24
Yosiua da Siegeme Moilai Bai Bagadega Isala:ili Dunuma Sia:i
Yosiua da Isala:ili fi huluane Siegeme moilai bai bagadega gilisi. E da asigilai dunu, ouligisu dunu, fofada:su dunu amola Isala:ili ouligisu dunu misa:ne sia:i. Ilia da Hina Godema misi. * Mui 11:27Yosiua da dunu huluanema amane sia:i, “Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode da amane sia:sa, ‘Hemonega dilia aowalali da Iufala:idisi Hano na:iyadodili esalu, eno ogogosu ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosu. Dilia siba eda afae da Dila, A:ibalaha:me amola Na:iho ela eda. Mui 12:1-9; 21:1-3Amalalu, Na da dilia siba eda A:ibalaha:me amo soge Iufala:idisi Hano na:iyado amoga lale, amola Ga:ina:ne soge amoga oule asi. Na da ema egaga fi bagohame i. Na da Aisage ema i. Mui 25:24-26; 36:8; 46:1-7; Mousese ea Malasu 2:5Na da Aisagema, Ya:igobe amola Iso i. Na da Isoma amo Idome agolo soge i. Be dilia aowa Ya:igobe amola ea mano da Idibidi sogega sa:i. § Gadili Asi 3:1 - 12:42Fa:no Na da Mousese amola Elane asunasili, Idibidi dunuma se bagade iasu. Be Na da dili gadili oule asi. ** Gadili Asi 14:1-31Na da dilia aowalali Idibidi sogega fisili masa:ne, gadili oule misi. Idibidi dunu ilia dadi gagui amola sa:liode da:iya fila heda:i dunu da dilia aowalali fane legemusa: fa:no bobogei. Be dilia aowalali da Maga:me Hano Wayabo amoga doaga:loba, ilia da Na fidima:ne Nama wele sia:i. Na da ili amola Idibidi dunu afafamusa:, gasi bagade hamoi. Na da hamobeba:le, hano da Idibidi dunu dedebole, ilia da huluane gela sa:ili, bogogia:i. Na hou Idibidi dunuma hamoi, amo huluane dilia dawa:. Dilia da hafoga:i wadela:i soge amo ganodini ode bagohame esalu. †† Idisu 21:21-35Amalalu, Na da dili A:moulaide dunu ilia soge Yodane Hano ea eso mabadi la:idi amoga oule misi. Ilia da dilima gegei, be Na da dili fidibiba:le, dilia amo dunu fane legei. Dilia da ilia soge lai amola dilia da gusuba:i ahoanoba, Na da amo dunu wadela:lesi. ‡‡ Idisu 22:1 - 24:25Amalalu, Moua:be hina bagade dunu, Sibo ea mano Ba:ila:ge da dilima gegei. E da Ba:ila:me (Bio ea mano) ema e da dilima gagabusu aligima:ne sia: adole iasi. 10 Be Na da Ba:ila:me ea sia: hame nabi. Amaiba:le, e da dilima Na da dili hahawane dogolegelewane fidima:ne sia:i. Na da agoane Ba:ila:ge dili hame wadela:ma:ne dili gaga:i. 11  §§ Yosiua 3:14-17. 6:1-21Dilia da Yodane Hano degele, Yeligou moilai bai bagadega doaga:i. Yeligou dunu da dilima gegei. A:moulaide dunu, Belisaide dunu, Ga:ina:naide dunu, Hidaide dunu, Gegasiaide dunu, Haifaide dunu amola Yebiusaide dunu huluane da dilima gegei. Be Na da fidibiba:le, dilia da amo huluane hasali dagoi.
12  *** Gadili Asi 23:28; Mousese ea Malasu 7:20Dilia da gusuba:i ahoanoba, Na da ili beda:ma:ne hamosu. Dilia da A:moulaide hina bagade aduna gadili sefasima:ne, Na da agoane hamoi. Dilia gegesu gobihei amola dadi da amo hasalasu hou hame hamosu. 13  ††† Mousese ea Malasu 6:10-11Na da soge amo dilia da hame dogosu amola moilai bai bagade dilia da hame gagui amo dilima i. Wali dilia da amo soge ganodini esala amola waini efe amo dilia hame sagai amoga dilia da waini fage naha amola olife ifa amo dilia hame bugi amoga olife fage naha.’ ”
14 Yosiua da bu amane sia:i, “Amaiba:le, Godema nodoma amola mae fisili, hahawane Ea hawa: hamosu hamoma. Ogogosu ‘gode’ liligi amo dilia aowalali da Mesoubouda:imia amola Idibidi amo ganodini ilima hawa: hamosu, amo ha:digili, Hina Godema fawane hawa: hamoma. 15 Be dilia Ema hawa: hamomusa: hame hanai galea, defea, wali eso dilia da nowama hawa: hamomusa: dawa:sea, sia:ma! Dilia da ogogosu ‘gode’ liligi amo dilia aowalali da Mesoubouda:imia sogega sia:ne gadosu amo dilia da dafawaneyale dawa:le, lalegaguma:bela:? O A:moulaide (ilia soge ganodini dilia da wali esala) amo dunu ilia ‘gode’ liligi lalegaguma:bela:? Be na amola na sosogo fi da Hina Gode amo Ea hawa: hamosu fawane hamomu.”
