da hina bagade ea diasu ganodini esalumu sia:i dagoi.

*2:2: Mui 41:8