40
Yousefe da Se iasu diasu Dunu Aduna amo elea Simasia Ba:i amo ea Bai Olelei
Asili, eso enoga, Idibidi hina bagade (Felou) amo ea waini ouligisu dunu amola ea agi hamosu dunu, da hina bagade ougima:ne hou hamoi. Hina bagade da amo dunu aduna elama ougi bagade. E da amo dunu se iasu diasu ganodini ha:digi. Ela da se iasu diasu ouligisu hina dunu ea diasu ganodini esalu. Yousefe amola da amo diasu ganodini esalebe ba:i. Ela da eso bagohame amo se iasu diasu ganodini esalu. Se iasu diasu ouligisu hina da sia:beba:le, Yousefe da amo dunuma hawa: hamosu dunu esalu.
Gasi afaega, hina bagade ea waini ouligisu dunu da simasia ba:i amola agi ouligisu dunu da eno simasia ba:i. Amo simasia ba:i da bai hisu hisu galu. Hahabe, Yousefe da elama misini, ela da da:i dioi esalebe ba:i. E da elama amane adole ba:i, “Alia da abuli da:i dione esalabala?”
Ela da bu adole i, “Ania da hisu hisu simasia ba:i. Be amo ea bai olelemusa:, dunu da guiguda: hame esala.”
Yousefe da amane sia:i, “Gode Hi fawane da simasia ba:su bai olelemusa: gasa iaha. Alia simasia ba:su amo nama adoma.” Amalalu, waini hano ouligisu da amane sia:i, “Na simasia ba:i amo ganodini na da waini efe na midadi lelebe ba:i. 10 Waini efe da amoda udiana dialu. Lubi da misini amola mosoi amola fage misini yoi ba:i. 11 Na da Felou ea faigelei gagui dialebe ba:i. Amaiba:le, na da waini fage lale, labugili, waini hano amo Felou ea faigelei ganodini salawane, Felou ea lobo ganodini ligisi.”
12 Yousefe da ema amane sia:i, “Bai da agoane diala. Waini amoda udiana da dawa:loma:ne eso udiana. 13 Eso udiana asili, Felou da dia se iasu diasu logo doasili, dia musa: hawa: hamosu dima bu imunu. Di da dia musa: hou defele, ema waini faigelei imunu. 14 Be di hahawane dia musa: hawa: hamosu bu lasea, dia na mae gogolema. Na se iasu diasu logo doasima:ne Felouma sia:ma. 15 Na da musa: Hibulu sogega enoga gasawane gagulaligi, mugululi asi dagoi ba:i, amola Idibidi soge ganodini wadela:i hou se iasu diasu ganodini salima:ne hamedafa hamoi.”
16 Bisili agi hamosu dunu da waini ouligisu ea simasia ba:i da hahawane olelei, amo ba:beba:le e da Yousefema amane sia:i, “Na amola da simasia ba:i. Na da na dialuma da:iya agi daba udiana gaguli ahoanebe ba:i. 17 Daba amo gadodili diala amo ganodini da Felou ea agi gobei hisu hisu dialebe ba:i. Amola sio da amo nanebe ba:i.”
18 Yousefe da bu adole i, “Simasia ba:i ea bai da agoane. Daba udiana da eso udiana.
19 Eso udiana asili, Felou da dia se iasu diasu logo doasimu. E da dia dialuma damuni fasima:ne sia:mu. Amasea, e da dia da:i hodo amo ifaga hegoa:nesili, sio da misini dia hu na dagomu.”
20 Eso udiana da asili, Felou ea lalelegesu eso amoga e da ea hou ouligisu dunu ilima lolo nasu bagade hamoi. E da waini hano ouligisu dunu amola agi hamosu dunu, ela se iasu diasu logo doasili, ea ouligisu dunu huluane ba:ma:ne oule misi. 21 E da waini hano ouligisu dunuma ea musa: hawa: hamosu bu i dagoi. 22 Be bisili agi hamosu dunu amo e da fane legei dagoi. Hou huluane Yousefe adoi defele ba:i dagoi. 23 Be waini hano ouligisu dunu da Yousefema bu hame dawa:i. E da Yousefe gogolei.