16 Dunu huluane da bu adole i, “Ninia da eno ‘gode’ liligi ilima hawa: hamoma:ne, Hina Godedafa hamedafa fisimu. 17 Ninia Hina Gode da ninia aowalali amola nini amo Idibidi soge (amo ganodini ninia da udigili se nabawane hawa: hamosu) amoga fadegai dagoi. Ea musa: hame ba:su gasa bagade hou ninia ba:i dagoi. Ninia da dunu fi eno amoga baligili asili, E da eso huluane nini gaga:i. 18 Ninia da amo soge ganodini golili sa:ili, Hina Gode da A:moulaide dunu amo ganodini esalu gadili sefasi. Amaiba:le, ninia da Hina Godema fa:no bobogemu hanai. E da ninia Gode.”
19 Yosiua da dunu huluanema amane sia:i, “Be dilia Hina Gode Ea hawa: hamosu hamomu da hamedei. E da hadigi Gode amola E da dilia hame nabasu hou hame gogolema:ne olofomu. E da mudasu Gode, E da dili eno ‘gode’ liligi ilima fa:no bobogema:ne hamedafa ba:mu. 20 Amola dilia da E fisili, ga fi ‘gode’ liligi ilima fa:no bobogesea, E da dilima sinidigili se bagade imunu. E da musa: dilima hahawane amola asigisu, be fa:no E da dili wadela:lesimu.”
21 Dunu huluane da Yosiuama amane sia:i, “Hame mabu! Ninia da dafawane Hina Godema fa:no bobogemu.”
22 Yosiua da ilima bu adole i, “Dilisu da dilila: ba:su dunu esala. Dilia da Hina Godema fa:no bobogema:ne ilegei dagoi.” Ilia da amane sia:i, “Dafawane! Nini fawane da amo hou ba:su dunu.”
23 Yosiua da amane sia:i, “Amaiba:le, amo ga fi ‘gode’ liligi dilia gagusa, amo fadegale fisima. Amola Isala:ili Hina Godema dafawane fa:no bobogema:ne ilegele sia:ma!”
24 Amalalu, dunu huluane da Yosiuama amane sia:i, “Ninia da ninia Hina Godema fa:no bobogele, Ea hawa: hamomu. Ninia da Ea hamoma:ne sia:i nabawane hamomu.”
25 Amaiba:le, Yosiua da amo esoha ilima gousa:su hamoi. Siegeme moilai bai bagadega e da sema amola hamoma:ne sia:i ilima i. 26 Yosiua da amo hamoma:ne sia:i, amo Hina Gode Ea Sema Buga ganodini dedei. Amalalu, e da gele bagade lale, ouge ifa Hina Gode Ea hadigi sogebi ganodini dialu, amo hagudu ligisi. 27 E da dunu huluanema amane sia:i, “Amo gele da ninia dawa:digima:ne ba:su olei agoane. Amo gele da sia: huluane Hina Gode da ninima sia:i, amo nabi dagoi. Amaiba:le, dilia da dilia Godema odoga:su hou hamosa:besa:le, amo gele da dilima ba:su olei agoane.”
28 Amalalu, Yosiua da dunu huluane gadili asunasi. Amola ilia huluane da ilia sogedafa amoga asi.
Yosiua amola Elia:isa da Bogoi
29 Amalalu, Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu, Nane egefe Yosiua, da bogoi dagoi. E da lalelegele, ode 110 gidigi. 30  ‡‡‡ Yosiua 19:49-50Ilia da ea soge ganodini ea da:i hodo uli dogone sali. Ea soge da Dimina:de Sila amo Ifala:ime agolo soge Ga:ia:se Goumi amo gano galu.
31 Yosiua da esalea, Isala:ili dunu da Hina Godema noga:le fa:no bobogei. Yosiua da bogoloba, Isala:ili ouligisu dunu amo da Hina Gode Ea Isala:ili fidisu hou ba:i dagoi, amo dunu da esalea, Isala:ili dunu da Hina Godema noga:le fa:no bobogei.
32  §§§ Mui 33:19; 50:24-25; Gadili Asi 13:19; Yone 4:5; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:16Yousefe ea da:i hodo amo Isala:ili dunu da Idibidi sogega gaguli misi, amo ilia da Siegeme moilai bai bagadega uli dogoi. Ilia da sogebi amo Ya:igobe da Ha:imo (Siegeme ea mano) amo ea manoma silifa fage 100 amoga lai, amo ganodini uli dogoi. Amo sogebi, Yousefe egaga fi da ilia edama nana lai.
33 Elia:isa (Elane ea mano) amola da bogoi. Ilia da ea da:i hodo amo Gibia moilai (Ifala:ime agolo soge ganodini dialu. Amo moilai ilia da Elia:isa egefe Finia:se ema i dagoi) amoga uli dogone sali.
Sia: Ama Dagoi Yosiua 24:15 “Wali eso, dilia da nowama fa:no bobogele, hawa: hamomusa: dawa:sea, sia:ma! Be na amola na sosogo fi da Hina Gode amo Ea hawa: hamosu fawane hamomu.”

*24:2: Mui 11:27

24:3: Mui 12:1-9; 21:1-3

24:4: Mui 25:24-26; 36:8; 46:1-7; Mousese ea Malasu 2:5

§24:5: Gadili Asi 3:1 - 12:42

**24:6: Gadili Asi 14:1-31

††24:8: Idisu 21:21-35

‡‡24:9: Idisu 22:1 - 24:25

§§24:11: Yosiua 3:14-17. 6:1-21

***24:12: Gadili Asi 23:28; Mousese ea Malasu 7:20

†††24:13: Mousese ea Malasu 6:10-11

‡‡‡24:30: Yosiua 19:49-50

§§§24:32: Mui 33:19; 50:24-25; Gadili Asi 13:19; Yone 4:5; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:16