5
Hina bagade Belesia:sa da Lolo Nabe Bagade Hahamoi
Belesia:sa e da Ba:bilone amo ganodini hina bagade dunu esalu. E da lolo nasu bagade hamoi. E da ea lolo nasu amo ganodini ea ouligisu boboga amo 1000 agoane misa:ne wei. Amo gilisisu amo ganodini, ilia da waini hano manu. Ilia da waini nananoba, Belesia:sa da ea hawa: hamosu dunuma ilia da hano dili nasu faigelei gouli amola silifa amoga hamoi, amo liligi ea eda Nebiuga:denese ea da musa: Gode Ea diasu Yelusalemega lai, amo gaguli misa:ne sia:i. Belesia:sa ea hanai da e amola ea dunu boboga, ea udadafa ilia amola ea gidisedagi uda ili hulu gilisili manusa: dawa:i.
Hawa: hamosu dunu da faigelei amola ofodo gouliga hamoi amo huluane gaguli misini, ilia huluane da amo faigelei amoga waini mai. Ilia waini hano amo nanoba, ilia da ogogole ‘gode’ amo da gouli, silifa, balase, ifa amola igi amoga hamoi, amo loboga hamoi ogogosu ‘gode’ma nodosu.
Amola hedolodafa dunu ea lobo fawane (dunu da:i hodo hame) amo da misini, hina bagade ea diasu dobea amoga sia: dedenenebe ba:i. Amola gamali la:ididi nebeba:le, Belesia:sa da amo dunu ea lobo amo noga:le ba:i. Belesia:sa da amo hou ba:beba:le bagadedafa beda:i. Amola ea odagi da afadenene haliga:i agoane ba:i. Amola ea muguni da bagadewane yagugui. E da gasa bagade wele sia:i, “Ba:la:lusu dunu, gasumuni ba:su dunu amola fefedoasu dunu huluane misa:ne sia:ma.” Ilia da huluane gilisilalu, e da ilima amane sia:i, “Nowa da amo dedei ea bai nama adolalu, na da ema abula sesedado ouligisu dunu ilia salasu defele yoiyai imunu e sia:i. Amola sia:ine gouliga hahamoi ili asogoaga ligisisia, ea dio da bagade ba:mu. Amola e da Ba:bilone soge amo ganodini hina bagade osoda agoane ba:mu!” Amalalu, bagade dawa:su dunu huluane da misini be dedei amo ilia da idimu gogolei amola bai Belesia:sama olelemu hamedeiwane ba:i. Amola hina bagade Belesia:sa da bagadedafa beda:i. Amola ea odagi afadenene, baligili haliga:i agoane ba:i. Amola bagade dawa:su dunu ilia da adi hamoma:bela:le bagadewane dawa:lalu.
10 Belesia:sa eme da hina bagade amola bagade dawa:su dunu ilia wele sia:su nababeba:le, e da ha:i nasu seseiga fila asi. Amalalu, e amane sia:i, “Hina bagade! Di eso huluane esalalalumu da defea. Bagadewane mae fofogadigima amola amo liligi bagade mae dawa:ma. 11 Dunu afae da dia soge amo ganodini esala, amo ea dogo ganodini Gode Ea A:silibu da aligila sa:i dagoi. Amola dia ada da musa: hina bagade esaloba, amo eso galu, ea ba:lobada, amo dunu da ‘gode’ huluane ilia dawa:su noga:i amo defele dawa:i dagoi. Amaiba:le, dia ada Nebiuga:denese da amo dunu bagade dawa:su dunu fi amo ganodini bisilua hamoi dagoi. 12 Bai amo dunu da dawa:su enoenoia dawa:su galu. Amola e da simasi ea bai olelesu dawa:, amola e da wamolegei liligi huluane dawa:. Amo dunu ea dio da Da:niele, be hina bagade Nebiuga:denese da ema dio eno asuli amo Beledesia:sa. Amaiba:le, Da:niele amo dedei liligi ea bai huluane dima olelema:ne, e da dima misa:ne sia:ma!”
Da:niele da Sia: Dobea Da:iya Dedei amo Bai Olelei
13 Amalalu ilia da hedolowane Da:niele oule misini, e da ganodini golili sa:ili hina bagade dunu amola dafulili fi. Hina bagade da ema amane sia:i, “Di da Da:niele, amo musa: na ada Nebiuga:denese da Yuda sogega lale guiguda: oule misi. Di da amo dunula:? 14 Na amane nabi, Gode Ea A:silibu da dia dogo ganodini aligila sa:i dagoi, amola di da bagade dawa:su dunu. 15 Na da bagade dawa:su dunu ili da amo dedei idima:ne amola ea bai nama olelema:ne ili mafia:ma:ne wei. Be ilia da amo idimu amola bai olelemu hamedei agoane ba:i. 16 Be na amane nabi, di da wamolegei liligi huluane dawa:mu defele esala. Di da amo dedei ea bai nama adolalu, na da dima abula sesedado ouligisu dunu ilia salasu defele yoiyai imunu. Amola sia:ine gouliga hahamoi dia asogoaga ga:sisia, dia dio da bagade ba:mu. Amola di da Ba:bilone hina bagade soge amo ganodini eagene hina bagade amo bagia osoda agoane ba:mu.”
