33
Ya:igobe da Iso Gousa:i
Ya:igobe da Iso amola dunu 400 agoane logoga ahoanebe ba:i. Amaiba:le, e da ea mano huluane afafane, Lia, La:isele amola ea gidisedagi uda aduna, amo ouligima:ne ilima i. E da gidisedagi uda amola ela mano bisimusa: asunasili, Lia amola ea mano fa:no, amola fa:nodafa La:isele amola Yousefe amola asunasi.
Ya:igobe da bisili, ea ola gadenene doaga:loba, fesuale agoane osoboga begudui.
Be Iso da hehenane, Ya:igobe ouga:ne nonogoi. Ela da bagadewane dinanu. Iso da ba:le ga:le, uda amola mano ba:beba:le, amane sia:i, “Amo dima sigi maha da nowala:?” Ya:igobe da bu adole i “Ada! Amo da mano, Gode da nama hahawaneba:le nama i.” Amalalu, gidisedagi uda aduna amola ela mano da misini begudui.
Amalalu Lia amola ea mano misini amola fa:no Yousefe amola La:isele da misini, huluane da begudui.
Iso da amane adole ba:i, “Be amo gilisisu eno da nama misi. Amo da adila:?”
Ya:igobe da bu adole i, “Amo da di hahawane ba:ma:ne, na da asunasi.”
Be Iso da amane sia:i, “Be na da defele gagui gala. Dia liligi di fawane gaguma!”
10 Be Ya:igobe da amane sia:i, “Di da na hou hahawane ba:sea, na udigili hahawane iasu lalegaguma. Amo na da dima ha:giwane edegesa. Bai di da na hahawane ba:beba:le, dia odagi da nama Gode Ea odagi agoane ba:sa. 11 Gode da nama asigiba:le, nama bagade i dagoi. Na da sadiba:le, amo hahawane udigili iasu di lalegaguma.” Ya:igobe da ha:giwane sia:beba:le, Iso da ea iasu lai.
12 Amalalu, Iso da amane sia:i, “Defea! Hadiga! Ani liligi momagele, ahoa:di! Na da dili bisili masunu.”
13 Be Ya:igobe da bu adole i, “Di dawa:! Mano ilia da gasa hame galebe amola sibi, eno lai gebo fi amola ilia mano na da dawa:lala. Eso afaiwane ninia amo gasawane sefasisia, ilia huluane bogogia:mu. 14 Di bisili masa. Na da gebewane fa:no bobogemu. Na da ilia gasa defele, lai gebo fi amola mano oule asili, Idome diasuga dima bu gilisimu.”
15 Iso da bu sia:i, “Amasea na da na dunu mogili di ouligima:ne yolesimu.” Be Ya:igobe da bu adole i, “Mae dawa:ma! Na hanai da di da nama asigisa amo fawane hanai!” 16 Amalalu, amo esoga, Iso da Idome sogega doaga:musa: asi.
17 Be Ya:igobe da Sagode sogega asili, diasu gagui. Amola ea lai gebo golama:ne, diasu eno gaguli gagai. Amaiba:le, ilia amo diasuga Sagode dio asuli.
18 Ya:igobe da Mesoubouda:imia sogega buhagiloba, e da hahawane Siegeme moilai bai bagade (Ga:ina:ne soge amo ganodini) amoga doaga:loba, e da sogebi Siegeme moilai bai bagade gadenene amoga ea abula diasu gilisisu gagui galu. 19  * Yosiua 24:32; Yone 4:5E da amo ifabi sogebi bidi lama:ne, Ha:imo (Siegeme eda) amo egaga fi ilima silifa muni fage 100 amoga bidi lai. 20 Amoga e da oloda hamoi. Amo oloda e da dio asuli amo Ele Elouhe (Isala:ili fi ilia Gode Ea Dio).

*33:19: Yosiua 24:32; Yone 4:5