41
Yousefe da Felou Simasia Ba:i Bai Olelei
Ode aduna asili, Felou da simasia ba:i. E da Naile Hano bega: lelebe dawa:i galu.
Amalalu, bulamagau sefena bagade amo fesuale gala da hano yolesili, saga: ganodini gisi nanebe ba:i. Amalalu, bulamagau eno fesuale gala be geloga:idafa agoane, da hano yolesili eno bulamagau gadenene lelebe ba:i. Amola bulamagau geloga:i da bulamagau sefena gala amo fane mai dagoi. Amalalu, Felou da nedigi. E da bu eno golale, bu simasia ba:i. E da gagoma fage fesuale gala amo nabai, yoi amola noga:iwane ba:su gagoma da:i afadafa amoga legebe ba:i. Amalalu, e da gagoma eno fesuale gala, amo foga fabeba:le, wadela:i amola faselai ba:i. Amalalu, faselai gagoma da misini, gagoma noga:iwane na dagoi. Felou da nedigili, amola amo da simasia ba:su fawane dawa:i galu. * Da:niele 2:2Hahabe e da da:i dioiwane dawa:lalu. Amaiba:le, e da Idibidi bagade dawa:su dunu amola fefedoasu dawa: dunu huluane ema misa:ne sia:i. Ea simasia ba:i amo ilima olelei. Be amo ea bai ema olelemu da ilima hamedei.
Amalalu, waini hano ouligisu dunu da Felouma amane sia:i, “Na da wali na wadela:i hou bu dawa:lala. 10 Di da musa: bisili agi hamosu dunu amola na, anima ougi galu. Di da ani se iasu diasu ouligisu dunu amo ea diasu ganodini sanasi. 11 Gasi afaega ani da simasia ba:i. Amo da bai hisu hisu galu. 12 Hibulu goi amo da se iasu diasu ouligisu dunu, ea hawa: hamosu dunu, da amogai esalu. Ania da ania simasia ba:su ema olelebeba:le, e da amo ea bai hisu hisu anima moloiwane olelei. 13 Amalalu, ea hou olelei defele ba:i dagoi. Di da na musa: hawa: hamosu nama bu i dagoi be bisili agi hamosu dunu di da medole legei.”
14 Felou da Yousefe misa:ne sia:i. Ilia da e se iasu diasuga fisili, Felou ea diasuga oule misi. E da mayabo waga:ne, abula afadenene, Felouma doaga:i. 15 Felou da ema amane sia:i, “Na da simasia ba:i be dunu huluane da amo ea bai hame dawa:. Dunu eno da nama adoi, di da simasia ba:su bai bagade dawa:.”
16 Yousefe da bu adole i, “Nisu hame! Be Gode da amo ea bai noga:le olelemu.”
17 Felou da amane sia:i, “Na da simasia ba:i agoane. Na da Naile Hano bega: lelebe dawa:i galu. 18 Amalalu, bulamagau sefena bagade amo fesuale gala da hano yolesili, saga: ganodini gisi nanebe ba:i. 19 Amalalu, bulamagau eno fesuale gala be sefena hamedafa, geloga:i agoane, da hano yolesili, heda:i. Bulamagau amo wadela:i defele na da Idibidi amo ganodini hamedafa ba:su.
20 Geloga:i bulamagau da bulamagau eno, sefena gala, amo fane mai dagoi. 21 Be ilia da sefena bulamagau mai dagoi, amo dawa:mu da hamedei. Ilia bu noga:i hame amola geloga:i agoane ba:i. Amalalu, na da nedigi. 22 Amola na da simasia eno ba:i. Na da gagoma fage fesuale gala amo nabai, yoi amola noga:iwane da:i afadafa amoga legebe ba:i. 23 Amalalu, na da gagoma fage eno fesuale gala, amo foga fabeba:le, wadela:i amola faselai ba:i. 24 Amola faselai gagoma da misini, gagoma noga:iwane na dagoi. Na da amo fefedoasu dawa: dunu ilima olelei. Be ilia da bai olelemu gogolei.”
25 Yousefe da Felouma amane sia:i, “Amo simasia ba:su aduna da bai afadafa olelesa. Gode da Ea fa:no hamomu dima olelei dagoi. 26 Bulamagau sefena gala fesuale da ode fesuale gala. Gagoma fage noga:idafa fesuale amola da ode fesuale gala. Bai da afadafa.
27 Bulamagau geloga:i gala amola gagoma fage faselai fesuale gala da ode fesuale gala amo ganodini osobo bagade da ha:i bagade ba:mu. 28 Na da dima sia:i defele - Gode da Ea fa:no hamomu dima olelei. 29 Ode fesuale amoga, ha:i manu legei Idibidi soge ganodini da bagadedafa ba:mu. 30 Be amo fa:no ninia da ode fesuale gala amoga ha:i bagadedafa ba:mu. Osobo bagade da wadela:lesi dagoi ba:mu. Ode noga:iwane da gogolei dagoi ba:mu. 31 Ha:i da bagadeba:le, osobo bagade da se nabimu, amola ode noga:i da gogolei dagoi ba:mu. 32 Gode da aduna olelebeba:le, E da amo hou hame afadenene, dafawanedafa hamomu, amo olelesa.