17 Da:niele da dabe amane sia:i, “Mae dawa:ma! Dia liligi imunu dawa:i galea disu lamu da defea o amo liligi dunu enoma ima. Be amo dedei na da dima idimu amola ea bai dima olelemu.
18 Nabima! Gode Gadodafa esala amo Ea da musa: dia ada Nebiuga:denese amo gasa bagade amola hadigi hamoi dagoi. 19 E da gasa bagadedafa hamoi galu. Amaiba:le, fifi asi gala dunu amola uda huluane amola sia: hisu hisu huluane da ema bagadewane beda:i. E da dunu afae medole legemusa: dawa:lalu, e da amo dunu medole legei. E da dunu eno gaga:musa: dawa:lalu, amo dunu da esalebe ba:i. E da dunu afae ea dio gaguia gadoma:ne dawa:lalu, e da amanewane hamoi. Amola e da dunu afae banenesili osa:la heda:musa: dawa:lalu, e da amanewane hamoi.
20 Be dia ada ea hou da heda:le, e da gasa fi hou, hame asigi hou amola hame nabasu hou enoenoi amoga wadela:i hou hamosu. Amo hou Gode da ba:beba:le, E da ea hina bagade hou amola ea dio bagade huluane fadegale fasili, e da dafai dagoi. 21 E da dunu amola uda ilia gilisisu amoga sefasi dagoi ba:i. Amola e da asili ohe sogega e amola ohe da gilisili esalu. Amola e da bulamagau agoane gisi nanu. Amola e da hamega gadili golai amola oubi baea da e da:iya sa:i. E da amanewane ode fesuale esalu. Amalalu e da Gode Gadodafa amo da fifi asi gala ilima Hinadafa esalebe, amo e da dafawaneyale dawa:i. Amola E da Hina hou Hi hanaiga hamosa amola E da fi ouligisu hou eso enoga dunu afae amoga fadegalalu, Ea hanaiga eno dunu ilima (dunu bagade o fonobahadi Hi fawane dawa:) ilima iaha, amo e da dawa:i galu.
22 Di da Nebiuga:denese ea manoba:le, amo hou huluane dawa:le dagoi. Be di da gasa fi hamone amola dia hou da hame fonoboi ba:sa. 23 Be di da Gode Hebene amo ganodini esala, Ema hasalasimusa: dawa:i. Di da hano dili nasu faigelei gouli amola silifa amoga hamoi, amo liligi dia ada Nebiuga:denese ea da musa: Gode Ea diasu Yelusalemega lai, amo gaguli misa:ne sia:i. Amalalu di amola dia dunu boboga amola dia udadafa amola dia gidisedagi uda hulu gilisili amoga nasu. Amola dilia da waini hano amo nanoba, dilia da ogogole ‘gode’ amo da gouli, silifa, balase, ifa amola igi amoga hamoi, amo ogogosu ‘gode’, amo da hame naba, hame ba:sa amola hame dawa:sa, ilima dilia da nodosu. Godedafa da dilia esalusu logo amola dia bogosu logo amola hou huluanedafa ouesala. Be dilia da Ema hame nodosa amola Ea Dio hame gaguia gadosa. 24 Amaiba:le, Gode da amo sia: loboga dedema:ne asunasi dagoi.
25 Goe sia: da agoane dedei diala amo, ‘Idi, idi, dioi defei, afafasu.’ 26 Amola goe sia: bai da agoane. ‘Idi’ amo ea bai da Gode da dia ouligisu eso idi dagoi. Amola wali dia hina bagade dagosu eso da doaga:i dagoi. 27 ‘Dioi defei’ amo ea bai da Gode da dia dioi defei ba:i dagoi amola E da dia dioi defei da haga:i amola defele hame ba:i.
28 ‘Afafasu’ amoea bai da Gode da dia ouligisu fi amola soge amo afafae dagoi. La:idi E da Midia fi ilima i dagoi. La:idi eno E da Besia fi ilima i dagoi.”
29  * Mui 41:42Belesia:sa da amo sia:, nababeba:le, e da ea hawa: hamosu dunuma ilia da abula sesedado ouligisu dunu ilia salasu defele yoiyai Da:niele ema imunu sia:i. Amola sia:ine gouliga hahamoi ea asogoaga ga:sima:ne sia:i. Amola e da Ba:bilone soge amo ganodini Da:niele eagene hina bagade e bagia osoda agoane hamoi. 30 Amo gasi amoga, Midia fi dunu da misini, Belesia:sa (Ba:bilone hina bagade galu) amo medole legei dagoi. 31 Amola Midia hina bagade dunu amo Da:liase, e Ba:bilone soge huluane lai dagoi. Amo esoga, Da:liase ea esalebe ode gidigi da62 galu.

*5:29: Mui 41:42