33 Amaiba:le, di da dunu afae amo bagade dawa:su dunu amola ba:la:lusu dawa: dunu amo soge ouligimusa: ilegemu da defea. 34 Eno ouligisu dunu amola ilegemu da defea. Ode noga:iwane amoga, ha:i manu legei amoga biyale fifili, fifi afadafa Felou hi lamu da defea. 35 Di ouligisu dunuma ilia da ode noga:iwane ganodini amo ha:i manu huluane lidili, diasu ganodini ligisili, noga:le ouligima:mu. 36 Amo ha:i manu da ode wadela:i fesuale gala Idibidima misunu, amoga dunu ili mae bogoma:ne amo manu. Amasea, dunu da hame ha:ga bogogia:mu.”
Felou da Yousefe Idibidi Ouligisu Dunu Ilegei
37 Felou amola ea ouligisu dunu da amo hou hahawane ba:i. 38 Felou da ilima amane sia:i, “Dunu eno da Yousefe ea hou baligimu ninia da hame ba:mu. Bai Gode Ea A:silibu da ea dogo ganodini esala.”
39 Felou da Yousefema amane sia:i, “Gode da amo hou dima olelei dagoi. Amaiba:le, dia dawa:su amola ba:la:lusu hou da dunu huluane ilia hou baligi dagoi amo ninia dawa:. 40  Asunasi Dunu Ilia Hou 7:10Na da di Idibidi soge ouligima:ne ilegesa. Na fi dunu huluane da dia sia: nabimu. Dia hina hou da dunu huluane ilima baligimu. Na fawane, di da hame baligimu. 41 Di da Idibidi soge huluane ouligima:ne, na da dima ouligisu hina ilegesa.”
42  Da:niele 5:29Felou da ea lobo sogo gasisalasu (amoga ea gobele ga:su da dedei) amo gisa:i, Yousefe ea lobo sogo amoga gasisali. E da abula ida:iwane Yousefema idinigisi amola gouli sia:ine amo Yousefe ea galogoaga sisiga:le sanasi.
43 E da ea No. 2 ‘sa:liode’ hosiga hiougi amo Yousefe da ahoanoma:ne, ema i. Amola ea dadi gagui dunu da Yousefema bisili asili, amane welalu, “Gasigama! Logo fodoma!” Amola Yousefe da Idibidi soge huluane ouligima:ne, ouligisu hina hamoi dagoi ba:i.
44 Felou da ema amane sia:i, “Na da Idibidi hina bagade. Be Idibidi soge ganodini, dunu huluane da dia sia: fawane nabimu.” 45-46 E da Yousefema eno Idibidi dio asuli amo Sa:bina:de Bania. Amola e da Boudifela (ogogosu ‘gode’ One amoma gobele salasu dunu Hilioubalisi moilai bai bagadega esalu) amo idiwi A:sena:de, amo Yousefe lama:ne ema i. Amola, Yousefe da Idibidi soge huluane amoga lalu.
47 Yousefe da ea lalelegei ode30amoga Felou (Idibidi hina bagade) amo ea hawa: muni hamosu. E da Felou ea diasua fi gilisisu fisili, Idibidi soge huluane amoga lalu. Ode noga:iwane amoga, ha:i manu legei da bagade ba:i. 48 Amo huluane Yousefe da lale, moilai bai bagadega gaguli misini, amoga liligi ligisisua salasu. Ha:i manu soge moilai bai bagade sisiga:i dialu, amo ea ha:i manu fai e da amo moilai bai bagade ganodini sali. 49 Widi amola gagoma bagadedafa laiba:le, Yousefe da amo ea defei ba:mu yolesi. Gagoma da sa:i amo hano wayabo bagade bega: diala, amo ea defei defele ba:i.
50 Ha: bagade da osobo bagadega mae doaga:le, Yousefe da A:sena:dema dunu mano aduna lai. 51 E amane sia:i, “Gode da na se nabasu na ada amola fi fisiba:le, amo E da na gogolema:ne fadegai dagoi.” Amaiba:le, e da ea magobo mano ema Ma:na:se (gogolema:ne hamosa) dio asuli. 52 E eno amane sia:i, “Gode da na se nabasu soge amo ganodini mano nama i.” Amaiba:le, e da ea magobo bagia mano ema Ifala:ime (manolali iaha) dio asuli.
53 Ode ida:iwane fesuale gala Idibidi soge ganodini da gidigi dagoi. 54  § Asunasi Dunu Ilia Hou 7:11Amola ha:i bagade ode, Yousefe ea sia:i defele da mui. Soge huluanedafa da ha:i bagade ba:i. Be Idibidi soge ganodini, ha:i manu defele dialebe ba:i. 55 Idibidi dunu da degabo ha:i nabaloba, ilia da Felouma e da ilima ha:i manu ima:ne wei dagoi. Amalalu, e da ili Yousefema ha:i manu lama:ne masa:ne sia:i. 56  ** Yone 2:5Ha: bagade da bu bagade ba:i. Soge huluane da ha: bagade ba:i. Amaiba:le, Yousefe da liligi legesu doasili, Idibidi dunuma widi amola gagoma bidi lai. 57 Osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da ha:i manu bidi lamusa:, Idibidi sogega Yousefema misi. Bai ha: bagade da osobo bagade soge huluane amoga doaga:i dagoi.

*41:8: Da:niele 2:2

41:40: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:10

41:42: Da:niele 5:29

§41:54: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:11

**41:56: Yone 2:5